Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 410 626 € 20 452 386 € 19 287 404 € 20 273 398 € 17 164 865 € 16 787 488 € 16 994 306 € 16 942 401 € 17 334 422 € 18 683 856 € 20 292 820 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 927 010 € 15 112 483 € 14 810 054 € 14 714 550 € 14 312 197 € 14 505 803 € 14 743 210 € 14 752 618 € 14 007 334 € 14 589 201 € 15 960 923 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
19 073 € 20 381 € 30 890 € 37 191 € 24 293 € 7 452 € 12 564 € 10 328 € 9 845 € 5 126 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 510€ 20 381€ 30 890€ 37 191€ 24 293€ 7 452€ 12 564€ 10 328€ 9 845€ 5 126€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 563€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 515 825 € 13 157 763 € 13 229 692 € 13 225 808 € 13 464 904 € 13 637 053 € 13 869 348 € 13 880 992 € 13 136 190 € 13 722 776 € 15 099 624 €
012
A.II.1
Pozemky
3 919 546€ 3 804 606€ 3 804 756€ 3 364 394€ 2 951 184€ 2 951 184€ 2 951 184€ 2 920 123€ 2 906 203€ 2 759 895€ 2 555 010€
013
A.II.2
Stavby
8 259 486€ 7 942 470€ 8 592 182€ 9 171 889€ 9 673 854€ 9 901 708€ 9 600 494€ 10 006 885€ 9 068 146€ 9 754 416€ 11 020 122€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
701 065€ 304 428€ 482 126€ 394 569€ 568 478€ 510 182€ 457 444€ 701 262€ 949 884€ 1 018 214€ 1 167 142€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
163 217€ 164 483€ 164 483€ 164 483€ 164 483€ 163 038€ 161 138€ 161 138€ 160 571€ 159 755€ 156 255€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 472 511€ 941 776€ 186 145€ 130 473€ 106 905€ 110 941€ 699 088€ 60 533€ 51 386€ 30 496€ 201 095€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
31 051€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 392 112 € 1 934 339 € 1 549 472 € 1 451 551 € 823 000 € 861 298 € 861 298 € 861 298 € 861 299 € 861 299 € 861 299 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 392 112€ 1 934 339€ 1 549 472€ 1 451 551€ 823 000€ 13 298€ 13 298€ 13 298€ 13 299€ 13 299€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
818 000€ 818 000€ 818 000€ 818 000€ 818 000€ 856 299€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 471 021 € 5 320 827 € 4 462 916 € 5 545 239 € 2 837 270 € 2 267 189 € 2 242 314 € 2 180 622 € 3 319 109 € 4 084 292 € 4 320 439 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
109 702 € 100 531 € 84 344 € 83 553 € 113 029 € 101 394 € 97 832 € 99 786 € 80 053 € 96 605 € 82 343 €
035
B.I.1
Materiál
97 217€ 85 745€ 68 727€ 69 903€ 94 509€ 81 360€ 74 975€ 80 467€ 66 162€ 82 584€ 70 169€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 485€ 14 786€ 15 617€ 13 650€ 18 520€ 20 034€ 22 857€ 19 319€ 13 891€ 14 021€ 12 174€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 602 185 € 1 478 205 € 1 950 653 € 2 016 680 € 1 825 426 € 2 043 270 € 2 059 853 € 2 014 986 € 3 180 477 € 3 951 972 € 4 095 658 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
724 847 € 573 630 € 823 320 € 355 889 € 697 543 € 763 936 € 803 681 € 685 358 € 1 605 892 € 2 121 458 € 2 654 424 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
171€ 149€ 184 507€ 488€ 1 119€ 110 618€ 122 806€ 96 515€ 814 210€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
724 676€ 573 481€ 638 813€ 355 401€ 696 424€ 653 318€ 680 875€ 588 843€ 791 682€ 2 121 458€ 2 654 424€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
426 420€ 450 230€ 490 354€ 593 249€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
438 780€ 438 780€ 438 780€ 438 780€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 138€ 3 528€ 154 797€ 546 684€ 5 210€ 8 302€ 157 603€ 103 240€ 148 494€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 037€ 43 402€ 82 078€ 1 127 883€ 1 274 124€ 1 247 870€ 1 172 025€ 1 574 585€ 1 727 274€ 1 292 740€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 759 134 € 3 742 091 € 2 427 919 € 3 445 006 € 898 815 € 122 525 € 84 629 € 65 850 € 58 579 € 35 715 € 142 438 €
072
B.V.1.
Peniaze
37 977€ 31 331€ 18 401€ 12 667€ 26 384€ 29 433€ 39 674€ 30 210€ 23 406€ 22 732€ 15 245€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 721 157€ 3 710 760€ 2 409 518€ 3 432 339€ 872 431€ 93 092€ 44 955€ 35 640€ 35 173€ 12 983€ 127 193€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 595 € 19 076 € 14 434 € 13 609 € 15 398 € 14 496 € 8 782 € 9 161 € 7 979 € 10 363 € 11 458 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 100€ 2 200€ 3 300€ 4 398€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 595€ 17 976€ 12 234€ 10 309€ 11 000€ 14 496€ 8 782€ 9 161€ 7 979€ 10 363€ 11 458€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 410 626 € 20 452 386 € 19 287 404 € 20 273 398 € 17 164 865 € 16 787 488 € 16 994 306 € 16 942 401 € 17 334 422 € 18 683 856 € 20 292 820 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 852 272 € 14 462 441 € 12 691 333 € 12 143 548 € 12 658 053 € 12 433 661 € 11 996 265 € 11 656 565 € 12 143 648 € 12 603 097 € 12 261 777 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 € 9 732 868 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€ 9 732 868€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 148 350 € 1 871 102 € 1 782 129 € 2 031 094 € 1 797 893 € 1 697 570 € 1 634 701 € 1 602 590 € 1 512 791 € 1 468 634 € 1 365 932 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 148 350€ 1 871 102€ 1 782 129€ 2 031 094€ 1 797 893€ 1 697 570€ 1 634 701€ 1 602 590€ 1 512 791€ 1 468 634€ 1 365 932€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 574 112 € 1 116 339 € 731 472 € 628 551 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 574 112€ 1 116 339€ 731 472€ 628 551€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
963 992 € 355 891 € 698 946 € -38 715 € 960 029 € 135 950 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
963 992€ 355 891€ 698 946€ -38 715€ 960 029€ 135 950€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 432 950 € 1 386 241 € 444 864 € -947 911 € 1 166 007 € 1 003 223 € 628 696 € 321 107 € 897 989 € 441 566 € 1 027 027 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 463 107 € 5 891 607 € 6 528 262 € 8 071 135 € 4 468 285 € 4 321 341 € 4 933 244 € 5 201 444 € 5 056 007 € 5 897 821 € 7 780 372 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
370 694 € 412 698 € 313 507 € 486 695 € 538 810 € 456 957 € 430 197 € 494 202 € 561 702 € 536 258 € 497 307 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 4 101€ 23 565€ 70 671€ 53 368€ 60 497€ 87 408€ 16 792€ 22 122€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 037€ 31 865€ 19 683€ 4 986€ 13 655€ 7 033€ 24 042€ 8 806€ 5 759€ 5 493€ 7 156€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 840€ 18 494€ 34 880€ 91 507€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
345 657€ 376 993€ 275 330€ 442 728€ 410 083€ 379 253€ 352 787€ 424 899€ 468 535€ 513 973€ 468 029€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
904 176€ 1 718 847€ 2 881 047€ 4 193 247€ 539 400€ 478 000€ 1 883 000€ 2 345 000€ 1 408 000€ 2 389 261€ 2 993 065€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 489 730 € 2 448 925 € 1 980 421 € 1 968 297 € 2 379 907 € 1 536 894 € 1 363 905 € 994 255 € 1 293 434 € 1 098 705 € 2 035 144 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
808 206 € 707 706 € 470 210 € 323 151 € 639 070 € 536 791 € 589 802 € 522 889 € 137 856 € 597 768 € 483 083 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 488€ 633€ 175€ 4 185€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
808 206€ 707 706€ 470 210€ 323 151€ 639 070€ 534 303€ 589 169€ 522 714€ 133 671€ 597 768€ 483 083€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 019 624€ 1 019 624€ 1 056 624€ 1 170 624€ 1 056 624€ 496 444€ 189 684€ 58 568€ 423 114€ 818 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
308 274€ 341 475€ 230 561€ 202 549€ 252 203€ 228 534€ 190 459€ 188 525€ 181 868€ 181 904€ 170 325€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
195 949€ 165 281€ 142 316€ 137 745€ 163 062€ 150 121€ 119 999€ 118 031€ 115 298€ 107 018€ 109 054€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
141 276€ 197 581€ 58 949€ 54 445€ 183 714€ 69 905€ 147 011€ 63 732€ 327 479€ 99 990€ 265 963€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16 401€ 17 258€ 21 761€ 79 783€ 85 234€ 55 099€ 126 950€ 42 510€ 107 819€ 112 025€ 188 719€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
123 836 € 148 937 € 41 087 € 57 096 € 125 355 € 99 321 € 91 376 € 78 078 € 71 201 € 65 229 € 74 094 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
114 836€ 139 937€ 35 087€ 51 096€ 119 355€ 99 321€ 91 376€ 78 078€ 71 201€ 65 229€ 74 094€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 000€ 9 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 574 671€ 1 162 200€ 1 312 200€ 1 365 800€ 884 813€ 1 750 169€ 1 164 766€ 1 289 909€ 1 721 670€ 1 808 368€ 2 180 762€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
95 247 € 98 338 € 67 809 € 58 715 € 38 527 € 32 486 € 64 797 € 84 392 € 134 767 € 182 938 € 250 671 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
-125€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 201€ 98€ 4 919€ 1 784€ 3 052€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
76 754€ 68 948€ 41 458€ 54 357€ 15 817€ 32 388€ 59 878€ 82 608€ 134 892€ 182 938€ 247 619€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
18 493€ 29 390€ 26 351€ 4 358€ 20 509€