Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
382 000€ 316 000€ 253 000€ 425 000€ 3 161 000€ 3 183 000€ 4 461 000€ 4 840 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
106 000€ 115 000€ 0€ -7 000€ 3 477 000€ 3 182 000€ 4 324 000€ 4 797 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
276 000 € 201 000 € 253 000 € 432 000 € -316 000 € 1 000 € 137 000 € 43 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 813 007 000 € 1 693 664 000 € 2 106 813 000 € 2 786 543 000 € 2 615 889 000 € 2 031 551 000 € 2 033 017 000 € 2 196 730 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 589 319 000€ 1 710 829 000€ 2 138 479 000€ 2 711 643 000€ 2 609 087 000€ 2 014 088 000€ 2 075 464 000€ 2 189 151 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
223 688 000€ -17 165 000€ -31 666 000€ 74 900 000€ 6 802 000€ 17 463 000€ -42 447 000€ 7 579 000€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 437 057 000 € 1 330 529 000 € 1 740 103 000 € 2 005 088 000 € 1 827 991 000 € 1 352 786 000 € 1 461 564 000 € 1 624 847 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 260 496 000€ 1 214 927 000€ 1 579 055 000€ 1 804 248 000€ 1 620 577 000€ 1 155 886 000€ 1 258 769 000€ 1 419 737 000€
10
B.2
Služby
176 555 000€ 117 519 000€ 152 716 000€ 198 693 000€ 207 575 000€ 196 768 000€ 196 691 000€ 202 715 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 376 226 000 € 363 336 000 € 366 963 000 € 781 887 000 € 787 582 000 € 678 766 000 € 571 590 000 € 571 926 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
338 108 000 € 301 405 000 € 311 055 000 € 323 328 000 € 298 837 000 € 294 105 000 € 277 264 000 € 282 399 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
241 560 000€ 218 955 000€ 222 516 000€ 229 242 000€ 212 167 000€ 210 080 000€ 195 095 000€ 198 662 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
83 898 000€ 71 112 000€ 75 123 000€ 80 731 000€ 74 483 000€ 72 110 000€ 68 918 000€ 68 602 000€
16
C.4
Sociálne náklady
12 650 000€ 11 338 000€ 13 416 000€ 13 355 000€ 12 187 000€ 11 915 000€ 13 251 000€ 15 135 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 296 000€ 79 617 000€ 81 647 000€ 69 204 000€ -247 094 000€ -113 942 000€ 114 285 000€ 78 556 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
449 052 000€ 177 926 000€ 179 763 000€ 69 812 000€ 30 903 000€ 43 200 000€ 112 538 000€ 57 895 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
574 667 000€ 239 680 000€ 245 707 000€ 292 132 000€ 213 760 000€ 199 022 000€ 204 679 000€ 199 425 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
834 207 000 € -79 440 000 € -91 683 000 € 167 035 000 € 552 982 000 € 342 781 000 € 87 900 000 € 69 441 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
5 467 000 € 955 000 € 5 838 000 € 1 898 000 € 1 813 000 € 2 931 000 € 3 276 000 € 1 556 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
329 000€ 463 000€ 512 000€ 698 000€ 3 476 000€ 2 693 000€ 197 000€ 171 000€
39
N
Nákladové úroky
6 162 000€ 14 564 000€ 5 718 000€ 2 068 000€ 1 116 000€ 1 168 000€ 10 197 000€ 14 370 000€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 12 442 000€ 0€ 8 025 000€ 1 391 000€ 0€
41
O
Kurzové straty
13 717 000€ 0€ 1 830 000€ 4 948 000€ 20 992 000€ 34 174 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
952 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-13 131 000 € -704 000 € -1 198 000 € -4 420 000 € 12 198 000 € 5 847 000 € -27 716 000 € -46 817 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
821 076 000 € -80 144 000 € -92 881 000 € 162 615 000 € 565 180 000 € 348 628 000 € 60 184 000 € 22 624 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
172 778 000 € -24 939 000 € -29 732 000 € 35 784 000 € 115 259 000 € 78 114 000 € 16 955 000 € 5 595 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
152 707 000€ 67 000€ -8 364 000€ 50 980 000€ 44 734 000€ 29 675 000€ 2 173 000€ 17 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
20 071 000€ -25 006 000€ -21 368 000€ -15 196 000€ 70 525 000€ 48 439 000€ 14 782 000€ 5 578 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
648 298 000 € -55 205 000 € -63 149 000 € 126 831 000 € 449 921 000 € 270 514 000 € 43 229 000 € 17 029 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
3 836 000€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
40 064 000 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
40 064 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
821 076 000 € -80 144 000 € -92 881 000 € 162 615 000 € 565 180 000 € 348 628 000 € 60 184 000 € 22 624 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
648 298 000 € -55 205 000 € -63 149 000 € 126 831 000 € 449 921 000 € 270 514 000 € 43 229 000 € 17 029 000 €