Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
417 169€ 188 748€ 45 096€ 16 409€ 45 847€ 416 024€ 96 702€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
425 224€ 180 948€ 34 589€ 12 092€ 42 378€ 356 182€ 86 471€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-8 055 € 7 800 € 10 507 € 4 317 € 3 469 € 59 842 € 10 231 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
530 467 € 1 048 671 € 1 427 112 € 525 989 € 709 755 € 1 417 533 € 765 882 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
530 467€ 882 358€ 1 139 886€ 556 769€ 681 896€ 1 301 267€ 654 241€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-59 961€ 5 231€ -43 437€ -36 708€ 36 563€ 38 915€
07
II.3
Aktivácia
226 274€ 281 995€ 12 657€ 64 567€ 79 703€ 72 726€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
716 542 € 1 190 124 € 1 407 888 € 502 493 € 741 120 € 1 218 289 € 656 876 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
349 337€ 808 126€ 930 755€ 351 404€ 476 364€ 767 891€ 439 708€
10
B.2
Služby
367 205€ 379 293€ 477 133€ 151 089€ 264 756€ 450 398€ 217 168€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-194 130 € -133 653 € 29 731 € 27 813 € -27 896 € 259 086 € 119 237 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
64 693 € 78 362 € 262 300 € 212 269 € 227 465 € 255 178 € 214 633 €
13
C.1
Mzdové náklady
47 733€ 58 875€ 158 514€ 147 962€ 151 347€ 178 412€ 150 326€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16 129€ 18 422€ 64 451€ 52 922€ 55 301€ 61 733€ 52 094€
16
C.4
Sociálne náklady
831€ 1 065€ 39 335€ 11 385€ 20 817€ 15 033€ 12 213€
17
D
Dane a poplatky
142€ 8 202€ 9 059€ 9 073€ 3 170€ 2 838€ 2 136€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
214 998€ 356 840€ 351 430€ 317 062€ 324 496€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
375 316€ 4 598€ 1 924€ 3 385€ 3 203€ 1 492€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 583 939€ 162€ 11€ 631€ 345€ 228€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
886€ -67 843€ -93 903€ -70 301€ 56 326€ -64 418€ 113 978€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 293€ 20 065€ 262€ 740€ 82 293€ 109 098€ 4 451€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 974€ 92 486€ 270 355€ 103 880€ 48 367€ 190 818€ 10 897€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-266 532 € -1 433 418 € -628 380 € -581 295 € -629 607 € -330 436 € -541 188 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
14€ 1 549€ 3€ 5€ 37€ 226€ 26€
39
N
Nákladové úroky
4 288 768€ 1 823 894€ 68 352€ 70 538€ 81 830€ 76 042€ 62 640€
40
XI.
Kurzové zisky
911€ 148€ 4€ 1 227€ 6 431€ 9 983€
41
O
Kurzové straty
140€ 211€ 610€ 5 595€ 2 347€ 8 537€ 4 552€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 973€ 11 572€ 1 483€ 1 641€ 3 880€ 4 790€ 5 339€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 317 867 € -1 833 217 € -70 294 € -77 765 € -86 793 € -82 712 € -62 522 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 584 399 € -3 266 635 € -698 674 € -659 060 € -716 400 € -413 148 € -603 710 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 881 € -5 407 € -19 858 € -8 118 € 6 360 € -2 709 € -947 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 881€ 2 882€ 2 880€ 1€ 3€ 4€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-8 289€ -22 738€ -8 119€ 6 357€ -2 713€ -947€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 587 280 € -3 261 228 € -678 816 € -650 942 € -722 760 € -410 439 € -602 763 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 584 399 € -3 266 635 € -698 674 € -659 060 € -716 400 € -413 148 € -603 710 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 587 280 € -3 261 228 € -678 816 € -650 942 € -722 760 € -410 439 € -602 763 €