Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DEOP-MOS, s.r.o. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 750 € 125 230 € 125 710 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 750 € 125 230 € 125 710 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
124 261 € 124 261 € 124 261 € 124 261 € 124 741 € 125 221 € 125 701 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 480€ 5 960€ 6 440€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 750 € 125 230 € 125 710 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-140 055 € -140 055 € -140 055 € -140 055 € -139 575 € -139 095 € -138 615 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
-11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€
029
A.II.
Kapitálové fondy
194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€
030
A.III.
Fondy zo zisku
196€ 196€ 196€ 196€ 196€ 196€ 196€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-323 259€ -323 259€ -323 259€ -322 779€ -322 299€ -321 819€ -321 339€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-480 € -480 € -480 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci