Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 821 822€ 5 432 183€ 6 889 628€ 4 200 464€ 3 840 708€ 3 382 783€
02
502
Spotreba energie
1 224 030€ 1 010 178€ 548 110€ 476 326€ 489 346€ 518 268€
03
504
Predaný tovar
1 877 034€ 1 916 371€ 1 677 239€ 1 345 698€ 1 495 623€ 2 120 909€
04
511
Opravy a udržiavanie
448 535€ 443 073€ 427 693€ 244 082€ 130 171€ 190 847€
05
512
Cestovné
51 560€ 40 748€ 27 336€ 28 089€ 27 467€ 24 375€
06
513
Náklady na reprezentáciu
38 124€ 35 707€ 28 189€ 19 900€ 11 778€ 9 932€
07
518
Ostatné služby
1 876 136€ 1 623 989€ 1 482 578€ 982 791€ 999 720€ 994 355€
08
521
Mzdové náklady
17 461 373€ 15 860 102€ 13 812 773€ 5 826 425€ 5 272 929€ 5 060 059€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
6 059 568€ 4 796 240€ 4 805 772€ 1 994 583€ 1 789 717€ 1 688 594€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
9 735€ 6 376€ 6 559€ 2 540€ 1 526€ 11 350€
11
527
Zákonné sociálne náklady
523 843€ 445 660€ 368 840€ 209 547€ 184 151€ 176 357€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
911€ 813€ 732€
14
532
Daň z nehnuteľností
32 407€ 32 134€ 31 623€ 21 263€ 21 136€ 21 135€
15
538
Ostatné dane a poplatky
43 792€ 38 675€ 35 792€ 17 862€ 16 428€ 17 355€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
163€ 61 112€ 22 927€ 1 000€ 9 255€
18
543
Odpísanie pohľadávky
6 250€ 16 123€ 394€
19
544
Úroky
58 864€ 31 767€ 38 750€ 48 904€ 68 404€ 72 302€
20
545
Kurzové straty
37€ 50€ 40€ 21€ 114€ 121€
21
546
Dary
473€
22
547
Osobitné náklady
418 112€ 354 611€ 275 220€ 184 580€ 186 393€ 197 750€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
134 834€ 118 534€ 94 716€ 90 070€ 65 212€ 150 943€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 551 950€ 1 511 590€ 1 276 877€ 912 819€ 1 068 031€ 1 040 534€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
612€ 324€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
25 421€ 27 090€ 24 150€ 5 566€ 8 343€ 1 572€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
7 797€ 56€ 66 408€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
37 657 339€ 33 793 526€ 31 874 813€ 16 621 238€ 15 694 189€ 15 756 654€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
32 789 254€ 25 849 923€ 24 153 733€ 14 112 685€ 12 658 727€ 12 285 789€
41
604
Tržby za predaný tovar
2 218 242€ 2 214 146€ 1 944 699€ 1 591 299€ 1 740 041€ 2 382 466€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
193 216€ 170 299€ 181 627€ 231 341€ 187 122€ 177 882€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
94 013€ 74 497€ 65 899€ 54 218€ 54 134€ 51 426€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
677€ 1 078€ 1 101€
54
645
Kurzové zisky
1€ 8€ 13€ 83€ 34€
55
646
Prijaté dary
2 233€ 75 838€ 1 857€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
1 359 965€ 4 787 301€ 4 199 982€
58
649
Iné ostatné výnosy
247 927€ 233 801€ 248 105€ 283 843€ 709 176€ 376 959€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 756€ 74€ 805€ 854€ 156€ 460€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 693€ 9 427€ 1 793€
62
654
Tržby z predaja materiálu
29 426€ 31 075€ 26 333€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
88 184€ 81 502€ 79 475€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
371 938€ 367 501€ 348 168€ 118 267€ 101 381€ 62 745€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
166 117€ 143 678€ 147 551€ 94 355€ 90 655€ 98 500€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 328€ 2 971€ 3 378€ 826€ 289€ 228€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
900 265€ 699 403€ 489 988€ 210 835€ 198 206€ 327 299€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
38 469 863€ 34 732 010€ 31 891 607€ 16 706 906€ 15 750 475€ 15 766 682€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
812 524€ 938 484€ 16 794€ 85 668€ 56 286€ 10 028€
76
591
Daň z príjmov
1 102€ 266€ 334€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
811 422€ 938 484€ 16 794€ 85 402€ 55 952€ 10 028€