Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Pro futura

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 239€ 11 272€ 849€ 722€ 1 151€
02
502
Spotreba energie
2 556€ 1 173€ 7 299€ 7 554€ 3 466€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
43 452€ 12 879€ 3 225€ 3 262€ 3 833€
05
512
Cestovné
2 286€ 2 505€ 2 778€ 1 007€ 125€
06
513
Náklady na reprezentáciu
166€ 187€
07
518
Ostatné služby
10 938€ 7 345€ 7 646€ 8 249€ 7 841€
08
521
Mzdové náklady
18 860€ 8 405€ 3 750€ 3 750€ 3 750€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 521€ 1 158€ 742€ 742€ 742€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
579€ 579€ 579€ 579€ 579€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 16€ 275€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 765€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
962€ 1 393€ 777€ 768€ 165€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 071€ 4 071€ 3 983€ 3 805€ 3 805€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 9 958€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
1 920€ 1 920€ 1 920€ 2 003€ 2 003€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
301 615€ 256 831€ 203 479€ 150 673€ 98 691€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
395 166€ 310 483€ 237 027€ 183 131€ 136 385€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
3 710€ 4 020€ 11 345€ 15 462€ 16 806€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
33€ 37€ 44€ 429€ 395€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
500€ 0€ 11 190€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 657€ 3 272€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
50€ 35€ 345€ 783€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
379 310€ 293 210€ 217 441€ 160 195€ 98 860€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
383 603€ 297 959€ 232 447€ 188 059€ 116 061€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-11 563€ -12 525€ -4 580€ 4 928€ -20 324€
76
591
Daň z príjmov
44€ 7€ 8€ 97€ 109€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-11 607€ -12 532€ -4 588€ 4 831€ -20 433€