Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 990 828 000 € 2 992 603 000 € 2 975 735 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 601 159 000 € 1 459 772 000 € 1 409 740 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
30 032 000 € 8 803 000 € 8 039 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
7 926 000€ 6 959 000€ 6 181 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
76 000€ 80 000€ 95 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
22 030 000€ 1 764 000€ 1 763 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
815 737 000 € 738 686 000 € 760 576 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
300 985 000€ 288 482 000€ 300 850 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
493 980 000€ 434 312 000€ 438 527 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20 772 000€ 15 892 000€ 21 199 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
755 390 000 € 712 283 000 € 641 125 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 133 147 000€ 138 300 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
755 390 000€ 579 136 000€ 502 825 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 387 307 000 € 1 530 327 000 € 1 564 118 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
658 346 000 € 763 698 000 € 673 789 000 €
035
B.I.1
Materiál
305 570 000€ 388 665 000€ 242 417 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
181 605 000€ 202 492 000€ 218 752 000€
037
B.I.3
Výrobky
171 171 000€ 131 343 000€ 209 610 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
0€ 41 198 000€ 3 010 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 395 000 € 8 733 000 € 21 348 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 395 000 € 8 733 000 € 7 889 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
13 459 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
438 823 000 € 380 228 000 € 583 330 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
437 613 000 € 369 004 000 € 520 888 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 62 442 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
450 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
760 000€ 11 224 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
283 743 000 € 377 668 000 € 285 651 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
283 743 000€ 377 668 000€ 285 651 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 362 000 € 2 504 000 € 1 877 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 362 000€ 2 504 000€ 1 877 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 990 828 000 € 2 992 603 000 € 2 975 735 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 613 670 000 € 1 921 940 000 € 1 588 247 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-3 825 000€ 4 519 000€ 23 686 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
84 910 000 € 74 804 000 € 42 389 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
84 910 000€ 74 804 000€ 42 389 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
693 228 000 € 1 003 260 000 € 682 815 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
693 228 000€ 1 003 260 000€ 682 815 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 316 044 000 € 1 004 892 000 € 1 317 037 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
28 002 000 € 49 580 000 € 34 648 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
8 082 000 € 7 315 000 € 9 688 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
19 920 000€ 42 265 000€ 24 960 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
32 952 000 € 29 157 000 € 43 361 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
32 952 000€ 29 157 000€ 43 361 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
631 554 000 € 523 391 000 € 769 282 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
535 322 000 € 443 430 000 € 614 673 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
64 000€ 33 695 000€ 1 825 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 41 080 000€ 152 699 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
96 168 000€ 5 186 000€ 85 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
623 536 000 € 402 764 000 € 469 746 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
623 536 000€ 402 764 000€ 469 746 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
61 114 000 € 65 771 000 € 70 451 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
61 114 000€ 65 771 000€ 70 447 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 4 000€