Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 250 430 € 15 982 577 € 15 341 790 € 13 954 264 € 13 174 919 € 11 920 744 € 11 093 043 € 10 670 994 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 460 902 € 12 291 397 € 10 572 236 € 10 797 754 € 10 434 025 € 9 477 614 € 7 562 218 € 7 794 055 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 818 € 3 880 € 4 943 € 7 638 € 4 149 € 6 667 € 9 186 € 11 704 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 818€ 3 880€ 4 943€ 7 638€ 4 149€ 6 667€ 9 186€ 11 704€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 343 179 € 4 515 841 € 4 426 943 € 4 560 092 € 4 542 468 € 4 480 011 € 4 487 981 € 5 426 344 €
012
A.II.1
Pozemky
569 333€ 569 333€ 569 333€ 569 333€ 569 333€ 665 133€ 667 526€ 1 122 350€
013
A.II.2
Stavby
3 097 138€ 3 101 190€ 3 369 006€ 3 146 778€ 3 032 914€ 2 771 236€ 2 782 842€ 2 785 865€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
676 708€ 798 669€ 484 021€ 829 786€ 871 293€ 876 688€ 995 239€ 1 443 225€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 649€ 4 583€ 14 195€ 68 928€ 166 954€ 42 374€ 74 904€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 114 905 € 7 771 676 € 6 140 350 € 6 230 024 € 5 887 408 € 4 990 936 € 3 065 051 € 2 356 007 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
7 114 905€ 7 771 676€ 6 140 350€ 6 230 024€ 4 990 936€ 3 065 051€ 2 356 007€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
5 887 408€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 687 640 € 3 620 287 € 4 682 121 € 3 064 292 € 2 719 402 € 2 435 980 € 3 516 793 € 2 864 462 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 752 250 € 1 920 007 € 2 080 232 € 1 904 588 € 1 574 264 € 957 116 € 1 256 968 € 1 125 037 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 595 425 € 1 734 827 € 1 893 063 € 1 745 871 € 1 434 061 € 879 840 € 1 235 686 € 1 104 514 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 391 125€ 1 533 762€ 1 714 169€ 1 559 403€ 1 321 364€ 791 679€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
204 300€ 201 065€ 178 894€ 186 468€ 112 697€ 88 161€ 1 235 686€ 1 104 514€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
146 092€ 133 211€ 125 169€ 114 244€ 76 304€ 59 446€ 2 040€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 733€ 51 969€ 62 000€ 44 473€ 63 899€ 17 830€ 19 242€ 20 523€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 935 390 € 1 700 280 € 2 601 889 € 1 159 704 € 1 145 138 € 1 478 864 € 2 259 825 € 1 739 425 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 957€ 7 157€ 7 010€ 5 007€ 5 714€ 17 270€ 15 654€ 14 467€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 929 433€ 1 693 123€ 2 594 879€ 1 154 697€ 1 139 424€ 1 461 594€ 2 244 171€ 1 724 958€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
101 888 € 70 893 € 87 433 € 92 218 € 21 492 € 7 150 € 14 032 € 12 477 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
101 888€ 70 893€ 87 433€ 92 218€ 21 492€ 7 150€ 14 032€ 12 477€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 250 430 € 15 982 577 € 15 341 790 € 13 954 264 € 13 174 919 € 11 920 744 € 11 093 043 € 10 670 994 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 190 619 € 13 819 963 € 12 657 268 € 11 658 460 € 10 705 412 € 10 100 771 € 9 244 858 € 8 867 176 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 569 800€ 39 569 800€ 39 569 800€ 39 569 800€ 39 569 800€ 39 569 800€ 39 569 800€ 39 569 800€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
193 418€ 193 418€ 193 418€ 193 418€ 193 418€ 193 418€ 193 418€ 193 418€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 425 683 € 1 309 413 € 1 209 532 € 1 114 227 € 1 053 763 € 968 171 € 930 403 € 930 403 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 425 683€ 1 309 413€ 1 209 532€ 1 114 227€ 1 053 763€ 968 171€ 930 403€ 930 403€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-27 368 938 € -28 415 363 € -29 314 290 € -30 172 034 € -30 716 209 € -31 486 531 € -31 826 445 € -29 524 985 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 036 257€ 13 989 832€ 13 090 905€ 12 233 161€ 11 688 985€ 10 918 663€ 10 578 749€ 10 578 749€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-42 405 195€ -42 405 195€ -42 405 195€ -42 405 195€ -42 405 194€ -42 405 194€ -42 405 194€ -40 103 734€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
370 656 € 1 162 695 € 998 808 € 953 049 € 604 640 € 855 913 € 377 682 € -2 301 460 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 056 712 € 2 154 307 € 2 669 207 € 2 273 481 € 2 436 312 € 1 774 122 € 1 789 302 € 1 803 762 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
29 474 € 9 042 € 0 € 7 696 € 7 155 € 13 589 € 7 030 € 2 606 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 500€ 9 042€ 7 696€ 7 155€ 13 589€ 7 030€ 2 606€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 974€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
19 363 € 16 352 € 36 673 € 47 296 € 211 440 € 324 934 € 232 720 € 161 315 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
19 363€ 16 352€ 36 673€ 47 296€ 211 440€ 324 934€ 232 720€ 161 315€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 539 301 € 1 556 476 € 1 440 141 € 1 195 851 € 1 037 394 € 804 070 € 905 223 € 930 222 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
417 968 € 487 763 € 426 768 € 321 323 € 274 213 € 117 042 € 235 033 € 260 430 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
31 208€ 25 430€ 33 001€ 45 234€ 104 798€ 24 551€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
386 760€ 462 333€ 393 767€ 276 089€ 169 415€ 92 491€ 235 033€ 260 430€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
558 600€ 537 855€ 513 099€ 451 088€ 386 218€ 360 224€ 354 101€ 290 714€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
434 364€ 411 145€ 386 360€ 328 350€ 286 838€ 252 935€ 242 082€ 213 386€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
125 882€ 119 713€ 113 914€ 95 090€ 90 125€ 73 869€ 74 007€ 165 692€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 487€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
460 641 € 538 344 € 1 117 621 € 965 964 € 1 156 370 € 616 197 € 623 293 € 675 921 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
205 844€ 198 746€ 321 599€ 369 634€ 268 181€ 195 621€ 310 777€ 225 810€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
254 797€ 339 598€ 796 022€ 596 330€ 888 189€ 420 576€ 312 516€ 450 111€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 933€ 34 093€ 74 772€ 56 674€ 23 953€ 15 332€ 21 036€ 33 698€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 099 € 8 307 € 15 315 € 22 323 € 33 195 € 45 851 € 58 883 € 56 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 307€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
11 451€ 20 300€ 32 965€ 45 406€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 099€ 15 315€ 10 872€ 12 895€ 12 886€ 13 477€ 56€