Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 995 061 € 9 083 610 € 9 968 809 € 10 169 860 € 10 430 927 € 11 047 136 € 9 375 835 € 10 381 739 € 6 899 842 € 5 239 947 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 614 557 € 3 886 556 € 4 326 595 € 4 488 621 € 4 790 445 € 5 435 878 € 4 605 063 € 4 869 352 € 2 764 320 € 2 711 340 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 614 557 € 3 886 556 € 4 326 595 € 4 488 621 € 4 790 445 € 5 435 878 € 4 605 063 € 4 869 352 € 2 764 320 € 2 711 340 €
012
A.II.1
Pozemky
2 196 891€ 2 196 891€ 2 196 891€ 2 196 891€ 2 029 011€ 2 029 011€ 1 368 541€ 1 977 272€ 348 692€ 348 692€
013
A.II.2
Stavby
1 068 351€ 1 247 279€ 1 426 208€ 1 605 137€ 1 784 065€ 1 962 994€ 2 141 923€ 2 140 437€ 1 640 977€ 1 777 533€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
302 965€ 403 961€ 641 972€ 648 168€ 938 944€ 1 405 448€ 1 046 436€ 751 643€ 774 651€ 585 115€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 350€ 38 425€ 61 524€ 38 425€ 38 425€ 38 425€ 48 163€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 217 150 € 5 036 676 € 5 487 467 € 5 456 541 € 5 493 955 € 5 477 582 € 4 756 358 € 5 390 443 € 3 846 563 € 2 430 081 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 585 975 € 2 630 446 € 3 477 767 € 3 259 601 € 3 404 483 € 3 411 743 € 2 886 647 € 2 269 170 € 1 704 247 € 1 240 701 €
035
B.I.1
Materiál
29 870€ 15 850€ 14 285€ 13 833€ 7 054€ 9 188€ 12 907€ 13 688€ 12 522€ 12 542€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 556 105€ 2 614 596€ 3 463 482€ 3 245 768€ 3 397 429€ 3 402 555€ 2 873 740€ 2 255 482€ 1 691 725€ 1 228 159€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
42 432 € 91 835 € 277 334 € 250 118 € 218 934 € 250 351 € 226 617 € 18 940 € 17 226 € 18 580 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
21 203 € 83 450 € 262 177 € 223 891 € 208 972 € 207 172 € 64 185 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 203€ 83 450€ 262 177€ 223 891€ 208 972€ 207 172€ 64 185€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
144 208€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
21 229€ 8 385€ 15 157€ 26 227€ 9 962€ 43 179€ 18 224€ 18 940€ 17 226€ 18 580€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 304 850 € 1 109 483 € 1 421 558 € 1 491 493 € 1 596 328 € 1 746 012 € 1 302 288 € 2 727 027 € 1 479 253 € 579 130 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 067 273 € 1 044 460 € 1 079 139 € 1 208 994 € 946 394 € 891 304 € 916 256 € 1 800 682 € 1 263 970 € 444 344 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
58 161€ 1 712€ 864€ 270 929€ 219 289€ 1 245€ 116 283€ 102 948€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 009 112€ 1 042 748€ 1 078 275€ 938 065€ 727 105€ 890 059€ 799 973€ 1 697 734€ 1 263 970€ 444 344€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
77 301€ 80 253€ 127 755€ 51 972€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
395 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 111€ 6 663€ 6 663€ 5 856€ 3 308€ 3 308€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
180 651€ 18 310€ 226 708€ 123 262€ 445 287€ 730 760€ 328 675€ 391 902€ 74 308€ 121 205€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
47 815€ 40 050€ 31 747€ 73 128€ 76 892€ 71 976€ 54 049€ 136 135€ 140 975€ 13 581€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 283 893 € 1 204 912 € 310 808 € 455 329 € 274 210 € 69 476 € 340 806 € 375 306 € 645 837 € 591 670 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 444€ 5 263€ 8 335€ 2 886€ 10 260€ 9 317€ 8 524€ 8 058€ 8 274€ 17 099€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 271 449€ 1 199 649€ 302 473€ 452 443€ 263 950€ 60 159€ 332 282€ 367 248€ 637 563€ 574 571€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
163 354 € 160 378 € 154 747 € 224 698 € 146 527 € 133 676 € 14 414 € 121 944 € 288 959 € 98 526 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
494€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 092€ 20 411€ 34 241€ 36 018€ 38 823€ 26 335€ 14 178€ 22 074€ 187 748€ 25 526€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
161 262€ 139 967€ 120 506€ 188 186€ 107 704€ 107 341€ 236€ 99 870€ 101 211€ 73 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 995 061 € 9 083 610 € 9 968 809 € 10 169 860 € 10 430 927 € 11 047 136 € 9 375 835 € 10 381 739 € 6 899 842 € 5 239 947 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 473 744 € 4 652 895 € 4 191 817 € 3 641 471 € 3 409 015 € 2 889 907 € 2 418 404 € 2 285 033 € 1 829 089 € 1 463 886 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 636 395 € 4 175 317 € 3 624 970 € 2 992 516 € 2 873 406 € 2 401 905 € 1 918 533 € 1 812 590 € 1 447 385 € 1 237 463 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 636 395€ 4 175 317€ 3 624 970€ 2 992 516€ 2 873 406€ 2 401 905€ 1 918 533€ 1 812 590€ 1 447 385€ 1 237 463€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
820 849 € 461 078 € 550 347 € 632 455 € 519 109 € 471 502 € 483 371 € 455 943 € 365 204 € 209 923 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 505 613 € 4 430 715 € 5 776 992 € 6 528 389 € 7 021 912 € 8 157 229 € 6 957 431 € 8 076 254 € 5 050 300 € 3 776 061 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
175 719 € 152 354 € 354 980 € 137 997 € 284 237 € 738 741 € 1 252 770 € 787 601 € 513 816 € 415 013 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
70 142 € 481 947 € 404 202 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
70 142€ 481 947€ 404 202€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
350 000€ 979 700€ 311 600€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
133 561€ 115 148€ 251 638€ 125 714€ 273 160€ 353 637€ 218 961€ 456 698€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
17 175€ 17 175€ 17 175€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 983€ 20 031€ 16 025€ 12 283€ 11 077€ 9 802€ 9 790€ 9 875€ 10 137€ 10 811€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 302€ 44 319€ 9 428€ 21 732€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
286 555€ 618 311€ 998 152€ 1 352 015€ 911 851€ 1 068 175€ 1 224 499€ 941 178€ 945 438€ 1 163 634€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 618 465 € 3 214 206 € 3 962 490 € 4 565 305 € 5 469 385 € 5 585 184 € 3 470 726 € 5 255 160 € 3 530 258 € 2 143 011 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 825 637 € 2 668 909 € 3 480 029 € 4 084 668 € 3 962 874 € 4 127 517 € 3 178 580 € 4 966 391 € 3 033 361 € 1 841 203 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
81 847€ 22 502€ 14 057€ 62 875€ 53 664€ 44 074€ 31 633€ 21 714€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 743 790€ 2 646 407€ 3 465 972€ 4 021 793€ 3 909 210€ 4 083 443€ 3 146 947€ 4 944 677€ 3 033 361€ 1 841 203€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
150 050€ 150 000€ 150 000€ 152 835€ 1 134 742€ 1 045 849€ 9 287€ 8 234€ 79 214€ 74 184€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
117 972€ 98 860€ 91 230€ 90 066€ 96 083€ 89 261€ 84 117€ 78 495€ 63 768€ 57 117€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
76 497€ 65 057€ 60 093€ 64 367€ 63 619€ 59 764€ 56 238€ 53 208€ 42 052€ 37 712€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
136 863€ 36 772€ 58 994€ 71 049€ 16 066€ 23 102€ 15 791€ 53 537€ 59 359€ 26 321€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
311 446€ 194 608€ 122 144€ 102 320€ 196 001€ 239 691€ 126 713€ 95 295€ 252 504€ 106 474€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
93 118 € 79 112 € 94 447 € 106 092 € 79 986 € 88 650 € 78 096 € 64 295 € 60 788 € 54 403 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
54 160€ 62 241€ 65 626€ 72 857€ 67 778€ 60 716€ 78 096€ 64 295€ 60 788€ 54 403€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
38 958€ 16 871€ 28 821€ 33 235€ 12 208€ 27 934€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
331 756€ 366 732€ 366 923€ 366 980€ 276 453€ 676 479€ 931 340€ 1 028 020€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
15 704 € 20 452 € 20 453 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
20 452€ 20 453€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 704€