Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MH Teplárenský holding, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
240 019 806 € 218 555 204 € 212 274 666 € 179 929 534 € 185 207 452 € 178 518 754 € 188 949 324 € 172 950 502 € 156 133 949 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
173 090 517 € 178 607 104 € 177 305 068 € 144 990 725 € 152 723 095 € 159 377 696 € 166 185 561 € 136 371 825 € 120 331 336 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 299 319 € 770 868 € 1 041 527 € 445 901 € 745 188 € 1 117 553 € 1 444 087 € 1 246 019 € 1 345 202 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
376 912€ 611 179€ 873 358€ 276 934€ 584 191€ 959 830€ 1 290 758€ 1 132 217€ 1 341 159€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
174 721€ 154 683€ 161 053€ 163 961€ 155 991€ 152 717€ 153 329€ 113 802€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
747 686€ 5 006€ 7 116€ 5 006€ 5 006€ 5 006€ 4 043€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
171 791 198 € 177 836 236 € 176 263 541 € 144 544 824 € 151 977 907 € 158 260 143 € 164 741 474 € 135 125 806 € 118 986 134 €
012
A.II.1
Pozemky
5 831 584€ 5 831 584€ 5 819 193€ 5 819 193€ 5 819 193€ 5 819 193€ 5 830 730€ 5 830 730€ 5 826 035€
013
A.II.2
Stavby
36 032 524€ 36 734 786€ 37 482 795€ 33 382 961€ 35 162 391€ 36 606 660€ 37 391 944€ 35 091 692€ 33 145 579€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
128 605 773€ 133 818 897€ 131 582 227€ 103 647 161€ 109 495 064€ 114 465 494€ 119 917 911€ 86 333 573€ 77 686 070€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
777€ 777€ 777€ 777€ 777€ 777€ 777€ 777€ 777€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 320 540€ 1 450 192€ 1 378 549€ 1 694 732€ 1 500 482€ 1 368 019€ 1 600 112€ 7 869 034€ 2 327 673€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
66 663 455 € 39 528 488 € 34 534 666 € 34 491 098 € 32 055 636 € 18 752 368 € 22 382 132 € 36 177 493 € 35 337 901 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 216 625 € 11 179 638 € 14 544 037 € 7 103 686 € 13 093 303 € 6 263 582 € 10 604 951 € 11 249 798 € 11 933 958 €
035
B.I.1
Materiál
6 208 292€ 11 179 638€ 14 544 037€ 7 103 686€ 13 093 303€ 6 263 582€ 10 604 951€ 11 249 798€ 11 933 958€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
8 333€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
162 571 € 162 571 € 162 571 € 167 738 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
162 571 € 162 571 € 162 571 € 167 710 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
162 571€ 162 571€ 162 571€ 167 710€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
28€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
32 519 237 € 14 016 261 € 10 416 105 € 10 883 597 € 11 420 567 € 7 389 427 € 9 091 003 € 19 651 773 € 17 798 694 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 268 446 € 7 813 183 € 9 770 656 € 5 833 238 € 7 283 841 € 7 283 107 € 4 667 091 € 3 047 977 € 8 115 983 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
438 971€ 48 450€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
24 829 475€ 7 764 733€ 9 770 656€ 5 833 238€ 7 283 841€ 7 283 107€ 4 667 091€ 3 047 977€ 8 115 983€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 582 370€ 3 045 172€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 474 449€ 3 104 208€ 640 940€ 5 025 369€ 4 104 434€ 4 227 090€ 16 573 387€ 8 207 068€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
2 022 525€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
171 281€ 53 532€ 4 343€ 24 824€ 32 126€ 106 154€ 196 656€ 30 243€ 1 475 477€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
23 838 196 € 6 381 746 € 8 042 654 € 11 472 586 € 1 342 026 € 2 673 885 € 1 797 556 € 2 630 098 € 1 873 663 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
23 838 196€ 6 381 746€ 8 042 654€ 11 472 586€ 1 342 026€ 2 673 885€ 1 797 556€ 2 630 098€ 1 873 663€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 926 826 € 7 788 272 € 1 369 299 € 5 031 229 € 6 032 002 € 2 425 474 € 888 622 € 2 645 824 € 3 731 586 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 190€ 1 438€ 3 000€ 2 590€ 3 066€ 3 577€ 2 877€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 926 826€ 7 788 272€ 1 367 109€ 5 029 791€ 6 029 002€ 2 422 884€ 885 556€ 2 642 247€ 3 728 709€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
265 834 € 419 612 € 434 932 € 447 711 € 428 721 € 388 690 € 381 631 € 401 184 € 464 712 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 281€ 11 255€ 16 374€ 27 457€ 16 411€ 20 961€ 13 557€ 7 280€ 11 326€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
259 458€ 385 978€ 418 558€ 420 254€ 412 310€ 367 729€ 368 074€ 393 904€ 453 386€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
95€ 22 379€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
240 019 806 € 218 555 204 € 212 274 666 € 179 929 534 € 185 207 452 € 178 518 754 € 188 949 324 € 172 950 502 € 156 133 949 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
64 122 907 € 57 788 471 € 51 959 039 € 49 982 764 € 48 839 537 € 47 453 973 € 46 394 926 € 46 420 119 € 46 398 496 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
38 210 898 € 38 210 898 € 38 210 898 € 38 210 898 € 38 210 898 € 38 210 898 € 38 210 898 € 38 210 898 € 38 210 898 €
082
A.I.1
Základné imanie
38 210 898€ 38 210 898€ 38 210 898€ 38 210 898€ 38 210 898€ 38 210 898€ 38 210 898€ 38 210 898€ 38 210 898€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 263 258 € 5 646 634 € 5 419 934 € 5 291 811 € 5 141 855 € 5 035 950 € 5 041 682 € 5 039 520 € 5 046 363 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 263 258€ 5 646 634€ 5 419 934€ 5 291 811€ 5 141 855€ 5 035 950€ 5 041 682€ 5 039 520€ 5 046 363€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 148 078 € 3 148 078 € 3 148 078 € 3 148 078 € 3 148 078 € 3 148 078 € 3 148 078 € 3 148 078 € 3 148 078 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
3 148 078€ 3 148 078€ 3 148 078€ 3 148 078€ 3 148 078€ 3 148 078€ 3 148 078€ 3 148 078€ 3 148 078€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 022 525 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
2 022 525€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 547 238 € 4 616 629 € 2 913 124 € 2 050 750 € 839 142 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 547 238€ 4 616 629€ 2 913 124€ 2 050 750€ 839 142€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 930 910 € 6 166 232 € 2 267 005 € 1 281 227 € 1 499 564 € 1 059 047 € -5 732 € 21 623 € -6 843 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
148 997 537 € 131 208 587 € 132 277 843 € 100 553 710 € 105 627 950 € 102 949 858 € 113 443 331 € 96 344 786 € 90 208 337 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 543 007 € 5 705 270 € 3 795 795 € 3 082 150 € 2 545 009 € 1 664 762 € 1 475 907 € 1 526 531 € 1 025 370 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
400 € 311 000 € 200 000 € 218 312 € 200 000 € 17 130 € 122 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
400€ 311 000€ 200 000€ 218 312€ 200 000€ 17 130€ 122€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 948€ 54 119€ 62 018€ 47 218€ 20 591€ 15 095€ 30 240€ 38 079€ 82 070€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
69 356€ 160 655€ 76 226€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 520 659€ 5 340 151€ 3 533 777€ 2 816 620€ 2 324 418€ 1 632 537€ 1 376 311€ 1 327 797€ 866 952€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
13 779 216 € 783 745 € 810 973 € 1 016 759 € 1 172 254 € 1 012 054 € 1 056 562 € 937 836 € 884 440 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
13 779 216€ 783 745€ 810 973€ 1 016 759€ 1 172 254€ 1 012 054€ 1 056 562€ 937 836€ 884 440€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
54 654 845€ 60 446 353€ 63 227 511€ 36 474 361€ 48 657 326€ 14 883 550€ 65 165 398€ 53 749 292€ 47 385 059€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
25 524 337 € 15 895 313 € 24 663 236 € 14 441 040 € 29 995 252 € 16 630 981 € 20 487 182 € 26 188 945 € 25 614 846 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 537 186 € 14 194 477 € 23 306 370 € 12 666 881 € 29 027 400 € 14 676 974 € 19 009 353 € 25 276 642 € 24 252 486 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
300 962€ 89 595€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 236 224€ 14 104 882€ 23 306 370€ 12 666 881€ 29 027 400€ 14 676 974€ 19 009 353€ 25 276 642€ 24 252 486€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
12 138 127€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
519 717€ 435 253€ 423 012€ 560 031€ 388 730€ 606 971€ 706 210€ 413 741€ 510 180€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
304 708€ 286 356€ 276 532€ 386 054€ 262 359€ 386 114€ 469 691€ 277 993€ 321 212€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 995 584€ 951 833€ 630 762€ 793 120€ 289 534€ 853 658€ 161 338€ 108 030€ 242 873€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
29 015€ 27 394€ 26 560€ 34 954€ 27 229€ 107 264€ 140 590€ 112 539€ 288 095€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 183 555 € 10 428 625 € 9 246 171 € 7 149 884 € 5 203 586 € 5 165 686 € 4 471 216 € 3 851 159 € 4 000 967 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 632 266€ 8 976 244€ 7 208 205€ 5 760 844€ 3 082 162€ 1 963 375€ 2 809 520€ 2 212 106€ 2 226 578€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 551 289€ 1 452 381€ 2 037 966€ 1 389 040€ 2 121 424€ 3 202 311€ 1 661 696€ 1 639 053€ 1 774 389€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
31 312 577€ 37 949 281€ 30 534 157€ 38 389 516€ 18 054 523€ 63 592 825€ 20 787 066€ 10 091 023€ 11 297 655€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
26 899 362 € 29 558 146 € 28 037 784 € 29 393 060 € 30 739 965 € 28 114 923 € 29 111 067 € 30 185 597 € 19 527 116 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
17 808€ 20 641€ 23 004€ 26 027€ 40 878€ 31 034€ 43 453€ 42 281€ 40 894€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
25 330 837€ 28 428 271€ 26 926 264€ 28 382 554€ 29 345 134€ 26 518 637€ 27 521 293€ 29 110 291€ 19 950 674€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 550 717€ 1 109 234€ 1 088 516€ 984 479€ 1 353 953€ 1 565 252€ 1 546 321€ 1 033 025€ -464 452€