Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
278 812 993 € 242 069 506 € 2 501 384 € 2 299 210 € 2 910 267 € 2 550 909 € 2 319 979 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
277 162 265 € 241 075 850 € 1 530 957 € 1 745 955 € 1 995 212 € 1 184 855 € 1 496 578 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 530 957 € 1 745 955 € 1 995 212 € 1 184 855 € 1 496 578 €
012
A.II.1
Pozemky
159 128€ 159 128€ 51 544€
013
A.II.2
Stavby
1 123 011€ 1 191 035€ 1 262 969€ 216 866€ 234 743€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
248 818€ 395 792€ 680 699€ 965 976€ 1 257 394€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 013€ 4 441€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
277 162 265 € 241 075 850 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
277 162 265€ 241 075 850€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 646 728 € 981 631 € 967 990 € 550 066 € 897 419 € 1 364 149 € 819 353 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
147 356 € 160 433 € 182 655 € 234 446 € 197 709 €
032
B.I.1
Materiál
83 852€ 101 644€ 79 537€ 98 213€ 96 861€
034
B.I.3
Výrobky
59 961€ 54 731€ 98 168€ 134 877€ 99 360€
036
B.I.5
Tovar
3 543€ 4 058€ 4 950€ 1 356€ 1 488€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 615 808 € 763 451 € 783 679 € 361 514 € 656 687 € 1 055 635 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 244 555€ 747 287€ 751 510€ 354 161€ 650 465€ 1 050 861€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
102 179€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
158€ 321€ 938€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 523€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 346€ 7 145€ 7 083€ 3 466€ 644€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
264 728€ 9 019€ 29 646€ 112€ 2 435€ 3 836€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
30 920 € 218 180 € 36 955 € 28 119 € 58 077 € 74 068 € 45 211 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 645€ 1 092€ 416€ 3 049€ 4 279€ 1 603€ 4 745€
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 275€ 217 088€ 36 539€ 25 070€ 53 798€ 72 465€ 40 466€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 000 € 12 025 € 2 437 € 3 189 € 17 636 € 1 905 € 4 048 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 000€ 13€ 1 625€ 1 569€ 1 606€ 1 905€ 2 048€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 012€ 812€ 1 620€ 16 030€ 2 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
278 812 993 € 242 069 506 € 2 501 384 € 2 299 210 € 2 910 267 € 2 550 909 € 2 319 979 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
153 300 496 € 122 139 189 € 7 524 € -313 660 € 208 181 € -230 846 € 179 593 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
127 039 600 € 127 039 600 € 2 286 707 € 2 286 707 € 2 157 606 € 995 819 € 995 819 €
069
A.I.1
Základné imanie
127 039 600€ 127 039 600€ 2 286 707€ 2 286 707€ 2 157 606€ 2 157 606€ 995 819€
071
A.I.3
Zmena základného imania
129 101€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-129 101€ -1 161 787€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
37 388 587 € 1 640 000 € 1 000 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 640 000€ 1 640 000€ 1 000 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
35 748 587€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 591 894 € -3 330 666 € -2 651 850 € -2 000 908 € -1 278 148 € -867 709 € -264 946 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 018 186€ -3 756 958€ -3 078 142€ -2 427 200€ -1 704 440€ -1 294 001€ -691 238€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 587 280 € -3 261 228 € -678 816 € -650 942 € -722 760 € -410 439 € -602 763 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
125 512 497 € 119 930 317 € 2 350 860 € 2 612 870 € 2 702 086 € 2 781 755 € 2 119 168 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
901 € 1 331 € 13 126 € 7 413 € 6 376 € 7 566 € 11 567 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
901€ 1 331€ 13 126€ 7 413€ 6 376€ 7 566€ 11 567€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
121 074 200 € 118 997 984 € 2 043 053 € 2 426 469 € 2 354 537 € 2 100 890 € 1 447 240 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
360 000€ 280 000€ 317 763€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
508€ 280€ 17€ 295€ 244€ 338€ 908€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
121 073 692€ 118 997 704€ 2 034 747€ 2 035 147€ 2 035 147€ 1 750 000€ 1 410 830€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 289€ 31 027€ 39 146€ 32 789€ 35 502€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 242 029 € 930 990 € 294 681 € 178 988 € 341 173 € 387 299 € 90 361 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
856 897€ 187 429€ 245 524€ 125 859€ 275 397€ 348 774€ 65 778€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 104€ 10 032€ 8 181€ 8 252€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
34 220€ 33 529€ 40 578€ 4 213€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 561€ 2 955€ 10 250€ 7 555€ 10 946€ 9 669€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 744€ 1 824€ 6 794€ 6 065€ 8 764€ 5 905€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 410€ 3 680€ 14 937€ 1 452€ 1 546€ 6 121€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
377 417€ 735 102€ 300€ 757€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 195 367 € 12 € 286 000 € 570 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
286 000€ 570 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 195 367€ 12€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
143 000 € 21 218 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
143 000€ 21 218€