Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 817 377 € 1 126 014 € 1 306 615 € 1 036 547 € 1 232 860 € 1 215 878 € 1 781 062 € 1 378 326 € 1 028 595 € 763 329 € 1 319 316 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
983 590 € 704 772 € 628 802 € 611 129 € 601 645 € 520 269 € 390 190 € 362 506 € 213 991 € 142 757 € 117 375 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
983 590 € 704 772 € 628 802 € 611 129 € 601 645 € 520 269 € 390 190 € 362 506 € 213 991 € 142 757 € 117 375 €
012
A.II.1
Pozemky
181 775€ 179 703€ 179 703€ 177 117€ 176 102€ 174 675€ 156 033€ 153 959€ 51 736€ 51 736€ 21 576€
013
A.II.2
Stavby
120 794€ 129 902€ 134 726€ 144 765€ 152 455€ 160 437€ 102 284€ 90 562€ 35 498€ 32 986€ 38 484€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
343 039€ 120 888€ 94 221€ 119 806€ 149 667€ 163 416€ 100 341€ 103 291€ 126 757€ 58 035€ 57 315€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
337 982€ 274 279€ 220 152€ 169 441€ 123 421€ 21 741€ 31 532€ 14 694€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 821 751 € 409 900 € 654 345 € 412 496 € 611 285 € 677 744 € 1 361 312 € 950 671 € 806 749 € 618 972 € 1 153 387 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 762 € 7 095 € 3 767 € 2 779 € 161 € 3 426 € 2 825 € 1 968 € 4 072 € 6 137 € 337 €
035
B.I.1
Materiál
9 762€ 7 095€ 3 767€ 2 779€ 161€ 3 426€ 2 825€ 1 968€ 4 072€ 6 137€ 337€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 153 € 10 713 € 26 703 € 22 211 € 21 212 € 26 991 € 14 154 € 5 639 € 6 545 € 4 745 € 26 223 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 752 € 2 077 € 19 188 € 17 121 € 17 121 € 25 095 € 12 192 € 4 318 € 4 318 € 4 318 € 26 223 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 752€ 2 077€ 19 188€ 17 121€ 17 121€ 25 095€ 12 192€ 4 318€ 4 318€ 4 318€ 26 223€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 401€ 8 636€ 7 515€ 5 090€ 4 091€ 1 896€ 1 962€ 1 321€ 2 227€ 427€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 351 137 € 388 498 € 605 584 € 377 622 € 548 271 € 626 083 € 1 257 773 € 832 675 € 771 040 € 490 643 € 1 028 239 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 284 151 € 333 046 € 537 463 € 347 399 € 327 642 € 557 011 € 1 114 598 € 776 657 € 762 842 € 441 171 € 1 028 239 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 284 151€ 333 046€ 537 463€ 347 399€ 327 642€ 557 011€ 1 114 598€ 776 657€ 762 842€ 441 171€ 1 028 239€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
124 976€ 10 417€ 63 626€ 6 160€ 26 403€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
834€ 178€ 22€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
66 986€ 55 452€ 67 287€ 30 045€ 95 653€ 58 655€ 77 895€ 56 018€ 2 016€ 23 069€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 654€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
454 699 € 3 594 € 18 291 € 9 884 € 41 641 € 21 244 € 86 560 € 110 389 € 25 092 € 117 447 € 98 588 €
072
B.V.1.
Peniaze
66 594€ 1 511€ 3 083€ 7 625€ 20 080€ 19 162€ 13 000€ 20 577€ 19 392€ 3 122€ 11 594€
073
B.V.2.
Účty v bankách
388 105€ 2 083€ 15 208€ 2 259€ 21 561€ 2 082€ 73 560€ 89 812€ 5 700€ 114 325€ 86 994€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 036 € 11 342 € 23 468 € 12 922 € 19 930 € 17 865 € 29 560 € 65 149 € 7 855 € 1 600 € 48 554 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
112€ 136€ 68€ 123€ 4 178€ 133€ 183€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 307€ 8 189€ 6 350€ 5 684€ 19 930€ 5 252€ 3 945€ 3 366€ 1 600€ 3 135€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 729€ 3 041€ 17 118€ 7 102€ 12 545€ 25 492€ 60 971€ 4 356€ 45 236€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 817 377 € 1 126 014 € 1 306 615 € 1 036 547 € 1 232 860 € 1 215 878 € 1 781 062 € 1 378 326 € 1 028 595 € 763 329 € 1 319 316 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
387 366 € 279 136 € 317 114 € 228 135 € 218 760 € 496 702 € 420 562 € 307 629 € 297 379 € 290 106 € 277 829 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
139 080 € 139 080 € 139 080 € 139 080 € 227 950 € 227 949 € 227 949 € 217 699 € 210 426 € 198 148 € 49 028 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
139 080€ 139 080€ 139 080€ 139 080€ 227 950€ 227 949€ 227 949€ 217 699€ 210 426€ 198 148€ 49 028€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
168 606 € 60 376 € 98 354 € 9 375 € -88 870 € 189 073 € 112 933 € 10 250 € 7 273 € 12 278 € 149 121 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 430 011 € 846 878 € 989 501 € 783 563 € 1 012 702 € 719 176 € 1 226 617 € 1 070 697 € 472 141 € 372 010 € 1 041 487 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 699 € 1 936 € 2 338 € 8 092 € 7 933 € 7 970 € 7 723 € 3 384 € 2 724 € 2 164 € 1 900 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
63€ 121€ 282€ 4 000€ 4 000€ 4 304€ 4 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 636€ 1 815€ 2 056€ 3 711€ 3 566€ 3 317€ 3 429€ 3 068€ 2 613€ 2 164€ 1 828€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
381€ 367€ 349€ 294€ 316€ 111€ 72€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
78 376€ 10 483€ 24 487€ 38 491€ 52 495€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 300 758 € 833 540 € 975 423 € 725 215 € 957 873 € 558 040 € 1 144 586 € 939 157 € 447 065 € 345 203 € 1 015 721 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 770 147 € 321 780 € 572 468 € 425 482 € 675 984 € 423 644 € 1 063 902 € 735 897 € 323 462 € 249 801 € 369 881 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 770 147€ 321 780€ 572 468€ 425 482€ 675 984€ 423 644€ 1 063 902€ 735 897€ 323 462€ 249 801€ 369 881€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
281 410€ 135 556€ 88 795€ 18 488€ 159 518€ 450 560€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
144 089€ 323 713€ 236 112€ 226 737€ 226 737€ 59 169€ 16 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
34 742€ 29 765€ 30 396€ 30 971€ 30 658€ 27 187€ 26 665€ 24 819€ 28 383€ 27 477€ 28 577€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 180€ 17 899€ 18 202€ 19 074€ 18 515€ 16 496€ 16 483€ 15 607€ 17 416€ 16 587€ 17 388€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
30 907€ 4 608€ 29 243€ 4 336€ 5 479€ 4 829€ 36 764€ 3 028€ 77 249€ 50 993€ 132 892€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
283€ 219€ 207€ 127€ 500€ 26 715€ 772€ 288€ 555€ 345€ 423€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
27 554 € 11 402 € 11 740 € 17 702 € 22 409 € 20 823 € 21 813 € 21 657 € 22 352 € 24 643 € 23 866 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
27 554€ 11 402€ 11 740€ 17 702€ 22 409€ 20 823€ 21 813€ 21 657€ 22 352€ 24 643€ 23 866€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 624€ 32 554€ 14 004€ 107 856€ 14 004€ 14 004€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
40 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
24 849 € 1 398 € 133 883 € 259 075 € 101 213 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 398€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
101 213€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
24 849€ 133 883€ 259 075€