Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 799 654 € 3 228 096 € 3 309 254 € 4 198 900 € 4 591 059 € 5 070 588 € 5 734 144 € 5 673 518 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 466 790 € 1 629 170 € 1 680 205 € 1 865 283 € 2 182 703 € 2 910 161 € 3 637 021 € 3 829 227 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 454 290 € 1 616 670 € 1 660 205 € 1 845 283 € 2 155 400 € 2 874 120 € 3 600 980 € 3 793 186 €
012
A.II.1
Pozemky
29 445€ 24 518€ 10 421€ 20 495€ 39 426€ 165 103€ 169 649€ 193 221€
013
A.II.2
Stavby
1 163 250€ 1 239 333€ 1 191 366€ 1 265 124€ 1 429 302€ 2 216 237€ 2 626 068€ 2 438 586€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
255 435€ 352 599€ 458 418€ 559 664€ 686 672€ 254 123€ 561 243€ 938 905€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
196 990€ 202 353€ 327 256€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 160€ 220€ 41 667€ 41 667€ 41 667€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ -146 449€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
12 500 € 12 500 € 20 000 € 20 000 € 27 303 € 36 041 € 36 041 € 36 041 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
12 500€ 12 500€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
28 738€ 28 738€ 28 738€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 332 112 € 1 524 441 € 1 627 218 € 2 316 169 € 2 403 651 € 2 157 277 € 2 092 679 € 1 838 163 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
574 305 € 491 622 € 632 083 € 410 774 € 591 785 € 625 960 € 1 041 535 € 723 136 €
032
B.I.1
Materiál
65 775€ 119 852€ 26 117€ 14 928€ 16 189€ 49 586€ 47 406€ 26 535€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
440 081€ 285 994€ 603 796€ 373 866€ 444 187€ 313 242€ 368 755€ 453 531€
034
B.I.3
Výrobky
68 449€ 85 776€ 2 170€ 21 980€ 131 405€ 228 268€ 560 466€ 174 478€
035
B.I.4
Zvieratá
34 790€ 64 779€ 68 592€
036
B.I.5
Tovar
4€ 74€ 129€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
18 022 € 142 363 € 142 363 € 142 363 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
18 022€ 142 363€ 142 363€ 142 363€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 729 229 € 1 008 264 € 879 851 € 1 901 304 € 1 782 923 € 1 379 340 € 835 851 € 840 211 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
923 043€ 71 523€ 286 859€ 1 102 903€ 868 283€ 211 017€ 418 046€ 461 828€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 154 110€ 145 341€ 151 248€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
301 246€ 3 226€ 65 979€ 496 847€ 565 548€ 0€ 257 139€ 210 910€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
500 674€ 927 507€ 522 524€ 299 870€ 108 842€ 422€ 311€ 502€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 266€ 6 008€ 4 489€ 1 684€ 240 250€ 13 791€ 15 014€ 15 723€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 578 € 24 555 € 115 284 € 4 091 € 10 921 € 9 614 € 72 930 € 132 453 €
056
B.IV.1
Peniaze
27 375€ 1 891€ 2 179€ 151€ 4 790€ 4 636€ 3 627€ 4 630€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 203€ 22 664€ 113 105€ 3 940€ 6 131€ 4 978€ 69 303€ 127 823€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
752 € 74 485 € 1 831 € 17 448 € 4 705 € 3 150 € 4 444 € 6 128 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
752€ 642€ 1 831€ 879€ 4 705€ 3 150€ 4 444€ 6 128€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
73 843€ 16 569€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 799 654 € 3 228 096 € 3 309 254 € 4 198 900 € 4 591 059 € 5 070 588 € 5 734 144 € 5 673 518 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
96 014 € 221 041 € 419 066 € 236 798 € 248 695 € 829 438 € 774 260 € 1 275 415 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
622 983 € 622 983 € 622 983 € 279 483 € 204 415 € 208 589 € 208 589 € 208 589 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
622 983€ 622 983€ 622 983€ 279 483€ 204 415€ 204 415€ 204 415€ 204 415€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
4 174€ 4 174€ 4 174€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-442 580 € -244 560 € -83 320 € 3 641 € 512 593 € 525 031 € 1 026 187 € 799 650 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 958 135€ 1 958 135€ 1 958 135€ 1 958 135€ 1 958 135€ 1 958 134€ 1 958 135€ 1 731 598€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 400 715€ -2 202 695€ -2 041 455€ -1 954 494€ -1 445 542€ -1 433 103€ -931 948€ -931 948€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-125 028 € -198 021 € -161 236 € -86 965 € -508 952 € 55 179 € -501 155 € 226 537 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 301 726 € 2 541 280 € 2 363 274 € 3 371 328 € 3 677 319 € 3 808 605 € 4 401 543 € 3 697 009 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
218 259 € 213 662 € 160 051 € 134 789 € 156 636 € 24 185 € 30 155 € 23 714 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 641€ 5 093€ 3 586€ 3 404€ 6 749€ 24 185€ 30 155€ 23 714€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
213 618€ 208 569€ 156 465€ 131 385€ 149 887€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
70 089 € 82 895 € 116 388 € 53 343 € 12 238 € 390 127 € 458 968 € 530 198 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 095€ 9 347€ 10 466€ 11 258€ 12 238€ 11 851€ 11 642€ 11 237€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 110€ 31 582€ 66 524€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
61 994€ 73 548€ 105 922€ 42 085€ 364 166€ 415 744€ 452 437€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 569 506 € 1 793 245 € 1 544 556 € 2 120 030 € 2 460 811 € 1 891 158 € 2 825 218 € 1 834 189 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
516 877€ 93 598€ 247 860€ 208 322€ 330 876€ 1 531 769€ 1 293 091€ 1 465 312€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
173 186€ 146 343€ 39 033€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 039 754€ 1 688 012€ 1 223 059€ 1 836 856€ 2 057 682€ 0€ 1 174 141€ 173 397€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
82 164€ 86 064€ 85 203€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 348€ 6 438€ 5 309€ 6 189€ 8 188€ 24 525€ 28 420€ 31 190€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 036€ 4 112€ 3 405€ 3 930€ 5 259€ 15 268€ 17 503€ 18 815€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 248€ 769€ 3 390€ 63 818€ 42 647€ 54 240€ 69 163€ 10 070€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 243€ 316€ 61 533€ 915€ 16 159€ 10 006€ 10 493€ 11 169€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
85 039€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
443 872 € 451 478 € 542 279 € 1 063 166 € 962 595 € 1 503 135 € 1 087 202 € 1 308 908 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
37 088€ 84 841€ 130 725€ 174 812€ 606 364€ 529 036€ 704 708€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
443 872€ 414 390€ 457 438€ 932 441€ 787 783€ 896 771€ 558 166€ 604 200€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
401 914 € 465 775 € 526 914 € 590 774 € 665 045 € 432 545 € 558 341 € 701 094 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
335 332€ 399 193€ 463 053€ 526 914€ 590 774€ 334 855€ 456 932€ 595 966€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
66 582€ 66 582€ 63 861€ 63 860€ 74 271€ 97 690€ 101 409€ 105 128€