Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
242 796 € 250 286 € 248 167 € 169 348 € 118 992 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
121 264 € 150 790 € 176 284 € 155 837 € 75 977 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
121 264 € 150 790 € 176 284 € 155 837 € 75 977 €
012
A.II.1
Pozemky
84 168€ 84 168€ 71 104€ 100 526€ 26 255€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 691€ 57 217€ 100 535€ 55 311€ 49 260€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 405€ 9 405€ 4 645€ 462€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
121 532 € 99 496 € 71 883 € 13 511 € 43 015 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 460 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
72 526 € 50 502 € 63 452 € 13 290 € 30 754 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
26 613€ 25 328€ 61 957€ 13 290€ 18 354€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
15 038€ 1 400€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
45 913€ 10 136€ 1 495€ 11 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
49 006 € 48 994 € 3 971 € 221 € 12 261 €
056
B.IV.1
Peniaze
49 006€ 48 994€ 3 971€ 221€ 12 261€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
242 796 € 250 286 € 248 167 € 169 348 € 118 992 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 965 € 7 576 € 36 874 € 23 238 € 19 724 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
45 000 € 15 000 € 50 580 € 50 580 € 50 580 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 723 € 1 723 € 1 723 € 1 724 € 1 724 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-15 786 € 18 868 € -30 344 € -40 932 € -30 344 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-29 611 € -34 654 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
234 831 € 242 710 € 211 293 € 146 110 € 99 268 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 651 € 2 207 € 2 499 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 651€ 2 207€ 2 499€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 508 € 9 775 € 481 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
221 701 € 207 726 € 167 011 € 97 930 € 71 768 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
193 844€ 171 483€ 150 513€ 96 147€ 66 725€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
22 802€ 32 837€ 9 612€ 681€ 2 747€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 194€ 2 265€ 2 638€ 593€ 2 266€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 861€ 1 141€ 4 248€ 509€ 30€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
8 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 971 € 23 002 € 41 783 € 39 699 € 27 500 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
41 783€ 19 375€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 971€ 23 002€ 20 324€ 27 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]