Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 245 662 € 10 557 207 € 12 278 574 € 11 392 105 € 11 499 610 € 17 819 242 € 13 380 764 € 12 339 938 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 995 041 € 7 202 295 € 7 439 259 € 7 914 907 € 8 299 739 € 8 786 292 € 6 574 711 € 7 472 246 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 812 € 3 628 € 6 721 € 4 200 € 4 693 € 6 865 € 437 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 812€ 3 628€ 6 721€ 2 984€ 4 693€ 6 402€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 463€ 437€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 216€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 993 229 € 7 177 865 € 7 411 286 € 7 888 532 € 8 272 355 € 8 755 496 € 6 552 407 € 7 452 943 €
012
A.II.1
Pozemky
997 693€ 1 013 308€ 1 023 602€ 1 023 602€ 1 023 602€ 1 023 602€ 1 036 570€ 1 031 845€
013
A.II.2
Stavby
4 958 932€ 5 173 490€ 5 429 371€ 5 678 152€ 5 916 692€ 6 086 215€ 3 865 503€ 4 537 914€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
669 510€ 586 111€ 529 896€ 762 026€ 829 636€ 1 096 263€ 1 061 787€ 1 300 147€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
54 346€ 48 550€ 55 443€ 50 930€ 64 154€ 115 645€ 73 192€ 65 513€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
312 748€ 355 573€ 372 974€ 373 822€ 438 271€ 433 771€ 515 355€ 517 524€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 20 802 € 21 252 € 22 175 € 22 691 € 23 931 € 22 304 € 18 866 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 20 802€ 21 252€ 22 175€ 22 691€ 23 931€ 22 304€ 18 866€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 186 334 € 3 290 662 € 4 751 005 € 3 421 777 € 3 131 395 € 8 969 115 € 6 760 919 € 4 825 613 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
348 106 € 408 296 € 439 130 € 193 764 € 43 320 € 36 642 € 75 804 € 18 856 €
035
B.I.1
Materiál
32 257€ 50 765€ 93 028€ 33 169€ 28 447€ 23 172€ 75 804€ 18 856€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
166 899€
037
B.I.3
Výrobky
181 162€ 204 271€ 11 537€
038
B.I.4
Zvieratá
186€ 78€ 49€ 606€ 476€
039
B.I.5
Tovar
134 501€ 153 182€ 167 617€ 160 595€ 14 267€ 12 994€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
24 441 € 35 691 € 36 260 € 13 918 € 13 918 € 3 972 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
24 441 € 35 691 € 36 260 € 13 918 € 13 918 € 3 972 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
24 441€ 35 691€ 36 260€ 13 918€ 13 918€ 3 972€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 734 461 € 1 175 833 € 4 087 889 € 2 695 159 € 1 862 371 € 4 237 810 € 5 452 410 € 3 848 405 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
915 946 € 1 135 723 € 1 745 700 € 2 610 086 € 1 351 749 € 4 163 369 € 5 419 884 € 3 807 328 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 399€ 398€ 398€ 86 216€ 2 978 805€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 655€ 655€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
915 946€ 1 134 669€ 1 745 302€ 2 609 688€ 1 264 878€ 1 184 564€ 5 419 884€ 3 807 328€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
546 717€ 4 228€ 2 006 968€ 134 751€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 905€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
160 692€ 47€ 254 107€ 234 007€ 64 396€ 20 781€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
111 106€ 35 835€ 81 114€ 85 073€ 141 864€ 10 045€ 11 745€ 10 172€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 079 326 € 1 670 842 € 187 726 € 518 936 € 1 211 786 € 4 690 691 € 1 232 705 € 958 352 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 435€ 31 771€ 31 720€ 52 766€ 25 004€ 23 486€ 7 421€ 8 142€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 060 891€ 1 639 071€ 156 006€ 466 170€ 1 186 782€ 4 667 205€ 1 225 284€ 950 210€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
64 287 € 64 250 € 88 310 € 55 421 € 68 476 € 63 835 € 45 134 € 42 079 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 630€ 8 630€ 8 630€ 8 630€ 8 630€ 55 908€ 40 324€ 34 956€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40 298€ 41 752€ 48 269€ 38 946€ 54 055€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
7 927€ 4 810€ 7 123€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 359€ 13 868€ 31 411€ 7 845€ 5 791€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 245 662 € 10 557 207 € 12 278 574 € 11 392 105 € 11 499 610 € 17 819 242 € 13 380 764 € 12 339 938 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 426 370 € 4 324 311 € 7 247 976 € 7 961 983 € 8 477 811 € 8 425 672 € 7 979 074 € 7 272 807 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
510 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€ 182 712€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
58 384 € 39 757 € 39 757 € 39 757 € 39 757 € 39 757 € 39 757 € 39 757 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
58 384€ 39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 757€ 39 757€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
4 007 780 € 3 973 799 € 6 933 228 € 6 248 540 € 7 378 713 € 6 933 743 € 6 230 913 € 5 383 066 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
4 007 780€ 3 973 799€ 6 933 228€ 6 248 540€ 7 378 713€ 6 933 743€ 6 230 913€ 5 383 066€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 13 793 € 14 244 € 15 166 € 15 682 € 16 922 € 15 295 € 11 857 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
13 793€ 14 244€ 15 166€ 15 682€ 16 922€ 15 295€ 11 857€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
724 943 € 3 466 € 757 119 € 757 119 € 773 568 € 773 568 € 773 568 € 773 568 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
724 943€ 3 466€ 757 119€ 757 119€ 773 568€ 773 568€ 773 568€ 773 568€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
90 551 € 76 784 € -713 084 € 684 689 € 53 379 € 444 970 € 702 829 € 847 847 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 251 518 € 5 636 620 € 4 404 178 € 2 782 247 € 2 346 510 € 8 686 866 € 5 399 869 € 5 065 651 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
422 646 € 495 580 € 420 530 € 343 714 € 407 292 € 611 740 € 383 230 € 472 519 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
327 369 € 407 707 € 328 558 € 254 405 € 295 263 € 464 249 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
327 369€ 407 707€ 328 558€ 254 405€ 295 263€ 464 249€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
253 631€ 313 980€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
95 277€ 87 873€ 91 972€ 89 309€ 97 834€ 109 333€ 67 065€ 70 025€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
14 195€ 38 158€ 62 534€ 88 514€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 214 286€ 2 642 857€ 89 756€ 223 594€ 357 432€ 491 270€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 075 725 € 1 987 990 € 2 441 173 € 2 221 209 € 1 614 898 € 7 542 371 € 4 431 249 € 3 834 117 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
754 196 € 1 568 168 € 1 980 716 € 974 845 € 1 355 852 € 4 662 188 € 3 493 521 € 2 782 650 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
659 708€ 392 533€ 62 511€ 7 943€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
199€ 4 011€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
754 196€ 908 460€ 1 587 984€ 912 334€ 1 355 852€ 4 650 234€ 3 493 521€ 2 782 650€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
583 157€ 267 441€ 131 036€ 250 932€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
137 351€ 178 790€ 160 802€ 126 139€ 121 844€ 1 796 911€ 427 551€ 395 308€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
80 520€ 109 039€ 97 421€ 79 622€ 74 645€ 127 969€ 85 816€ 82 393€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
62 862€ 93 236€ 164 959€ 411 187€ 18 731€ 645 423€ 246 903€ 298 805€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
40 796€ 38 757€ 37 275€ 46 259€ 43 826€ 42 439€ 46 422€ 24 029€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
109 942 € 152 612 € 127 884 € 127 124 € 100 250 € 174 459 € 93 005 € 133 627 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
84 830€ 123 405€ 107 319€ 99 624€ 80 750€ 127 459€ 72 005€ 107 627€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
25 112€ 29 207€ 20 565€ 27 500€ 19 500€ 47 000€ 21 000€ 26 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
428 919€ 357 581€ 1 414 591€ 90 200€ 134 314€ 134 702€ 134 953€ 134 118€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
567 774 € 596 276 € 626 420 € 647 875 € 675 289 € 706 704 € 1 821 € 1 480 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
3 782€ 1 415€ 1 480€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
298€ 626€ 409€ 502€ 532€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
541 110€ 565 926€ 590 742€ 615 558€ 640 374€ 702 922€ 406€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 366€ 29 724€ 35 269€ 31 815€ 34 383€