Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 882 925 € 1 170 607 € 945 424 € 888 854 € 870 332 € 861 813 € 1 010 847 € 982 241 € 1 019 788 € 723 276 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
169 506 € 151 658 € 124 501 € 150 738 € 128 099 € 161 966 € 153 630 € 196 858 € 166 498 € 161 367 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 200 € 6 400 € 9 600 € 12 800 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
3 200€ 6 400€ 9 600€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 800€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
169 506 € 151 658 € 124 501 € 147 538 € 121 699 € 152 366 € 140 830 € 196 858 € 166 498 € 161 367 €
012
A.II.1
Pozemky
12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€
013
A.II.2
Stavby
1 082€ 4 917€ 8 753€ 8 487€ 12 118€ 40 640€ 45 515€ 50 390€ 55 948€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
156 520€ 137 590€ 106 598€ 125 799€ 100 226€ 127 262€ 87 204€ 138 357€ 103 122€ 92 433€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 663 218 € 999 418 € 810 479 € 727 817 € 733 760 € 695 120 € 852 610 € 780 305 € 848 770 € 559 870 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
587 791 € 334 439 € 183 185 € 236 293 € 240 923 € 134 617 € 143 318 € 188 678 € 172 308 € 130 956 €
035
B.I.1
Materiál
105 415€ 97 608€ 80 994€ 83 366€ 75 301€ 50 346€ 32 780€ 27 135€ 33 671€ 26 457€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 716€ 12 474€ 1 116€ 1 189€ 8 073€ 2€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
3 406€ 6 471€ 5 725€ 829€ 4 806€ 2 266€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
469 254€ 217 886€ 95 350€ 150 909€ 146 593€ 82 003€ 110 538€ 161 543€ 138 637€ 104 499€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 150€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
55 758 € 2 543 € 755 € 687 € 1 789 € 2 280 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
55 758€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 543€ 755€ 687€ 1 789€ 2 280€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
935 494 € 633 129 € 586 932 € 326 583 € 335 576 € 526 401 € 678 251 € 569 514 € 657 461 € 380 862 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
935 494 € 579 882 € 533 368 € 275 115 € 286 303 € 472 484 € 623 343 € 511 178 € 615 360 € 335 748 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
935 494€ 579 882€ 533 368€ 275 115€ 286 303€ 472 484€ 623 343€ 511 178€ 615 360€ 335 748€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
52 661€ 49 564€ 47 152€ 46 721€ 43 384€ 40 047€ 36 710€ 42 101€ 39 701€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
586€ 4 000€ 4 316€ 2 552€ 10 533€ 14 861€ 21 626€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 5 413€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
84 175 € 31 850 € 40 362 € 162 398 € 156 506 € 33 415 € 29 252 € 19 833 € 19 001 € 48 052 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 365€ 23 901€ 33 765€ 3 103€ 32 264€ 30 537€ 29 182€ 18 060€ 16 055€ 47 932€
073
B.V.2.
Účty v bankách
71 810€ 7 949€ 6 597€ 159 295€ 124 242€ 2 878€ 70€ 1 773€ 2 946€ 120€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
50 201 € 19 531 € 10 444 € 10 299 € 8 473 € 4 727 € 4 607 € 5 078 € 4 520 € 2 039 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
94€ 375€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
50 201€ 17 193€ 10 444€ 10 205€ 8 098€ 4 727€ 4 607€ 5 078€ 4 400€ 1 919€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 338€ 120€ 120€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 882 925 € 1 170 607 € 945 424 € 888 854 € 870 332 € 861 813 € 1 010 847 € 982 241 € 1 019 788 € 723 276 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
273 431 € 267 170 € 266 034 € 258 560 € 255 685 € 251 512 € 223 329 € 318 998 € 289 546 € 201 034 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
259 866 € 258 730 € 251 256 € 248 381 € 237 207 € 216 025 € 311 694 € 284 789 € 193 730 € 103 574 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
355 535€ 354 399€ 346 925€ 344 050€ 332 876€ 311 694€ 311 694€ 284 789€ 193 730€ 103 574€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-95 669€ -95 669€ -95 669€ -95 669€ -95 669€ -95 669€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 261 € 1 136 € 7 474 € 2 875 € 11 174 € 28 183 € -95 669 € 26 905 € 88 512 € 90 156 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 403 494 € 903 437 € 679 390 € 630 294 € 614 647 € 606 240 € 787 518 € 636 191 € 730 242 € 522 242 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
52 911 € 39 173 € 25 118 € 46 034 € 45 886 € 59 119 € 31 714 € 24 811 € 18 203 € 22 030 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
39 362€ 23 991€ 21 867€ 43 173€ 41 231€ 50 386€ 18 300€ 12 545€ 13 847€ 20 137€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 482€ 5 945€ 3 251€ 2 861€ 4 655€ 7 872€ 10 559€ 7 512€ 4 356€ 1 893€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 067€ 9 237€ 861€ 2 855€ 4 754€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 092 525 € 702 127 € 522 685 € 544 747 € 542 642 € 471 096 € 606 439 € 480 279 € 620 680 € 459 212 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
943 985 € 566 955 € 414 270 € 402 341 € 377 299 € 345 994 € 512 986 € 357 216 € 502 454 € 351 678 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
943 985€ 566 955€ 414 270€ 402 341€ 377 299€ 345 994€ 512 986€ 357 216€ 502 454€ 351 678€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 730€ 4 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 684€ 36 482€ 26 182€ 46 801€ 50 107€ 33 236€ 23 805€ 22 808€ 18 514€ 12 975€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 023€ 26 455€ 20 326€ 26 214€ 30 330€ 23 378€ 32 108€ 16 864€ 13 262€ 9 161€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 193€ 47 802€ 39 591€ 32 278€ 56 204€ 37 044€ 23 401€ 37 202€ 41 946€ 45 908€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
28 640€ 24 433€ 22 316€ 37 113€ 28 702€ 31 444€ 14 139€ 46 189€ 35 774€ 35 490€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
39 875 € 42 928 € 34 489 € 39 513 € 26 119 € 26 108 € 15 777 € 18 723 € 13 468 € 7 532 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
39 875€ 42 928€ 34 489€ 30 399€ 24 269€ 24 258€ 14 094€ 15 357€ 13 468€ 7 532€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 114€ 1 850€ 1 850€ 1 683€ 3 366€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
218 183€ 119 209€ 97 098€ 49 917€ 133 588€ 112 378€ 77 891€ 33 468€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
206 000 € 4 061 € 27 052 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
206 000€ 4 061€ 27 052€ 0€ 0€