Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
242 796 € 250 286 € 248 167 € 169 348 € 118 992 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
121 264 € 150 790 € 176 284 € 155 837 € 75 977 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
121 264 € 150 790 € 176 284 € 155 837 € 75 977 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
84 168€ 84 168€ 71 104€ 100 526€ 26 255€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 691€ 57 217€ 100 535€ 55 311€ 49 260€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 405€ 9 405€ 4 645€ 462€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
121 532 € 99 496 € 71 883 € 13 511 € 43 015 €
015
B.I.
Zásoby
4 460€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
72 526 € 50 502 € 63 452 € 13 290 € 30 754 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
26 613€ 25 328€ 61 957€ 13 290€ 18 354€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
15 038€ 1 400€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
45 913€ 10 136€ 1 495€ 11 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
49 006 € 48 994 € 3 971 € 221 € 12 261 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
49 006€ 48 994€ 3 971€ 221€ 12 261€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
242 796 € 250 286 € 248 167 € 169 348 € 118 992 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 965 € 7 576 € 36 874 € 23 238 € 19 724 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
029
A.II.
Kapitálové fondy
45 000€ 15 000€ 50 580€ 50 580€ 50 580€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 723€ 1 723€ 1 723€ 1 724€ 1 724€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-15 786€ 18 868€ -30 344€ -40 932€ -30 344€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-29 611 € -34 654 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
234 831 € 242 710 € 211 293 € 146 110 € 99 268 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 508€ 9 775€ 481€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
41 783€ 19 375€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
221 701 € 207 726 € 167 011 € 97 930 € 71 768 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
193 844€ 171 483€ 150 513€ 96 147€ 66 725€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 194€ 2 265€ 2 638€ 593€ 2 266€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 861€ 1 141€ 4 248€ 509€ 30€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
22 802€ 32 837€ 9 612€ 681€ 2 747€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 651€ 2 207€ 2 499€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 971€ 23 002€ 20 324€ 27 500€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
8 000€