Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
888 854 € 870 332 € 861 813 € 1 010 847 € 982 241 € 1 019 788 € 723 276 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
150 738 € 128 099 € 161 966 € 153 630 € 196 858 € 166 498 € 161 367 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 200 € 6 400 € 9 600 € 12 800 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
3 200€ 6 400€ 9 600€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 800€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
147 538 € 121 699 € 152 366 € 140 830 € 196 858 € 166 498 € 161 367 €
012
A.II.1
Pozemky
12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€
013
A.II.2
Stavby
8 753€ 8 487€ 12 118€ 40 640€ 45 515€ 50 390€ 55 948€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
125 799€ 100 226€ 127 262€ 87 204€ 138 357€ 103 122€ 92 433€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
727 817 € 733 760 € 695 120 € 852 610 € 780 305 € 848 770 € 559 870 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
236 293 € 240 923 € 134 617 € 143 318 € 188 678 € 172 308 € 130 956 €
032
B.I.1
Materiál
83 366€ 75 301€ 50 346€ 32 780€ 27 135€ 33 671€ 26 457€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 189€ 8 073€ 2€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
829€ 4 806€ 2 266€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
150 909€ 146 593€ 82 003€ 110 538€ 161 543€ 138 637€ 104 499€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 150€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 543 € 755 € 687 € 1 789 € 2 280 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 543€ 755€ 687€ 1 789€ 2 280€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
326 583 € 335 576 € 526 401 € 678 251 € 569 514 € 657 461 € 380 862 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
275 115€ 286 303€ 472 484€ 623 343€ 511 178€ 615 360€ 335 748€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
47 152€ 46 721€ 43 384€ 40 047€ 36 710€ 42 101€ 39 701€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 316€ 2 552€ 10 533€ 14 861€ 21 626€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 5 413€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
162 398 € 156 506 € 33 415 € 29 252 € 19 833 € 19 001 € 48 052 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 103€ 32 264€ 30 537€ 29 182€ 18 060€ 16 055€ 47 932€
057
B.IV.2
Účty v bankách
159 295€ 124 242€ 2 878€ 70€ 1 773€ 2 946€ 120€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 299 € 8 473 € 4 727 € 4 607 € 5 078 € 4 520 € 2 039 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
94€ 375€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 205€ 8 098€ 4 727€ 4 607€ 5 078€ 4 400€ 1 919€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
120€ 120€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
888 854 € 870 332 € 861 813 € 1 010 847 € 982 241 € 1 019 788 € 723 276 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
258 560 € 255 685 € 251 512 € 223 329 € 318 998 € 289 546 € 201 034 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
248 381 € 237 207 € 216 025 € 311 694 € 284 789 € 193 730 € 103 574 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
344 050€ 332 876€ 311 694€ 311 694€ 284 789€ 193 730€ 103 574€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-95 669€ -95 669€ -95 669€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 875 € 11 174 € 28 183 € -95 669 € 26 905 € 88 512 € 90 156 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
630 294 € 614 647 € 606 240 € 787 518 € 636 191 € 730 242 € 522 242 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
39 513 € 26 119 € 26 108 € 15 777 € 18 723 € 13 468 € 7 532 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
30 399€ 24 269€ 24 258€ 14 094€ 15 357€ 13 468€ 7 532€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 114€ 1 850€ 1 850€ 1 683€ 3 366€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
46 034 € 45 886 € 59 119 € 31 714 € 24 811 € 18 203 € 22 030 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 861€ 4 655€ 7 872€ 10 559€ 7 512€ 4 356€ 1 893€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
43 173€ 41 231€ 51 247€ 21 155€ 17 299€ 13 847€ 20 137€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
544 747 € 542 642 € 471 096 € 606 439 € 480 279 € 620 680 € 459 212 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
402 341€ 377 299€ 345 994€ 512 986€ 357 216€ 502 454€ 351 797€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-120€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 730€ 4 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
46 801€ 50 107€ 33 236€ 23 805€ 22 808€ 18 514€ 12 975€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 214€ 30 330€ 23 378€ 32 108€ 16 864€ 13 262€ 9 161€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
32 278€ 56 204€ 37 044€ 23 401€ 37 202€ 41 946€ 45 908€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
37 113€ 28 702€ 31 444€ 14 139€ 46 189€ 35 774€ 35 491€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
49 917 € 133 588 € 112 378 € 77 891 € 33 468 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
49 917€ 133 588€ 112 378€ 77 891€ 33 468€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
4 061 € 27 052 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 061€ 27 052€ 0€