Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 510 549€ 3 596 974€ 3 155 432€ 3 484 358€ 3 549 623€ 3 027 959€ 2 551 021€ 2 471 194€ 2 216 975€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 898 227 € 6 260 898 € 5 117 076 € 6 083 305 € 6 188 347 € 3 849 187 € 2 557 980 € 2 489 276 € 2 236 876 € 1 537 347 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 995 424€ 2 600 972€ 2 236 627€ 2 538 624€ 2 604 102€ 2 141 441€ 1 897 500€ 1 909 691€ 1 448 734€ 1 051 278€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
787 540€ 609 612€ 606 422€ 611 944€ 719 914€ 636 876€ 504 166€ 492 660€ 738 657€ 461 265€
05
III.
Tržby z predaja služieb
727 585€ 386 391€ 312 383€ 333 791€ 225 607€ 249 642€ 149 356€ 68 842€ 29 584€ 8 143€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 496€ 15 903€ 4 932€ -7 997€ 11 000€ 2 266€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 250€ 2 933€ 14 017€ 7 083€ 2 083€ 29 057€ 12 822€ 0€ 3 650€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 388 924€ 2 645 087€ 1 942 695€ 2 599 860€ 2 625 641€ 789 905€ 6 958€ 5 261€ 19 901€ 13 011€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 839 215 € 6 225 716 € 5 086 431 € 6 058 835 € 6 149 518 € 3 803 654 € 2 644 781 € 2 436 829 € 2 087 738 € 1 398 802 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 293 646€ 1 902 142€ 1 651 936€ 1 844 018€ 1 872 891€ 1 558 885€ 1 392 443€ 1 282 464€ 1 247 226€ 842 406€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
915 518€ 622 943€ 488 636€ 454 066€ 476 455€ 440 686€ 397 058€ 406 449€ 195 529€ 157 577€
13
C.
Opravné položky k zásobám
6 216€ 0€ 0€
14
D.
Služby
440 812€ 274 920€ 212 054€ 252 336€ 233 027€ 277 448€ 186 544€ 173 555€ 199 556€ 144 510€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
713 278 € 705 775 € 730 578 € 839 434 € 870 555 € 646 809 € 590 177 € 488 515 € 379 271 € 212 355 €
16
E.1.
Mzdové náklady
505 657€ 505 264€ 526 524€ 613 816€ 637 437€ 470 932€ 428 103€ 353 882€ 277 077€ 152 856€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
176 078€ 174 070€ 192 773€ 201 276€ 210 054€ 159 920€ 145 494€ 121 456€ 94 339€ 51 979€
19
E.4.
Sociálne náklady
31 543€ 26 441€ 11 281€ 24 342€ 23 064€ 15 957€ 16 580€ 13 177€ 7 855€ 7 520€
20
F.
Dane a poplatky
5 541€ 5 534€ 6 387€ 5 593€ 5 314€ 5 297€ 5 507€ 4 674€ 4 815€ 4 276€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
75 383€ 60 164€ 62 661€ 62 274€ 56 242€ 58 031€ 56 027€ 49 970€ 44 206€ 35 368€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
75 383€ 60 164€ 62 661€ 62 274€ 56 242€ 58 031€ 56 027€ 49 970€ 44 206€ 35 368€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 731€ 0€ 593€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-737€ -828€ -1 105€ -1 193€ 3 389€ -633€ 1 397€ 12 025€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 395 037€ 2 654 975€ 1 935 007€ 2 602 219€ 2 636 227€ 780 378€ 17 658€ 23 589€ 5 110€ 1 717€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
59 012 € 35 182 € 30 645 € 24 470 € 38 829 € 45 533 € -86 801 € 52 447 € 149 138 € 138 545 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
856 077 € 812 873 € 807 738 € 925 942 € 978 250 € 753 206 € 574 977 € 602 509 € 574 664 € 376 193 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 122 € 3 141 € 3 145 € 3 572 € 3 584 € 4 010 € 3 824 € 3 688 € 17 € 263 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 097 € 3 097 € 3 106 € 3 310 € 3 337 € 3 338 € 3 337 € 3 342 € 6 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 097€ 3 097€ 3 106€ 3 310€ 3 337€ 3 338€ 3 337€ 3 342€ 6€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
25€ 44€ 39€ 262€ 247€ 672€ 487€ 346€ 11€ 263€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
48 290 € 33 705 € 23 772 € 26 154 € 26 190 € 15 470 € 9 320 € 11 222 € 26 899 € 16 829 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 175 € 4 053 € 4 392 € 3 182 € 2 904 € 8 052 € 6 349 € 6 593 € 8 783 € 6 484 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 175€ 4 053€ 4 392€ 3 182€ 2 904€ 8 052€ 6 349€ 6 593€ 8 783€ 6 484€
52
O.
Kurzové straty
43€ 2 198€ 1 668€ 2 258€ 1 772€ 441€ 1 301€ 575€ 1 816€ 316€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 072€ 27 454€ 17 712€ 20 714€ 21 514€ 6 977€ 1 670€ 4 054€ 16 300€ 10 029€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-45 168 € -30 564 € -20 627 € -22 582 € -22 606 € -11 460 € -5 496 € -7 534 € -26 882 € -16 566 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 844 € 4 618 € 10 018 € 1 888 € 16 223 € 34 073 € -92 297 € 44 913 € 122 256 € 121 979 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 583 € 3 482 € 2 544 € -987 € 5 049 € 5 890 € 3 372 € 18 008 € 33 744 € 31 823 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 583€ 3 482€ 1€ 801€ 5 117€ 4 789€ 2 880€ 17 742€ 33 744€ 31 823€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 543€ -1 788€ -68€ 1 101€ 492€ 266€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 261 € 1 136 € 7 474 € 2 875 € 11 174 € 28 183 € -95 669 € 26 905 € 88 512 € 90 156 €