Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 282 657 € 1 240 407 € 978 944 € 837 699 € 780 708 € 597 260 € 583 548 € 504 458 € 368 046 € 362 973 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
707 384 € 771 316 € 394 659 € 416 624 € 426 233 € 367 645 € 315 231 € 192 631 € 149 536 € 134 253 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
707 384 € 771 316 € 394 659 € 416 624 € 426 233 € 367 645 € 315 231 € 192 631 € 149 536 € 134 253 €
012
A.II.1
Pozemky
131 942€ 131 942€ 67 562€ 67 562€ 67 562€ 67 562€ 67 562€ 67 562€ 33 730€ 28 255€
013
A.II.2
Stavby
434 550€ 446 314€ 183 580€ 191 946€ 200 324€ 208 702€ 31 258€ 35 238€ 39 224€ 45 202€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
140 892€ 193 060€ 143 517€ 157 116€ 158 347€ 83 881€ 77 599€ 89 831€ 76 582€ 30 796€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
138 812€ 30 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
571 899 € 466 009 € 582 018 € 419 215 € 352 840 € 228 349 € 267 056 € 311 704 € 217 591 € 227 824 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
659 € 659 € 659 € 659 € 659 € 659 € 659 € 659 € 3 800 € 3 800 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
659€ 659€ 659€ 659€ 659€ 659€ 659€ 659€ 3 800€ 3 800€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
238 043 € 252 081 € 221 809 € 182 536 € 211 641 € 177 008 € 149 282 € 101 739 € 129 939 € 111 309 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
238 043 € 252 081 € 221 809 € 182 536 € 211 506 € 156 573 € 138 634 € 99 589 € 107 030 € 111 309 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
238 043€ 252 081€ 221 809€ 182 536€ 211 506€ 156 573€ 138 634€ 99 589€ 107 030€ 111 309€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 391€ 10 648€ 22 909€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
135€ 44€ 2 150€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
333 197 € 213 269 € 359 550 € 236 020 € 140 540 € 50 682 € 117 115 € 209 306 € 83 852 € 112 715 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 239€ 129€ 2 125€ 1 378€ 4 222€ 2 598€ 2 542€ 721€ 738€ 41 946€
073
B.V.2.
Účty v bankách
330 958€ 213 140€ 357 425€ 234 642€ 136 318€ 48 084€ 114 573€ 208 585€ 83 114€ 70 769€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 374 € 3 082 € 2 267 € 1 860 € 1 635 € 1 266 € 1 261 € 123 € 919 € 896 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 266€ 1 261€ 123€ 919€ 896€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 374€ 3 082€ 2 267€ 1 860€ 1 635€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 282 657 € 1 240 407 € 978 944 € 837 699 € 780 708 € 597 260 € 583 548 € 504 458 € 368 046 € 362 973 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 154 535 € 1 022 904 € 760 840 € 610 203 € 534 638 € 462 480 € 466 614 € 386 250 € 264 960 € 185 910 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
23 240 € 23 240 € 23 240 € 23 240 € 23 240 € 23 240 € 23 240 € 23 240 € 23 240 € 23 236 €
082
A.I.1
Základné imanie
23 240€ 23 240€ 23 240€ 23 240€ 23 240€ 23 240€ 23 240€ 23 240€ 23 240€ 23 236€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 324 € 2 324 € 2 324 € 2 324 € 2 324 € 2 324 € 2 324 € 2 324 € 2 324 € 2 324 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
997 339 € 735 276 € 584 639 € 509 074 € 436 916 € 441 050 € 360 686 € 239 396 € 160 350 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
997 339€ 735 276€ 584 639€ 509 074€ 436 916€ 441 050€ 360 686€ 239 396€ 160 350€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
131 632 € 262 064 € 150 637 € 75 565 € 72 158 € -4 134 € 80 364 € 121 290 € 79 046 € 160 350 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
128 122 € 217 503 € 218 104 € 227 496 € 246 070 € 134 780 € 116 934 € 118 208 € 103 086 € 177 063 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
28 155 € 33 768 € 32 883 € 44 428 € 64 267 € 158 € 281 € 409 € 320 € 149 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
26 664€ 32 624€ 31 998€ 44 084€ 64 197€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 491€ 1 144€ 885€ 344€ 70€ 158€ 281€ 409€ 320€ 149€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
67 702 € 144 210 € 140 251 € 142 198 € 147 393 € 97 812 € 65 325 € 73 941 € 61 316 € 89 579 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
59 601 € 87 554 € 77 480 € 117 196 € 81 413 € 67 216 € 57 952 € 37 492 € 53 261 € 29 321 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
59 601€ 87 554€ 77 480€ 117 196€ 81 413€ 67 216€ 57 952€ 37 492€ 53 261€ 29 321€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
258€ 242€ 18 093€ 381€ 14 515€ 1 327€ 1 360€ 1 522€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 289€ 9 956€ 11 463€ 10 714€ 9 048€ 7 528€ 6 140€ 3 796€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-3 446€ 46 458€ 32 523€ 8 909€ 32 237€ 7 974€ 6 046€ 20 306€ 6 533€ 50 144€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
692€ 4 998€ 10 180€ 15 094€ 8 643€ 6 318€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 265 € 1 055 € 1 028 € 108 € 40 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 265€ 1 055€ 1 028€ 108€ 40€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
28 000€ 38 470€ 44 970€ 40 870€ 34 410€ 36 810€ 50 300€ 43 750€ 41 450€ 87 295€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé