Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
17 188 792€ 17 475 481€ 18 089 262€ 14 074 199€ 14 593 003€ 13 711 840€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 572€ 8 112€ 11 652€ 16 807€ 16 801€ 26 994€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 572€ 8 112€ 11 652€ 16 807€ 16 801€ 26 994€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
17 184 221€ 17 467 370€ 18 077 611€ 14 057 392€ 14 576 202€ 13 684 846€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
454 133€ 454 133€ 454 133€ 475 030€ 475 030€ 475 030€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
978€ 978€ 978€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
13 148 245€ 13 599 162€ 14 014 476€ 11 959 142€ 12 276 054€ 11 013 801€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 733 610€ 3 292 016€ 2 865 787€ 1 464 824€ 1 314 379€ 1 760 008€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
702 337€ 27 321€ 75 681€ 33 927€ 49 147€ 90 156€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
20 517€ 66 041€ 124 346€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
124 402€ 27 720€ 542 211€ 124 469€ 461 592€ 345 851€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
7 642 035€ 7 847 009€ 7 183 950€ 3 125 226€ 2 895 041€ 3 178 933€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
610 227€ 841 913€ 661 211€ 430 035€ 439 307€ 396 411€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
494 023€ 740 643€ 556 975€ 301 071€ 285 460€ 286 893€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
116 204€ 101 270€ 104 236€ 128 964€ 153 847€ 109 518€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 511 535€ 3 634 959€ 3 323 773€ 2 409 221€ 2 256 512€ 2 505 294€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
38 207€ 23 651€ 69 835€ 49 398€ 27 461€ 26 987€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
4 454 937€ 3 587 778€ 3 237 685€ 2 358 531€ 2 186 532€ 2 170 156€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
181€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
20 000€ 3 483€ 174 355€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
18 391€ 3 529€ 16 253€ 1 292€ 39 036€ 133 615€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 520 273€ 3 370 138€ 3 198 966€ 285 970€ 199 222€ 277 228€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
25 201€ 27 672€ 38 858€ 29 320€ 26 666€ 34 126€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 495 072€ 3 342 466€ 3 160 108€ 256 650€ 172 556€ 243 102€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
8 106€ 4 230€ 3 811€ 20 972€ 42 044€ 58 632€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 106€ 4 230€ 3 811€ 20 972€ 42 044€ 58 632€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
24 838 934€ 25 326 721€ 25 277 023€ 17 220 397€ 17 530 088€ 16 949 405€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
11 102 377€ 10 290 955€ 9 352 471€ 8 697 776€ 8 612 373€ 8 557 176€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 210 449€ 6 210 449€ 6 210 449€ 10 822 759€ 10 822 759€ 10 822 759€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 210 449€ 6 210 449€ 6 210 449€ 10 822 759€ 10 822 759€ 10 822 759€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 770 519€ 2 770 519€ 2 770 519€ 226 863€ 226 863€ 224 836€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
77 266€ 77 266€ 77 266€ 226 863€ 226 863€ 224 836€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
2 693 253€ 2 693 253€ 2 693 253€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 309 987€ 371 503€ 354 709€ -2 437 248€ -2 493 201€ -2 500 447€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
811 422€ 938 484€ 16 794€ 85 402€ 55 952€ 10 028€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
8 415 033€ 9 426 756€ 10 535 623€ 8 522 621€ 8 917 715€ 8 392 229€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
555 214€ 56 274€ 49 974€ 78 543€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
555 214€ 56 274€ 49 974€ 78 543€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
372 224€ 402 833€ 474 783€ 311 261€ 161 809€ 592 711€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
134 701€ 90 473€ 80 679€ 59 082€ 50 115€ 46 264€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
22 055€ 51 016€ 240 072€ 99 587€ 122 213€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
237 523€ 290 305€ 343 087€ 12 107€ 12 107€ 424 234€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
6 327 236€ 7 539 053€ 8 251 460€ 4 293 891€ 4 898 021€ 4 333 586€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
4 222 707€ 4 874 859€ 6 247 076€ 3 271 659€ 3 713 844€ 3 422 668€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 181 484€ 1 469 663€ 1 044 218€ 2 281€ 1 226€ 1 249€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
739 847€ 584 442€ 665 719€ 288 893€ 267 853€ 246 038€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
178 521€ 606 488€ 187 931€ 311 681€ 310 282€ 299 328€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
1 685€ 92 244€ 9 468€ 238 282€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
2 992€ 3 602€ 14 272€ 409 909€ 366 534€ 364 303€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
1 160 359€ 1 484 870€ 1 809 381€ 775 882€ 1 115 965€ 1 205 612€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
1 160 359€ 1 484 870€ 1 809 381€ 775 882€ 1 115 965€ 1 205 612€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
5 321 524€ 5 609 010€ 5 388 929€ 3 085 313€ 2 691 946€ 2 181 777€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
5 321 524€ 5 609 010€ 5 388 929€ 3 085 313€ 2 691 946€ 2 181 777€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
24 838 934€ 25 326 721€ 25 277 023€ 17 220 397€ 17 530 088€ 16 949 405€