Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 600 972€ 2 236 627€ 2 538 624€ 2 604 102€ 2 141 441€ 1 897 500€ 1 909 691€ 1 448 734€ 1 051 279€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 902 142€ 1 651 936€ 1 844 018€ 1 872 891€ 1 558 885€ 1 392 443€ 1 282 464€ 1 247 226€ 842 407€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
698 830 € 584 691 € 694 606 € 731 211 € 582 556 € 505 057 € 627 227 € 201 508 € 208 872 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 011 906 € 923 737 € 937 738 € 956 521 € 888 784 € 653 522 € 561 502 € 768 241 € 469 408 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
996 003€ 918 805€ 945 735€ 945 521€ 886 518€ 653 522€ 561 502€ 768 241€ 469 408€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
15 903€ 4 932€ -7 997€ 11 000€ 2 266€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
897 863 € 700 690 € 706 402 € 709 482 € 718 134 € 583 602 € 586 220 € 395 085 € 302 087 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
622 943€ 488 636€ 454 066€ 476 455€ 440 686€ 397 058€ 406 449€ 195 529€ 157 577€
10
B.2
Služby
274 920€ 212 054€ 252 336€ 233 027€ 277 448€ 186 544€ 173 555€ 199 556€ 144 510€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
812 873 € 807 738 € 925 942 € 978 250 € 753 206 € 574 977 € 602 509 € 574 664 € 376 193 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
705 775 € 730 578 € 839 434 € 870 555 € 646 809 € 590 177 € 488 515 € 379 271 € 212 355 €
13
C.1
Mzdové náklady
505 264€ 526 524€ 613 816€ 637 437€ 470 932€ 428 103€ 353 882€ 277 077€ 152 856€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
174 070€ 192 773€ 201 276€ 210 054€ 159 920€ 145 494€ 121 456€ 94 339€ 51 979€
16
C.4
Sociálne náklady
26 441€ 11 281€ 24 342€ 23 064€ 15 957€ 16 580€ 13 177€ 7 855€ 7 520€
17
D
Dane a poplatky
5 534€ 6 387€ 5 593€ 5 314€ 5 297€ 5 507€ 4 674€ 4 815€ 4 276€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
60 164€ 62 661€ 62 274€ 56 242€ 58 031€ 56 027€ 49 970€ 44 206€ 35 368€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 933€ 14 017€ 7 083€ 2 083€ 29 057€ 12 822€ 0€ 3 650€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 731€ 0€ 593€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-737€ -828€ -1 105€ -1 193€ 3 389€ -633€ 1 397€ 12 025€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 645 087€ 1 942 695€ 2 599 860€ 2 625 641€ 789 905€ 6 958€ 5 261€ 19 901€ 12 894€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 654 975€ 1 935 007€ 2 602 219€ 2 636 227€ 780 378€ 17 658€ 23 589€ 5 110€ 1 717€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
35 182 € 30 645 € 24 470 € 38 829 € 45 533 € -86 801 € 52 447 € 149 138 € 138 428 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
3 097€ 3 106€ 3 310€ 3 337€ 3 338€ 3 337€ 3 342€ 6€
39
N
Nákladové úroky
4 053€ 4 392€ 3 182€ 2 904€ 8 052€ 6 349€ 6 593€ 8 783€ 6 484€
40
XI.
Kurzové zisky
44€ 39€ 262€ 247€ 672€ 487€ 346€ 11€ 263€
41
O
Kurzové straty
2 198€ 1 668€ 2 258€ 1 772€ 441€ 1 301€ 575€ 1 816€ 316€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
27 454€ 17 712€ 20 714€ 21 514€ 6 977€ 1 670€ 4 054€ 16 300€ 10 030€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-30 564 € -20 627 € -22 582 € -22 606 € -11 460 € -5 496 € -7 534 € -26 882 € -16 567 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 618 € 10 018 € 1 888 € 16 223 € 34 073 € -92 297 € 44 913 € 122 256 € 121 861 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 482 € 2 544 € -987 € 5 049 € 5 890 € 3 372 € 18 008 € 33 744 € 31 823 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 482€ 1€ 801€ 5 117€ 4 789€ 2 880€ 17 742€ 33 744€ 31 823€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 543€ -1 788€ -68€ 1 101€ 492€ 266€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 136 € 7 474 € 2 875 € 11 174 € 28 183 € -95 669 € 26 905 € 88 512 € 90 038 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
118€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
118 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
118 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 618 € 10 018 € 1 888 € 16 223 € 34 073 € -92 297 € 44 913 € 122 256 € 121 979 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 136 € 7 474 € 2 875 € 11 174 € 28 183 € -95 669 € 26 905 € 88 512 € 90 156 €