Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 324 143€ 14 016 527€ 12 853 246€ 13 900 191€ 9 796 518€ 31 317 461€ 14 139 960€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 161 792 € 14 538 092 € 13 167 156 € 14 020 623 € 9 962 786 € 32 401 732 € 15 910 444 € 17 991 934 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
60 460€ 43 338€ 92 871€ 39 776€ 57 085€ 12 978€ 1 574€ 2 710€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 768€ 30 081€ 77 377€ 6 516€ 6 831€ 756€ 279€ 194€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 259 915€ 13 943 108€ 12 682 998€ 13 853 899€ 9 732 602€ 31 303 727€ 14 138 107€ 17 445 459€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-25 029€ 22 836€ 170 878€ -4 577€ -4 649€ -523€
07
V.
Aktivácia
16 910€ 23 610€ 30 843€ 25 922€ 41 654€ 791 686€ 335 358€ 404 043€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
376 529€ 308 977€ 6 434€ 40 230€ 35 357€ 223 006€ 1 346 741€ 79 406€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
469 239€ 166 142€ 105 755€ 58 857€ 93 906€ 70 102€ 88 385€ 60 122€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 937 643 € 14 313 365 € 13 787 416 € 13 016 654 € 9 833 081 € 31 740 116 € 14 937 254 € 16 832 653 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 974€ 29 249€ 65 184€ 24 474€ 30 271€ 10 324€ 1 574€ 2 710€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 750 933€ 2 733 604€ 2 960 179€ 2 375 090€ 2 056 869€ 6 465 327€ 3 323 533€ 2 706 885€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 174 308€ 6 729 231€ 6 672 626€ 6 488 088€ 4 096 971€ 16 661 616€ 6 080 533€ 9 697 020€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 000 191 € 3 909 340 € 3 308 266 € 3 157 207 € 2 738 738 € 7 626 995 € 3 550 713 € 3 457 266 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 134 663€ 2 844 838€ 2 396 894€ 2 303 630€ 1 996 357€ 6 602 015€ 2 790 917€ 2 676 093€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
731 431€ 956 593€ 803 704€ 778 318€ 663 866€ 880 801€ 684 138€ 697 386€
19
E.4.
Sociálne náklady
134 097€ 107 909€ 107 668€ 75 259€ 78 515€ 144 179€ 75 658€ 83 787€
20
F.
Dane a poplatky
48 936€ 45 952€ 47 026€ 42 919€ 51 038€ 52 640€ 49 638€ 54 405€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
520 056€ 506 731€ 567 786€ 695 770€ 735 226€ 646 927€ 759 386€ 754 549€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
520 056€ 510 767€ 567 786€ 637 715€ 735 226€ 646 927€ 759 386€ 754 549€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-4 036€ 58 055€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
226 632€ 64 192€ 1 736€ 29 049€ 23 064€ 129 469€ 1 079 553€ 68 197€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21 965€ 1 550€ 932€ 612€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
194 613€ 273 101€ 163 063€ 203 125€ 100 292€ 146 818€ 92 324€ 91 621€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
224 149 € 224 727 € -620 260 € 1 003 969 € 129 705 € 661 616 € 973 190 € 1 159 281 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 368 809 € 4 570 889 € 3 356 978 € 5 033 884 € 3 649 412 € 8 971 357 € 5 069 678 € 5 445 791 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
43 886 € 369 € 1 251 € 1 689 € 8 297 € 1 438 € 608 € 4 122 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
42 500€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
244 € 1 013 € 1 634 € 8 297 € 1 438 € 608 € 3 505 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
244€ 1 013€ 1 634€ 8 297€ 1 438€ 608€ 3 505€
42
XII.
Kurzové zisky
2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 386€ 125€ 238€ 53€ 617€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
177 484 € 148 312 € 94 025 € 80 974 € 76 737 € 72 926 € 63 177 € 60 327 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
21 010€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
76 011 € 72 398 € 17 156 € 12 214 € 8 451 € 17 124 € 16 826 € 19 575 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
76 011€ 72 398€ 17 156€ 12 214€ 8 451€ 17 124€ 16 826€ 19 575€
52
O.
Kurzové straty
135€ 303€ 40€ 43€ 55€ 1€ 53€ 269€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
80 328€ 75 611€ 76 829€ 68 717€ 68 231€ 55 801€ 46 298€ 40 483€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-133 598 € -147 943 € -92 774 € -79 285 € -68 440 € -71 488 € -62 569 € -56 205 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
90 551 € 76 784 € -713 034 € 924 684 € 61 265 € 590 128 € 910 621 € 1 103 076 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 € 50 € 239 995 € 7 886 € 145 158 € 207 792 € 255 229 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 50€ 254 190€ 31 849€ 169 534€ 233 772€ 266 246€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 195€ -23 963€ -24 376€ -25 980€ -11 017€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
90 551 € 76 784 € -713 084 € 684 689 € 53 379 € 444 970 € 702 829 € 847 847 €