Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
278 812 993 € 242 069 506 € 2 501 384 € 2 299 210 € 2 910 267 € 2 550 909 € 2 319 979 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
277 162 265 € 241 075 850 € 1 530 957 € 1 745 955 € 1 995 212 € 1 184 855 € 1 496 578 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 530 957 € 1 745 955 € 1 995 212 € 1 184 855 € 1 496 578 €
012
A.II.1
Pozemky
159 128€ 159 128€ 51 544€
013
A.II.2
Stavby
1 123 011€ 1 191 035€ 1 262 969€ 216 866€ 234 743€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
248 818€ 395 792€ 680 699€ 965 976€ 1 257 394€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 013€ 4 441€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
277 162 265 € 241 075 850 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
277 162 265€ 241 075 850€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 646 728 € 981 631 € 967 990 € 550 066 € 897 419 € 1 364 149 € 819 353 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
147 356 € 160 433 € 182 655 € 234 446 € 197 709 €
032
B.I.1
Materiál
83 852€ 101 644€ 79 537€ 98 213€ 96 861€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
59 961€ 54 731€ 98 168€ 134 877€ 99 360€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
3 543€ 4 058€ 4 950€ 1 356€ 1 488€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 615 808 € 763 451 € 783 679 € 361 514 € 656 687 € 1 055 635 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 244 555€ 747 287€ 751 510€ 354 161€ 650 465€ 1 050 861€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
102 179€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
158€ 321€ 938€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 523€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 346€ 7 145€ 7 083€ 3 466€ 644€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
264 728€ 9 019€ 29 646€ 112€ 2 435€ 3 836€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
30 920 € 218 180 € 36 955 € 28 119 € 58 077 € 74 068 € 45 211 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 645€ 1 092€ 416€ 3 049€ 4 279€ 1 603€ 4 745€
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 275€ 217 088€ 36 539€ 25 070€ 53 798€ 72 465€ 40 466€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 000 € 12 025 € 2 437 € 3 189 € 17 636 € 1 905 € 4 048 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 000€ 13€ 1 625€ 1 569€ 1 606€ 1 905€ 2 048€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 012€ 812€ 1 620€ 16 030€ 2 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
278 812 993 € 242 069 506 € 2 501 384 € 2 299 210 € 2 910 267 € 2 550 909 € 2 319 979 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
153 300 496 € 122 139 189 € 7 524 € -313 660 € 208 181 € -230 846 € 179 593 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
127 039 600 € 127 039 600 € 2 286 707 € 2 286 707 € 2 157 606 € 995 819 € 995 819 €
069
A.I.1
Základné imanie
127 039 600€ 127 039 600€ 2 286 707€ 2 286 707€ 2 157 606€ 2 157 606€ 995 819€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
129 101€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-129 101€ -1 161 787€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
37 388 587 € 1 640 000 € 1 000 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 640 000€ 1 640 000€ 1 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
35 748 587€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 € 51 483 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€ 51 483€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 591 894 € -3 330 666 € -2 651 850 € -2 000 908 € -1 278 148 € -867 709 € -264 946 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€ 426 292€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 018 186€ -3 756 958€ -3 078 142€ -2 427 200€ -1 704 440€ -1 294 001€ -691 238€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-4 587 280 € -3 261 228 € -678 816 € -650 942 € -722 760 € -410 439 € -602 763 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
125 512 497 € 119 930 317 € 2 350 860 € 2 612 870 € 2 702 086 € 2 781 755 € 2 119 168 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
901 € 1 331 € 13 126 € 7 413 € 6 376 € 7 566 € 11 567 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
901€ 1 331€ 13 126€ 7 413€ 6 376€ 7 566€ 11 567€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
121 074 200 € 118 997 984 € 2 043 053 € 2 426 469 € 2 354 537 € 2 100 890 € 1 447 240 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
360 000€ 280 000€ 317 763€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
508€ 280€ 17€ 295€ 244€ 338€ 908€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
121 073 692€ 118 997 704€ 2 034 747€ 2 035 147€ 2 035 147€ 1 750 000€ 1 410 830€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 289€ 31 027€ 39 146€ 32 789€ 35 502€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 242 029 € 930 990 € 294 681 € 178 988 € 341 173 € 387 299 € 90 361 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
856 897€ 187 429€ 245 524€ 125 859€ 275 397€ 348 774€ 65 778€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 104€ 10 032€ 8 181€ 8 252€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
34 220€ 33 529€ 40 578€ 4 213€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 561€ 2 955€ 10 250€ 7 555€ 10 946€ 9 669€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 744€ 1 824€ 6 794€ 6 065€ 8 764€ 5 905€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 410€ 3 680€ 14 937€ 1 452€ 1 546€ 6 121€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
377 417€ 735 102€ 300€ 757€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 195 367 € 12 € 286 000 € 570 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
286 000€ 570 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 195 367€ 12€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
143 000 € 21 218 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
143 000€ 21 218€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé