Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
945 424 € 888 854 € 870 332 € 861 813 € 1 010 847 € 982 241 € 1 019 788 € 723 276 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
124 501 € 150 738 € 128 099 € 161 966 € 153 630 € 196 858 € 166 498 € 161 367 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 200 € 6 400 € 9 600 € 12 800 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
3 200€ 6 400€ 9 600€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 800€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
124 501 € 147 538 € 121 699 € 152 366 € 140 830 € 196 858 € 166 498 € 161 367 €
012
A.II.1
Pozemky
12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€
013
A.II.2
Stavby
4 917€ 8 753€ 8 487€ 12 118€ 40 640€ 45 515€ 50 390€ 55 948€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
106 598€ 125 799€ 100 226€ 127 262€ 87 204€ 138 357€ 103 122€ 92 433€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
810 479 € 727 817 € 733 760 € 695 120 € 852 610 € 780 305 € 848 770 € 559 870 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
183 185 € 236 293 € 240 923 € 134 617 € 143 318 € 188 678 € 172 308 € 130 956 €
032
B.I.1
Materiál
80 994€ 83 366€ 75 301€ 50 346€ 32 780€ 27 135€ 33 671€ 26 457€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 116€ 1 189€ 8 073€ 2€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
5 725€ 829€ 4 806€ 2 266€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
95 350€ 150 909€ 146 593€ 82 003€ 110 538€ 161 543€ 138 637€ 104 499€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 150€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 543 € 755 € 687 € 1 789 € 2 280 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 543€ 755€ 687€ 1 789€ 2 280€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
586 932 € 326 583 € 335 576 € 526 401 € 678 251 € 569 514 € 657 461 € 380 862 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
533 368€ 275 115€ 286 303€ 472 484€ 623 343€ 511 178€ 615 360€ 335 748€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
49 564€ 47 152€ 46 721€ 43 384€ 40 047€ 36 710€ 42 101€ 39 701€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 000€ 4 316€ 2 552€ 10 533€ 14 861€ 21 626€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 5 413€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
40 362 € 162 398 € 156 506 € 33 415 € 29 252 € 19 833 € 19 001 € 48 052 €
056
B.IV.1
Peniaze
33 765€ 3 103€ 32 264€ 30 537€ 29 182€ 18 060€ 16 055€ 47 932€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 597€ 159 295€ 124 242€ 2 878€ 70€ 1 773€ 2 946€ 120€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
10 444 € 10 299 € 8 473 € 4 727 € 4 607 € 5 078 € 4 520 € 2 039 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
94€ 375€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 444€ 10 205€ 8 098€ 4 727€ 4 607€ 5 078€ 4 400€ 1 919€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
120€ 120€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
945 424 € 888 854 € 870 332 € 861 813 € 1 010 847 € 982 241 € 1 019 788 € 723 276 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
266 034 € 258 560 € 255 685 € 251 512 € 223 329 € 318 998 € 289 546 € 201 034 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
251 256 € 248 381 € 237 207 € 216 025 € 311 694 € 284 789 € 193 730 € 103 574 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
346 925€ 344 050€ 332 876€ 311 694€ 311 694€ 284 789€ 193 730€ 103 574€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-95 669€ -95 669€ -95 669€ -95 669€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
7 474 € 2 875 € 11 174 € 28 183 € -95 669 € 26 905 € 88 512 € 90 156 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
679 390 € 630 294 € 614 647 € 606 240 € 787 518 € 636 191 € 730 242 € 522 242 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
34 489 € 39 513 € 26 119 € 26 108 € 15 777 € 18 723 € 13 468 € 7 532 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
34 489€ 30 399€ 24 269€ 24 258€ 14 094€ 15 357€ 13 468€ 7 532€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 114€ 1 850€ 1 850€ 1 683€ 3 366€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
25 118 € 46 034 € 45 886 € 59 119 € 31 714 € 24 811 € 18 203 € 22 030 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 251€ 2 861€ 4 655€ 7 872€ 10 559€ 7 512€ 4 356€ 1 893€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
21 867€ 43 173€ 41 231€ 51 247€ 21 155€ 17 299€ 13 847€ 20 137€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
522 685 € 544 747 € 542 642 € 471 096 € 606 439 € 480 279 € 620 680 € 459 212 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
414 270€ 402 341€ 377 299€ 345 994€ 512 986€ 357 216€ 502 454€ 351 797€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-120€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 730€ 4 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 182€ 46 801€ 50 107€ 33 236€ 23 805€ 22 808€ 18 514€ 12 975€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 326€ 26 214€ 30 330€ 23 378€ 32 108€ 16 864€ 13 262€ 9 161€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
39 591€ 32 278€ 56 204€ 37 044€ 23 401€ 37 202€ 41 946€ 45 908€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
22 316€ 37 113€ 28 702€ 31 444€ 14 139€ 46 189€ 35 774€ 35 491€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
97 098 € 49 917 € 133 588 € 112 378 € 77 891 € 33 468 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
97 098€ 49 917€ 133 588€ 112 378€ 77 891€ 33 468€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
4 061 € 27 052 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 061€ 27 052€ 0€