Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 738 759€ 1 807 598€ 1 372 048€ 1 405 078€ 1 266 201€ 953 586€ 1 089 197€ 914 824€ 740 693€ 621 265€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 742 431 € 1 819 639 € 1 380 196 € 1 419 304 € 1 266 737 € 959 459 € 1 089 817 € 915 292 € 741 311 € 621 265 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 132€ 10 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 738 759€ 1 807 598€ 1 372 048€ 1 405 078€ 1 266 201€ 953 586€ 1 089 197€ 913 692€ 730 693€ 621 255€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 000€ 12 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 672€ 7 041€ 8 148€ 1 476€ 536€ 5 873€ 620€ 468€ 618€ 10€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 565 321 € 1 478 996 € 1 183 838 € 1 314 225 € 1 165 041 € 956 829 € 978 790 € 752 263 € 637 845 € 411 846 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 132€ 7 750€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
540 800€ 611 759€ 365 665€ 380 500€ 366 160€ 335 544€ 262 587€ 231 421€ 186 328€ 151 524€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
528 234€ 409 389€ 366 174€ 510 259€ 436 522€ 342 718€ 465 425€ 282 596€ 237 473€ 131 984€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
385 185 € 347 645 € 375 662 € 346 176 € 293 869 € 236 657 € 213 507 € 204 372 € 179 115 € 101 858 €
16
E.1.
Mzdové náklady
279 197€ 251 883€ 272 701€ 251 089€ 213 799€ 172 389€ 156 334€ 150 232€ 132 279€ 74 089€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
97 267€ 87 326€ 94 262€ 86 221€ 73 778€ 59 989€ 53 693€ 50 322€ 42 428€ 25 184€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 721€ 8 436€ 8 699€ 8 866€ 6 292€ 4 279€ 3 480€ 3 818€ 4 408€ 2 585€
20
F.
Dane a poplatky
9 154€ 10 735€ 7 395€ 6 173€ 5 021€ 3 694€ 2 828€ 2 342€ 2 027€ 2 726€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
88 170€ 87 178€ 61 880€ 63 890€ 57 498€ 35 385€ 32 519€ 28 077€ 21 928€ 22 765€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
88 170€ 87 178€ 61 880€ 63 890€ 57 498€ 35 385€ 32 519€ 28 077€ 21 928€ 22 765€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 212€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 778€ 12 290€ 7 062€ 6 015€ 5 971€ 2 831€ 1 924€ 2 323€ 3 224€ 989€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
177 110 € 340 643 € 196 358 € 105 079 € 101 696 € 2 630 € 111 027 € 163 029 € 103 466 € 209 419 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
669 725 € 786 450 € 640 209 € 514 319 € 463 519 € 275 324 € 361 185 € 399 675 € 309 142 € 337 747 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 17 € 11 € 16 € 25 € 158 € 142 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 € 11 € 9 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10€ 11€ 9€ 6€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 17€ 6€ 1€ 16€ 149€ 136€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 5€ -2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 590 € 3 052 € 2 823 € 3 457 € 3 734 € 1 504 € 1 351 € 1 788 € 1 320 € 945 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 073 € 1 252 € 1 291 € 2 025 € 2 636 € 69 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 073€ 1 252€ 1 291€ 2 025€ 2 636€ 69€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
271€ 402€ 272€ 146€ 185€ 306€ 92€ 397€ 212€ 78€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 246€ 1 398€ 1 260€ 1 286€ 913€ 1 129€ 1 259€ 1 391€ 1 108€ 867€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 590 € -3 051 € -2 806 € -3 457 € -3 734 € -1 493 € -1 335 € -1 763 € -1 162 € -803 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
174 520 € 337 592 € 193 552 € 101 622 € 97 962 € 1 137 € 109 692 € 161 266 € 102 304 € 208 616 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 888 € 75 528 € 42 915 € 26 057 € 25 804 € 5 271 € 29 328 € 39 976 € 23 258 € 48 266 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 888€ 75 528€ 42 915€ 26 057€ 25 804€ 5 271€ 29 328€ 39 976€ 23 258€ 48 266€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
131 632 € 262 064 € 150 637 € 75 565 € 72 158 € -4 134 € 80 364 € 121 290 € 79 046 € 160 350 €