Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KORDSERVICE SK, a.s. v likvidácii [zrušená]

2010 2009
01.01.2010
30.09.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 703 715 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 405 092 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 405 092 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
392 192€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 944 581€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
68 319€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
293 164 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
64€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
292 040 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
292 040€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 459 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 459€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 703 715 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 503 422 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 833 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 833€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-902 085 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 969 020€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 871 105€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 365 674 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
200 293 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
74 173 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
74 173€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
122 320 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
116 607€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 246€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
680€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 017€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 770€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé