Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
92 479 504 € 84 880 702 € 88 067 290 € 81 697 649 € 75 343 458 € 70 176 808 € 59 377 632 € 56 019 689 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
66 113 148 € 63 483 771 € 61 735 113 € 55 941 520 € 52 464 489 € 49 151 822 € 40 977 538 € 35 217 837 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
200 428 € 109 737 € 72 470 € 69 152 € 52 384 € 83 790 € 125 346 € 63 475 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
91 978€ 66 036€ 72 470€ 69 152€ 52 384€ 83 790€ 125 346€ 63 475€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
108 450€ 43 701€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
65 912 720 € 63 374 034 € 61 656 005 € 55 872 368 € 52 411 105 € 49 068 032 € 40 852 169 € 35 154 338 €
012
A.II.1
Pozemky
20 994 253€ 20 532 053€ 20 860 428€ 17 703 602€ 16 780 578€ 14 328 057€ 11 913 852€ 11 094 743€
013
A.II.2
Stavby
35 775 994€ 32 357 367€ 34 288 900€ 30 294 625€ 30 350 212€ 29 623 749€ 25 144 250€ 21 408 763€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 824 939€ 4 051 575€ 4 551 207€ 4 134 426€ 4 241 406€ 4 470 574€ 3 096 453€ 2 216 177€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
863€ 863€ 863€ 863€ 863€ 863€ 863€ 863€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 837 903€ 5 306 414€ 1 939 078€ 3 538 546€ 788 971€ 643 496€ 479 455€ 421 537€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
478 768€ 1 125 762€ 15 529€ 200 306€ 249 075€ 1 293€ 217 296€ 12 255€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 638 € 1 000 € 23 € 24 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 638€ 23€ 24€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
1 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
24 975 111 € 20 292 429 € 24 540 082 € 24 260 309 € 21 799 399 € 19 927 480 € 17 181 606 € 19 909 455 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 318 899 € 11 995 296 € 14 753 357 € 13 632 567 € 12 849 820 € 11 866 367 € 10 214 037 € 12 642 884 €
035
B.I.1
Materiál
22 603€ 15 172€ 12 404€ 66 774€ 22 404€ 16 635€ 12 681€ 5 750€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 296 296€ 11 980 124€ 14 740 953€ 13 565 793€ 12 827 416€ 11 849 732€ 10 201 356€ 12 637 134€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 301 280 € 5 841 526 € 7 268 088 € 8 044 351 € 7 007 393 € 6 362 010 € 5 369 933 € 5 557 485 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 163 587 € 5 315 627 € 6 994 466 € 7 849 017 € 6 763 928 € 5 830 118 € 4 964 568 € 5 022 949 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 163 587€ 5 315 627€ 6 994 466€ 7 849 017€ 6 763 928€ 5 830 118€ 4 964 568€ 5 022 949€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 868€ 410 144€ 41 508€ 312 896€ 219 468€ 313 249€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
135 825€ 115 755€ 273 622€ 153 826€ 243 465€ 218 996€ 185 897€ 221 287€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 354 932 € 2 455 607 € 2 518 637 € 2 583 391 € 1 942 186 € 1 699 103 € 1 597 636 € 1 709 086 €
072
B.V.1.
Peniaze
968 534€ 1 222 003€ 1 207 971€ 1 396 188€ 1 402 822€ 867 670€ 528 471€ 1 221 770€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 386 398€ 1 233 604€ 1 310 666€ 1 187 203€ 539 364€ 831 433€ 1 069 165€ 487 316€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 391 245 € 1 104 502 € 1 792 095 € 1 495 820 € 1 079 570 € 1 097 506 € 1 218 488 € 892 397 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
64 908€ 35 919€ 22 351€ 24 495€ 37 125€ 34 966€ 20 441€ 19 345€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
144 723€ 120 029€ 121 143€ 116 392€ 59 409€ 52 302€ 45 618€ 47 351€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 181 614€ 948 554€ 1 648 601€ 1 354 933€ 983 036€ 1 010 238€ 1 152 429€ 825 701€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
92 479 504 € 84 880 702 € 88 067 290 € 81 697 649 € 75 343 458 € 70 176 808 € 59 377 632 € 56 019 689 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
37 765 379 € 34 046 957 € 32 090 124 € 28 447 090 € 25 477 273 € 23 278 692 € 21 333 644 € 17 617 917 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
739 230 € 739 230 € 739 230 € 739 230 € 739 230 € 739 230 € 739 230 € 739 230 €
082
A.I.1
Základné imanie
739 230€ 739 230€ 739 230€ 739 230€ 739 230€ 739 230€ 739 230€ 739 230€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
24€ 24€ 300 024€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
73 923 € 73 923 € 73 923 € 73 923 € 73 923 € 73 923 € 73 923 € 73 923 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
73 923€ 73 923€ 73 923€ 73 923€ 73 923€ 73 923€ 73 923€ 73 923€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 638 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 638€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
33 121 099 € 30 973 628 € 27 530 594 € 24 310 777 € 21 437 197 € 19 467 148 € 16 051 421 € 14 408 744 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 121 099€ 30 973 628€ 27 530 594€ 24 310 777€ 21 437 197€ 19 467 148€ 16 051 421€ 14 408 744€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 827 784 € 2 263 471 € 3 443 034 € 3 319 817 € 3 223 580 € 2 995 048 € 4 465 727 € 2 392 677 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
54 589 385 € 50 758 949 € 55 890 078 € 53 165 799 € 49 762 180 € 46 816 253 € 37 958 745 € 38 250 251 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 908 141 € 2 779 243 € 3 629 212 € 4 440 853 € 5 301 183 € 6 056 860 € 6 845 296 € 5 315 019 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 075 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 075€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
40 905€ 37 402€ 44 996€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
102 264€ 58 942€ 41 584€ 39 344€ 42 822€ 39 955€ 46 886€ 36 049€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 637 628€ 2 499 803€ 3 335 244€ 4 147 501€ 4 936 362€ 5 703 711€ 6 443 452€ 4 969 660€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
127 344€ 183 096€ 207 388€ 254 008€ 321 999€ 313 194€ 351 883€ 309 310€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
294 006 € 250 293 € 241 632 € 188 811 € 137 358 € 156 223 € 105 290 € 87 044 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
294 006€ 250 293€ 241 632€ 188 811€ 137 358€ 156 223€ 105 290€ 87 044€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
19 739 830€ 12 064 838€ 10 361 124€ 5 846 484€ 6 211 882€ 6 021 772€ 1 188 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 621 897 € 21 233 440 € 35 503 978 € 37 161 500 € 33 213 890 € 30 516 818 € 27 655 191 € 29 083 942 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
16 984 671 € 16 632 272 € 31 012 918 € 33 378 198 € 30 293 476 € 28 292 750 € 24 998 272 € 27 146 538 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
16 984 671€ 16 632 272€ 31 012 918€ 33 378 198€ 30 293 476€ 28 292 750€ 24 998 272€ 27 146 538€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
664 229€ 660 914€ 858 443€ 636 551€ 7 253€ 8 893€ 7 513€ 7 520€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 267 005€ 1 147 085€ 1 067 833€ 928 604€ 753 700€ 665 796€ 594 610€ 557 345€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
762 939€ 700 776€ 638 610€ 567 446€ 431 127€ 416 748€ 370 151€ 348 828€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 026 622€ 1 248 618€ 1 099 262€ 829 715€ 954 519€ 385 505€ 962 718€ 483 409€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
916 431€ 843 775€ 826 912€ 820 986€ 773 815€ 747 126€ 721 927€ 540 302€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 057 507 € 880 121 € 666 544 € 663 827 € 553 284 € 469 929 € 426 592 € 413 808 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
820 766€ 684 575€ 665 036€ 661 310€ 551 784€ 468 429€ 426 592€ 413 808€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
236 741€ 195 546€ 1 508€ 2 517€ 1 500€ 1 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 968 004€ 13 551 014€ 5 487 588€ 4 864 324€ 4 344 583€ 3 594 651€ 1 738 376€ 3 350 438€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
124 740 € 74 796 € 87 088 € 84 760 € 104 005 € 81 863 € 85 243 € 151 521 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
26 828€ 36 521€ 50 857€ 50 107€ 53 895€ 33 573€ 56 467€ 22 521€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
57 892€ 23 612€ 21 743€ 21 038€ 34 653€ 34 521€ 20 039€ 19 850€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
40 020€ 14 663€ 14 488€ 13 615€ 15 457€ 13 769€ 8 737€ 109 150€