Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
947 636€ 1 237 419€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
948 929 € 1 632 800 € 1 477 068 € 545 062 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
417 169€ 188 748€ 45 096€ 16 409€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 450€ 20 497€ 340 264€ 450 170€
05
III.
Tržby z predaja služieb
529 017€ 861 861€ 799 622€ 106 599€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-59 961€ 5 231€ -43 437€
07
V.
Aktivácia
226 274€ 281 995€ 12 657€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
375 316€ 4 598€ 1 924€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 293€ 20 065€ 262€ 740€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 215 461 € 3 066 218 € 2 105 448 € 1 126 357 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
425 224€ 180 948€ 34 589€ 12 092€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
349 337€ 808 126€ 930 755€ 351 404€
13
C.
Opravné položky k zásobám
2 705€ 0€
14
D.
Služby
367 205€ 379 293€ 477 133€ 151 089€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
64 693 € 78 362 € 262 300 € 212 269 €
16
E.1.
Mzdové náklady
47 733€ 58 875€ 158 514€ 147 962€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 129€ 18 422€ 64 451€ 52 922€
19
E.4.
Sociálne náklady
831€ 1 065€ 39 335€ 11 385€
20
F.
Dane a poplatky
142€ 8 202€ 9 059€ 9 073€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
214 998€ 356 840€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
214 998€ 356 840€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 583 939€ 162€ 11€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
886€ -67 843€ -93 903€ -70 301€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 974€ 92 486€ 270 355€ 103 880€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-266 532 € -1 433 418 € -628 380 € -581 295 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-194 130 € -133 653 € 29 731 € 27 813 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 € 2 460 € 151 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
14 € 1 549 € 3 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14€ 1 549€ 3€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
911€ 148€ 4€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 317 881 € 1 835 677 € 70 445 € 77 774 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 288 768 € 1 823 894 € 68 352 € 70 538 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 288 768€ 1 823 894€ 68 352€ 70 538€
52
O.
Kurzové straty
140€ 211€ 610€ 5 595€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 973€ 11 572€ 1 483€ 1 641€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 317 867 € -1 833 217 € -70 294 € -77 765 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-4 584 399 € -3 266 635 € -698 674 € -659 060 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 881 € -5 407 € -19 858 € -8 118 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 881€ 2 882€ 2 880€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-8 289€ -22 738€ -8 119€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 587 280 € -3 261 228 € -678 816 € -650 942 €