Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bekaert Hlohovec, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 557 000€ 7 177 000€ 7 866 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-7 557 000 € -7 177 000 € -7 866 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
260 579 000 € 281 256 000 € 277 328 000 € 254 074 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
260 579 000€ 281 256 000€ 277 328 000€ 254 074 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
182 317 000 € 196 372 000 € 186 654 000 € 176 645 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
157 436 000€ 170 517 000€ 161 412 000€
10
B.2
Služby
24 881 000€ 25 855 000€ 25 242 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
70 705 000 € 77 707 000 € 82 808 000 € 77 429 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
40 515 000 € 39 698 000 € 38 055 000 € 34 563 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
34 563 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 417 000€ 12 568 000€ 12 317 000€ 12 084 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 393 000€ 109 000€ 96 000€ 49 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 289 000€ 9 781 000€ 9 455 000€ 8 418 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
8 876 000 € 15 769 000 € 23 077 000 € 22 413 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
4 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€
39
N
Nákladové úroky
1 623 000€ 588 000€ 691 000€ 863 000€
40
XI.
Kurzové zisky
83 000€ 61 000€ 260 000€ 91 000€
41
O
Kurzové straty
58 000€ 99 000€ 305 000€ 350 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
257 000€ 60 000€ 170 000€ 78 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 852 000 € -684 000 € -905 000 € -1 199 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 024 000 € 15 085 000 € 22 172 000 € 21 214 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 320 000 € 3 212 000 € 4 868 000 € 4 489 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 981 000€ 3 916 000€ 6 269 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-661 000€ -704 000€ -1 401 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 704 000 € 11 873 000 € 17 304 000 € 16 725 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
4 000€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
4 000 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
4 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 024 000 € 15 085 000 € 22 172 000 € 21 218 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 705 000 € 11 873 000 € 17 305 000 € 16 729 000 €