Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemkostav, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
26 087 585 € 31 409 837 € 37 904 455 € 33 836 974 € 30 857 824 € 32 988 165 € 28 366 339 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 489 736 € 8 714 793 € 9 499 041 € 8 487 954 € 8 368 182 € 8 217 048 € 8 081 635 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
3 907 € 8 826 € 17 126 € 25 425 € 33 459 € 32 904 € 6 047 €
005
A.I.2
Software
3 907€ 8 826€ 17 126€ 25 425€ 33 459€ 32 904€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 047€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
976 920 € 1 102 531 € 1 339 959 € 1 230 148 € 1 124 524 € 769 940 € 855 842 €
012
A.II.1
Pozemky
84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€ 84 750€
013
A.II.2
Stavby
245 278€ 278 123€ 321 923€ 322 871€ 361 042€ 399 884€ 355 724€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
637 115€ 729 881€ 923 509€ 812 750€ 678 732€ 285 306€ 295 435€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 777€ 9 777€ 9 777€ 9 777€ 119 933€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
7 508 909 € 7 603 436 € 8 141 956 € 7 232 381 € 7 210 199 € 7 414 204 € 7 219 746 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
6 830 665€ 6 830 665€ 7 005 882€ 6 935 654€ 6 910 472€ 6 955 987€ 6 794 273€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
678 244€ 772 771€ 1 136 074€ 296 727€ 299 727€ 458 217€ 425 473€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 526 327 € 22 585 572 € 28 317 817 € 25 270 410 € 22 404 263 € 24 660 638 € 19 707 226 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
1 176 367 € 1 657 289 € 2 479 965 € 1 403 804 € 824 948 € 1 377 211 € 927 318 €
035
B.I.1
Materiál
300 764€ 756 041€ 1 311 857€ 650 287€ 408 408€ 732 394€ 574 813€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
874 880€ 900 525€ 1 167 385€ 750 294€ 412 317€ 625 600€ 332 886€
037
B.I.3
Výrobky
723€ 723€ 723€ 3 223€ 4 223€ 19 217€ 19 619€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
4 080 197 € 4 944 496 € 5 280 595 € 3 230 538 € 1 531 895 € 2 243 800 € 813 694 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
4 080 197 € 4 944 496 € 5 280 595 € 3 230 538 € 1 531 895 € 2 217 013 € 813 694 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
4 080 197€ 4 944 496€ 5 280 595€ 3 230 538€ 1 531 895€ 2 217 013€ 813 694€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
26 787€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
11 606 325 € 15 525 326 € 19 602 229 € 18 283 012 € 16 421 910 € 19 239 323 € 16 632 609 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
11 040 738 € 15 014 243 € 17 776 230 € 16 353 563 € 12 582 042 € 18 847 669 € 15 633 783 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 806 544€ 4 101 707€ 607 603€ 560 939€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
8 234 194€ 10 912 536€ 17 168 627€ 15 792 624€ 12 582 042€ 18 847 669€ 15 633 783€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
451 586€ 31 201€ 597 909€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
133 603€ 61 958€ 58 893€ 1 274 773€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
249 503€ 246 433€ 223 472€ 237 746€ 3 693 838€ 268 206€ 271 338€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
163 717€ 87 057€ 1 009 211€ 327 512€ 39 058€ 46 268€ 47 530€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 764€ 115 635€ 82 837€ 89 418€ 75 771€ 77 180€ 82 049€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
663 438 € 458 461 € 955 028 € 2 353 056 € 3 625 510 € 1 800 304 € 1 333 605 €
072
B.V.1.
Peniaze
173 642€ 119 798€ 18 655€ 170 037€ 318 977€ 441 826€ 306 867€
073
B.V.2.
Účty v bankách
489 796€ 338 663€ 936 373€ 2 183 019€ 3 306 533€ 1 358 478€ 1 026 738€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
71 522 € 109 472 € 87 597 € 78 610 € 85 379 € 110 479 € 577 478 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 082€ 9 138€ 19 753€ 8 587€ 55 173€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48 674€ 58 935€ 67 844€ 70 023€ 27 649€ 52 570€ 45 827€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
457 873€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 766€ 41 399€ 57 730€ 57 909€ 18 605€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
26 087 585 € 31 409 837 € 37 904 455 € 33 836 974 € 30 857 824 € 32 988 165 € 28 366 339 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 165 237 € 3 574 173 € 4 400 381 € 3 743 032 € 4 271 796 € 4 103 109 € 4 179 248 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 € 165 976 €
082
A.I.1
Základné imanie
165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€ 165 976€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 200 000€ 2 200 000€ 2 200 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-80 104 € -80 104 € -37 377 € -24 885 € 20 630 € -141 085 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-80 104€ -80 104€ -37 377€ -24 885€ 20 630€ -141 085€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 073 668 € 1 168 940 € 1 301 430 € 1 560 292 € 1 981 452 € 2 231 452 € 3 243 567 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 073 668€ 1 168 940€ 1 301 430€ 1 560 292€ 1 981 452€ 2 231 452€ 3 244 137€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-570€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
772 503 € 86 167 € 737 158 € 1 983 570 € 2 116 059 € 1 651 857 € 877 596 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 922 348 € 27 835 664 € 33 504 074 € 30 093 942 € 26 578 869 € 28 885 056 € 24 187 091 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
3 163 521 € 3 626 510 € 3 986 883 € 3 643 343 € 3 931 614 € 3 430 652 € 1 389 905 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
3 028 563 € 3 400 110 € 3 737 526 € 3 355 864 € 3 544 370 € 3 344 333 € 1 218 414 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 382€ 274 843€ 394 848€ 331 132€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 021 181€ 3 125 267€ 3 342 678€ 3 024 732€ 3 544 370€ 3 344 333€ 1 218 414€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
70 748€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 021€ 6 798€ 4 420€ 3 668€ 8 580€ 20 313€ 5 461€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
43 772€ 50 847€ 125 251€ 243 609€ 279 451€ 54 461€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
85 165€ 168 755€ 119 686€ 40 202€ 99 213€ 11 545€ 95 282€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
213 944€ 984 344€ 1 369 544€ 1 803 888€ 2 192 492€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
15 570 494 € 19 888 981 € 23 608 514 € 22 995 872 € 19 563 721 € 20 388 876 € 19 740 868 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
6 769 114 € 11 268 764 € 16 185 149 € 12 665 188 € 9 952 199 € 13 149 989 € 14 034 174 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 716€ 752 649€ 1 193 519€ 424 405€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 765 398€ 10 516 115€ 14 991 630€ 12 240 783€ 9 952 199€ 13 149 989€ 14 034 174€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
692 736€ 414 145€ 1 044 073€ 250 100€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 232 131€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
42 641€ 42 641€ 42 642€ 42 642€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 277 515€ 7 346 596€ 6 716 438€ 7 502 380€ 9 237 367€ 6 031 582€ 5 408 822€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
194 118€ 237 470€ 281 911€ 196 034€ 134 931€ 132 181€ 151 475€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
131 858€ 150 710€ 184 656€ 128 346€ 101 048€ 98 635€ 103 499€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
30 320€ 141 592€ 42 682€ 29 591€ 128 738€ 680 455€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
432 192€ 287 063€ 155 036€ 155 487€ 9 438€ 45 934€ 42 898€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
41 697 € 36 176 € 35 153 € 162 192 € 382 540 € 80 527 € 72 043 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
41 697€ 36 176€ 35 153€ 162 192€ 382 540€ 13 254€ 14 770€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
67 273€ 57 273€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 146 636€ 4 281 178€ 5 656 761€ 2 305 372€ 1 328 631€ 3 178 308€ 788 988€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 819€ 2 819€ 2 819€ 2 819€ 2 805€ 2 795€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
7 159 € 0 € 0 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 159€