Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 768 106 000 € 4 553 584 000 € 4 262 441 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 742 000€ 1 035 000€ 382 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 149 486 000€ 4 004 058 000€ 3 576 331 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
24 647 000€ 18 240 000€ 12 988 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
12 595 000€ -66 041 000€ 223 688 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 000€ 3 100 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
579 615 000€ 593 192 000€ 449 052 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 818 331 000 € 4 133 803 000 € 3 428 234 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 000€ 11 000€ 106 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 359 458 000€ 3 032 825 000€ 2 260 496 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-19 396 000€ 39 823 000€ 6 000€
14
D.
Služby
192 862 000€ 192 501 000€ 176 555 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
325 995 000 € 365 364 000 € 338 108 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
231 244 000€ 262 628 000€ 241 560 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
79 626 000€ 88 956 000€ 83 898 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 125 000€ 13 780 000€ 12 650 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
177 583 000€ 74 942 000€ 78 296 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
177 583 000€ 74 942 000€ 78 296 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-35 000€ -202 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
781 851 000€ 428 539 000€ 574 667 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-50 225 000 € 419 781 000 € 834 207 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
655 533 000 € 692 132 000 € 1 376 226 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 701 000 € 792 000 € 6 748 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
100 000 € 230 000 € 5 467 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 601 000 € 562 000 € 329 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 601 000€ 562 000€ 329 000€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
952 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 611 000 € 1 954 000 € 19 879 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 611 000 € 1 954 000 € 6 162 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 611 000€ 1 954 000€ 6 162 000€
52
O.
Kurzové straty
0€ 13 717 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
3 090 000 € -1 162 000 € -13 131 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-47 135 000 € 418 619 000 € 821 076 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-15 730 000 € 85 896 000 € 172 778 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 301 000€ 68 850 000€ 152 707 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-17 031 000€ 17 046 000€ 20 071 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-31 405 000 € 332 723 000 € 648 298 000 €