Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
54 112 003€ 52 617 688€ 53 096 763€ 49 319 969€ 37 244 090€ 25 910 766€ 15 421 454€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
55 653 113 € 54 262 910 € 53 216 635 € 49 646 686 € 37 312 804 € 25 936 083 € 15 454 656 € 12 634 252 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
52 466 609€ 50 910 358€ 51 710 105€ 48 277 139€ 35 378 404€ 25 086 178€ 14 104 427€ 11 774 843€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 645 394€ 1 707 330€ 1 386 658€ 1 042 830€ 896 938€ 711 895€ 690 094€ 764 907€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
29 590€ 30 202€ 7 320€ 24 282€ 17 333€ 8 846€ 13 581€ 4 046€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 424 668€ 1 538 023€ 49 633€ 266 248€ 969 870€ 112 667€ 623 884€ 83 108€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
86 852€ 76 997€ 62 919€ 36 187€ 50 259€ 16 497€ 22 670€ 7 348€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
55 085 499 € 53 567 280 € 52 895 143 € 49 217 457 € 36 642 358 € 25 521 051 € 14 661 433 € 12 217 855 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
50 410 208€ 48 611 935€ 49 332 792€ 46 170 553€ 33 521 855€ 23 856 380€ 13 060 144€ 10 618 627€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
320 654€ 322 148€ 289 350€ 340 587€ 257 719€ 122 221€ 103 835€ 131 088€
13
C.
Opravné položky k zásobám
12 023€ 4 829€ 4 713€ 6 853€ 15 441€ -360€ 788€
14
D.
Služby
566 292€ 479 851€ 619 738€ 456 673€ 442 250€ 415 710€ 322 520€ 364 411€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 433 559 € 1 516 684 € 1 510 262 € 1 380 006 € 1 173 000 € 755 895 € 699 042 € 759 745 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 028 779€ 1 099 945€ 1 095 809€ 1 000 001€ 848 749€ 548 558€ 508 149€ 552 426€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
361 360€ 386 685€ 383 065€ 349 427€ 296 450€ 191 878€ 177 632€ 193 518€
19
E.4.
Sociálne náklady
43 420€ 30 054€ 31 388€ 30 578€ 27 801€ 15 459€ 13 261€ 13 801€
20
F.
Dane a poplatky
71 061€ 64 852€ 54 547€ 43 787€ 73 959€ 60 828€ 51 234€ 36 616€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
879 961€ 875 395€ 679 381€ 503 030€ 363 240€ 180 372€ 161 901€ 198 760€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
879 961€ 875 395€ 679 381€ 503 030€ 363 240€ 180 372€ 161 901€ 198 760€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 287 434€ 1 388 227€ 41 546€ 266 868€ 742 485€ 102 880€ 217 937€ 76 106€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
9 340€ 6 193€ 8 759€ -830€ 7 281€ 1 139€ 10 067€ 1 767€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
94 967€ 297 166€ 354 055€ 49 930€ 45 128€ 25 986€ 33 965€ 30 735€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
567 614 € 695 630 € 321 492 € 429 229 € 670 446 € 415 032 € 793 223 € 416 397 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 832 416 € 3 229 127 € 2 857 490 € 2 369 585 € 2 055 410 € 1 412 968 € 1 320 815 € 1 429 670 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 926 € 3 € 18 € 26 € 3 049 € 7 510 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 911 € 3 € 18 € 26 € 3 049 € 7 509 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 911€ 3€ 18€ 26€ 3 049€ 7 509€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
123 525 € 150 603 € 151 990 € 152 947 € 133 716 € 115 695 € 97 283 € 98 198 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
77 989 € 110 041 € 118 648 € 136 275 € 118 687 € 103 953 € 91 047 € 86 095 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 583€ 30 000€ 30 000€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
77 989€ 110 041€ 116 065€ 106 275€ 88 687€ 103 953€ 91 047€ 86 095€
52
O.
Kurzové straty
1€ 162€ 13€ 10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45 535€ 40 400€ 33 342€ 16 672€ 15 016€ 11 742€ 6 236€ 12 093€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-121 599 € -150 603 € -151 990 € -152 944 € -133 698 € -115 669 € -94 234 € -90 688 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
446 015 € 545 027 € 169 502 € 276 285 € 536 748 € 299 363 € 698 989 € 325 709 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
99 365 € 167 321 € 104 027 € 40 809 € 145 737 € 70 319 € 157 375 € 78 859 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
101 977€ 147 953€ 112 705€ 50 732€ 127 943€ 71 592€ 158 992€ 80 062€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 612€ 19 368€ -8 678€ -9 923€ 17 794€ -1 273€ -1 617€ -1 203€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
346 650 € 377 706 € 65 475 € 235 476 € 391 011 € 229 044 € 541 614 € 246 850 €