Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 161 766 € 12 013 171 € 10 514 757 € 7 724 060 € 5 527 962 € 6 285 174 € 4 867 347 € 4 529 137 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 943 978 € 2 558 618 € 1 215 503 € 1 163 323 € 1 230 237 € 1 228 528 € 1 113 369 € 982 759 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
41 951 € 54 230 € 61 392 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
41 951€ 54 230€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
61 392€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 570 088 € 2 172 449 € 822 172 € 831 384 € 898 298 € 896 589 € 781 430 € 650 820 €
012
A.II.1
Pozemky
573 664€ 579 749€ 13 713€ 13 713€ 22 453€ 22 453€ 22 453€ 22 453€
013
A.II.2
Stavby
762 253€ 788 703€ 252 954€ 271 577€ 290 202€ 300 707€ 304 591€ 238 054€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 185 144€ 405 958€ 555 505€ 471 522€ 585 643€ 573 429€ 454 386€ 388 055€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 894€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 277€ 56 039€ 74 572€ 1 364€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 750€ 342 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 147 910 € 9 448 374 € 9 292 773 € 6 480 896 € 4 286 369 € 5 045 510 € 3 737 106 € 3 516 839 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
851 489 € 515 697 € 533 166 € 229 946 € 626 699 € 777 334 € 200 816 € 123 807 €
035
B.I.1
Materiál
102 597€ 26 336€ 123 647€ 104 905€ 132 937€ 39 228€ 45 987€ 28 888€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
161 740€ 111 210€ 94 555€ 13 766€ 20 880€ 347 047€ 179€ 612€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
587 152€ 378 151€ 314 964€ 111 275€ 472 882€ 391 059€ 154 650€ 94 307€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 016 418 € 7 968 246 € 7 319 229 € 4 399 644 € 3 282 078 € 3 239 720 € 3 430 590 € 3 300 243 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 502 004 € 7 309 053 € 7 312 399 € 4 372 753 € 3 213 109 € 3 173 026 € 3 358 632 € 3 198 617 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 502 004€ 7 309 053€ 7 312 399€ 4 372 753€ 3 213 109€ 3 173 026€ 3 358 632€ 3 198 617€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
60€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
148 020€ 22 886€ 2 526€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
514 414€ 511 173€ 6 830€ 3 945€ 68 969€ 66 694€ 71 958€ 99 100€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 280 003 € 964 431 € 1 440 378 € 1 851 306 € 377 592 € 1 028 456 € 105 700 € 92 789 €
072
B.V.1.
Peniaze
94€ 735€ 4 308€ 11 832€ 25€ 3 545€ 19 574€ 3 824€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 279 909€ 963 696€ 1 436 070€ 1 839 474€ 377 567€ 1 024 911€ 86 126€ 88 965€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
69 878 € 6 179 € 6 481 € 79 841 € 11 356 € 11 136 € 16 872 € 29 539 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 403€ 6 179€ 6 481€ 9 417€ 11 356€ 11 136€ 16 151€ 22 372€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
57 475€ 70 424€ 721€ 7 167€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 161 766 € 12 013 171 € 10 514 757 € 7 724 060 € 5 527 962 € 6 285 174 € 4 867 347 € 4 529 137 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 585 803 € 3 503 935 € 3 274 478 € 2 474 544 € 2 039 664 € 1 633 438 € 1 205 135 € 1 163 263 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 € 1 327 757 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 327 757€ 1 327 757€ 1 327 757€ 1 327 757€ 1 327 757€ 1 327 757€ 1 327 757€ 1 327 757€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
67 960 € 67 959 € 67 959 € 45 573 € 24 969 € 1 460 € 1 460 € 1 460 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
67 960€ 67 959€ 45 573€ 24 969€ 1 460€ 1 460€ 1 460€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
67 959€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 108 219 € 1 907 130 € 1 077 511 € 653 475 € 274 863 € -124 082 € -165 954 € -177 525 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 108 219€ 1 907 130€ 1 077 511€ 653 475€ 274 863€ 117 069€ 75 197€ 75 197€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-241 151€ -241 151€ -252 722€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 081 867 € 201 089 € 801 251 € 447 739 € 412 075 € 428 303 € 41 872 € 11 571 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 575 963 € 8 509 236 € 7 240 279 € 5 226 671 € 3 488 298 € 4 651 736 € 3 662 212 € 3 365 874 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
64 018 € 118 598 € 53 472 € 47 253 € 47 564 € 43 239 € 47 885 € 39 427 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
39 901€ 69 648€ 4 808€ 4 537€ 9 775€ 1 280€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 037€ 8 331€ 7 222€ 7 239€ 6 438€ 5 654€ 5 062€ 4 504€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
14 080€ 40 619€ 46 250€ 40 014€ 36 318€ 33 048€ 33 048€ 33 643€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
701 080€ 888 040€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 299 755 € 7 138 995 € 7 173 907 € 5 173 036 € 3 432 718 € 4 601 052 € 3 419 138 € 3 188 152 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 251 315 € 2 078 887 € 2 456 000 € 316 084 € 810 557 € 1 686 829 € 1 474 520 € 1 164 505 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 251 315€ 2 078 887€ 2 456 000€ 316 084€ 810 557€ 1 686 829€ 1 474 520€ 1 164 505€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 163 366€ 1 005 549€ 1 029 642€ 1 055 380€ 1 056 696€ 1 078 660€ 1 079 830€ 1 132 136€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
27 998€ 6 737€ 6 854€ 5 948€ 7 197€ 6 090€ 4 433€ 3 397€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 882€ 4 227€ 4 216€ 3 709€ 4 155€ 3 784€ 2 822€ 2 126€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 816 667€ 4 014 720€ 3 607 663€ 3 736 637€ 1 432 950€ 1 691 098€ 818 333€ 830 107€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 527€ 28 875€ 69 532€ 55 278€ 121 163€ 134 591€ 39 200€ 55 881€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 206 € 7 621 € 7 378 € 6 382 € 5 466 € 7 445 € 6 399 € 4 081 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 621€ 7 378€ 6 382€ 5 466€ 7 445€ 6 399€ 4 081€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 206€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
186 960€ 186 960€ 177 797€ 125 214€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
314 944€ 169 022€ 5 522€ 2 550€ 10 993€ 9 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 845 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
22 845€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé