Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 922 058 € 13 997 087 € 11 892 270 € 12 473 386 € 10 129 022 € 8 953 011 € 7 097 450 € 4 750 649 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 621 657 € 8 282 636 € 8 218 159 € 8 529 624 € 7 432 661 € 6 398 154 € 4 615 226 € 2 511 515 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 791 € 4 313 € 7 235 € 6 753 € 9 137 € 11 520 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 791€ 4 313€ 7 235€ 6 753€ 9 137€ 11 520€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 619 866 € 8 278 323 € 8 210 924 € 8 522 871 € 7 423 524 € 4 653 022 € 2 881 614 € 2 511 515 €
012
A.II.1
Pozemky
304 100€ 304 100€ 304 100€ 304 100€ 304 100€ 304 100€ 304 100€ 316 327€
013
A.II.2
Stavby
5 878 352€ 6 298 806€ 6 716 397€ 7 256 158€ 4 012 781€ 2 032 641€ 1 768 930€ 1 993 415€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 437 414€ 1 659 991€ 1 190 427€ 962 613€ 537 919€ 167 827€ 130 821€ 193 618€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 346 815€ 2 125 784€ 677 763€ 8 155€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 426€ 221 909€ 22 670€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 733 612 € 1 733 612 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
350 000€ 350 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 383 612€ 1 383 612€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 033 295 € 5 402 845 € 3 527 732 € 3 918 471 € 2 594 536 € 2 536 635 € 2 458 975 € 2 207 528 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 545 122 € 3 273 646 € 2 238 369 € 2 522 252 € 1 949 501 € 1 693 108 € 1 297 517 € 937 056 €
035
B.I.1
Materiál
41 520€ 42 064€ 31 917€ 830€ 180€ 139€ 167€ 111€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 503 602€ 3 208 632€ 2 206 452€ 2 521 422€ 1 949 321€ 1 692 969€ 1 297 350€ 936 945€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
22 950€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 956 € 4 277 € 2 155 € 1 566 € 426 € 148 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 956€ 4 277€ 2 155€ 1 566€ 426€ 148€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
843 547 € 1 353 270 € 662 811 € 958 324 € 444 231 € 824 247 € 796 569 € 1 124 610 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
310 975 € 1 225 090 € 656 036 € 504 513 € 429 294 € 104 028 € 572 208 € 966 981 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
310 975€ 1 225 090€ 656 036€ 504 513€ 429 294€ 104 028€ 572 208€ 966 981€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
301 911€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
224 058€ 122 659€ 365 208€ 717 034€ 215 974€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 603€ 5 521€ 6 775€ 88 603€ 14 937€ 3 185€ 8 387€ 157 629€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
644 626 € 775 929 € 613 596 € 433 618 € 198 649 € 17 714 € 364 463 € 145 714 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 314€ 26 531€ 31 857€ 28 823€ 31 588€ 11 924€ 73 763€ 54 479€
073
B.V.2.
Účty v bankách
626 312€ 749 398€ 581 739€ 404 795€ 167 061€ 5 790€ 290 700€ 91 235€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
267 106 € 311 606 € 146 379 € 25 291 € 101 825 € 18 222 € 23 249 € 31 606 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
117€ 3 121€ 4€ 618€ 405€ 1 370€ 128€ 491€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 050€ 19 913€ 18 986€ 9 644€ 6 276€ 3 844€ 6 630€ 6 105€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
240 939€ 288 572€ 127 389€ 15 029€ 95 144€ 13 008€ 16 491€ 25 010€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 922 058 € 13 997 087 € 11 892 270 € 12 473 386 € 10 129 022 € 8 953 011 € 7 097 450 € 4 750 649 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 900 955 € 1 554 305 € 1 176 599 € 1 113 404 € 877 928 € 1 492 487 € 1 263 443 € 721 828 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
557 000 € 557 000 € 557 000 € 557 000 € 557 000 € 557 000 € 557 000 € 557 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
557 000€ 557 000€ 557 000€ 557 000€ 557 000€ 557 000€ 557 000€ 557 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
55 700 € 55 700 € 55 700 € 55 700 € 55 700 € 55 700 € 42 410 € 30 067 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 42 410€ 30 067€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
941 605 € 563 899 € 498 424 € 265 228 € -125 783 € 650 743 € 122 419 € -112 089 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
941 605€ 563 899€ 498 424€ 265 228€ 650 743€ 122 419€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-125 783€ -112 089€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
346 650 € 377 706 € 65 475 € 235 476 € 391 011 € 229 044 € 541 614 € 246 850 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 727 852 € 12 069 235 € 10 413 919 € 11 013 029 € 9 210 193 € 7 456 516 € 5 829 190 € 4 024 391 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 812 977 € 5 065 582 € 4 578 643 € 4 996 843 € 2 536 122 € 2 808 036 € 3 033 517 € 1 798 106 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 796 528€ 5 047 448€ 4 565 369€ 4 982 504€ 2 512 858€ 2 786 189€ 3 011 408€ 1 775 358€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 649€ 11 722€ 13 274€ 14 339€ 15 463€ 13 675€ 13 802€ 13 102€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 800€ 6 412€ 7 801€ 8 172€ 8 307€ 9 646€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 799 270 € 6 136 487 € 5 380 748 € 5 182 673 € 5 570 728 € 3 367 222 € 2 456 060 € 1 693 033 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 907 614 € 5 539 660 € 4 085 586 € 3 688 388 € 2 805 957 € 2 089 843 € 2 030 861 € 1 399 394 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 907 614€ 5 539 660€ 4 085 586€ 3 688 388€ 2 805 957€ 2 089 843€ 2 030 861€ 1 399 394€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
400 000€ 500 000€ 800 000€ 2 250 000€ 950 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
59 068€ 60 997€ 64 104€ 56 657€ 54 612€ 35 499€ 34 142€ 38 218€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 677€ 40 664€ 42 148€ 37 680€ 36 410€ 23 414€ 22 479€ 24 522€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
18 412€ 47 590€ 71 749€ 10 407€ 172 819€ 6 089€ 87 469€ 38 818€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 775 499€ 47 576€ 617 161€ 589 541€ 250 930€ 262 377€ 281 109€ 192 081€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
115 605 € 551 386 € 369 264 € 84 228 € 59 702 € 45 049 € 39 613 € 38 081 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
80 890€ 72 737€ 81 679€ 77 628€ 56 835€ 45 049€ 39 613€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
34 715€ 478 649€ 287 585€ 6 600€ 2 867€ 38 081€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
315 780€ 66 605€ 390 961€ 613 528€ 375 171€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
85 264€ 682 680€ 652 680€ 622 681€ 300 000€ 120 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
293 251 € 373 547 € 301 752 € 346 953 € 40 901 € 4 008 € 4 817 € 4 430 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
37 347€ 95 523€ 1 358€ 24 689€ 702€ 693€ 1 502€ 1 115€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
233 784€ 255 904€ 262 500€ 300 144€ 29 764€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 120€ 22 120€ 37 894€ 22 120€ 10 435€ 3 315€ 3 315€ 3 315€