Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 597 210 € 37 581 123 € 38 030 252 € 34 908 784 € 30 025 252 € 31 352 479 € 28 311 710 € 29 083 798 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 270 060 € 26 364 282 € 27 603 519 € 27 258 959 € 25 752 145 € 26 812 111 € 24 285 489 € 24 449 764 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
83 712 € 124 279 € 190 185 € 245 144 € 327 398 € 366 215 € 255 689 € 84 893 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
83 712€ 104 929€ 190 185€ 244 537€ 315 460€ 362 695€ 53 522€ 84 893€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
607€ 2 063€ 3 520€ 4 977€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
19 350€ 9 875€ 197 190€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 186 348 € 26 240 003 € 27 413 334 € 27 013 815 € 25 424 747 € 26 445 896 € 24 029 800 € 24 364 871 €
012
A.II.1
Pozemky
778 271€ 778 271€ 778 271€ 778 271€ 778 271€ 778 045€ 869 070€ 869 979€
013
A.II.2
Stavby
18 791 866€ 20 600 660€ 21 918 426€ 20 489 746€ 21 325 544€ 22 598 642€ 19 105 394€ 18 048 128€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 207 921€ 3 720 558€ 3 571 155€ 2 625 895€ 2 828 623€ 2 764 198€ 2 658 152€ 357 957€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
34 366€ 49 860€ 23 474€ 41 928€ 60 382€ 78 852€ 102 334€ 5 073 564€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 373 924€ 1 090 654€ 555 930€ 3 011 865€ 431 927€ 49 244€ 875 248€ 15 243€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
566 078€ 66 110€ 176 915€ 419 602€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 295 365 € 11 167 411 € 10 385 564 € 7 608 391 € 4 215 982 € 4 498 135 € 3 990 548 € 4 598 072 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
81 288 € 68 888 € 66 508 € 71 792 € 70 155 € 29 716 € 27 832 € 62 757 €
035
B.I.1
Materiál
81 288€ 68 888€ 66 508€ 71 792€ 70 155€ 29 716€ 27 832€ 62 757€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
14 094 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
14 094€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 237 172 € 7 185 171 € 7 218 508 € 5 605 598 € 1 387 475 € 1 595 627 € 1 306 243 € 1 265 535 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 231 869 € 1 206 060 € 1 239 446 € 1 186 351 € 1 385 772 € 1 361 438 € 1 299 316 € 1 226 108 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 231 869€ 1 206 060€ 1 239 446€ 1 186 351€ 1 385 772€ 1 361 438€ 1 299 316€ 1 226 108€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 252€ 5 979 062€ 5 979 062€ 4 419 211€ 72€ 232 377€ 5 336€ 8 868€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
51€ 49€ 36€ 1 631€ 1 812€ 1 591€ 30 559€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
442 090 € 442 633 € 579 011 € 673 158 € 691 060 € 695 379 € 692 405 € 513 139 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
442 090€ 442 633€ 579 011€ 673 158€ 691 060€ 695 379€ 692 405€ 513 139€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 520 721 € 3 470 719 € 2 521 537 € 1 257 843 € 2 067 292 € 2 177 413 € 1 964 068 € 2 756 641 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 261€ 8 669€ 6 376€ 5 016€ 6 899€ 6 543€ 5 647€ 5 118€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 517 460€ 3 462 050€ 2 515 161€ 1 252 827€ 2 060 393€ 2 170 870€ 1 958 421€ 2 751 523€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 785 € 49 430 € 41 169 € 41 434 € 57 125 € 42 233 € 35 673 € 35 962 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 710€ 4 794€ 4 914€ 2 079€ 6 905€ 5 972€ 5 356€ 7 711€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 075€ 44 552€ 36 255€ 37 445€ 49 436€ 34 183€ 29 378€ 25 097€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
84€ 1 910€ 784€ 2 078€ 939€ 3 154€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 597 210 € 37 581 123 € 38 030 252 € 34 908 784 € 30 025 252 € 31 352 479 € 28 311 710 € 29 083 798 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 292 801 € 23 738 686 € 23 273 920 € 23 321 126 € 23 257 903 € 23 248 122 € 23 245 622 € 23 290 869 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
17 615 488 € 17 615 488 € 17 615 488 € 17 615 488 € 17 615 488 € 17 615 488 € 17 615 488 € 17 615 488 €
082
A.I.1
Základné imanie
17 615 488€ 17 615 488€ 17 615 488€ 17 615 488€ 17 615 488€ 17 615 488€ 17 615 488€ 17 615 488€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 125 655 € 3 114 593 € 3 113 214 € 3 105 161 € 3 103 237 € 3 102 187 € 3 101 212 € 3 094 223 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 125 655€ 3 114 593€ 3 113 214€ 3 105 161€ 3 103 237€ 3 102 187€ 3 101 212€ 3 094 223€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
2 550 979 € 2 531 424 € 2 531 424 € 2 519 947 € 2 519 947 € 2 519 947 € 2 519 169 € 2 511 271 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
2 550 979€ 2 531 424€ 2 531 424€ 2 519 947€ 2 519 947€ 2 519 947€ 2 519 169€ 2 511 271€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-15 853 € 366 565 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
366 565€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 853€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 532 € 110 616 € 13 794 € 80 530 € 19 231 € 10 500 € 9 753 € 69 887 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 037 995 € 7 596 970 € 8 374 861 € 6 677 490 € 6 270 869 € 7 584 810 € 4 546 965 € 5 287 862 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
27 115 € 357 399 € 305 115 € 312 723 € 373 074 € 379 726 € 301 511 € 271 170 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
90€ 90€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 115€ 2 801€ 2 804€ 3 788€ 2 623€ 2 921€ 2 384€ 1 108€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
23 910€ 42 511€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
311 997€ 302 311€ 308 935€ 370 451€ 376 805€ 299 127€ 270 062€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
306 399 € 102 366 € 98 664 € 98 151 € 92 306 € 89 134 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
306 399€ 102 366€ 98 664€ 98 151€ 92 306€ 89 134€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 392 268€ 4 263 940€ 5 135 612€ 2 682 292€ 3 203 948€ 3 881 229€ 1 876 676€ 2 511 256€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 433 576 € 1 416 013 € 1 363 374 € 2 553 680 € 1 301 602 € 2 017 974 € 1 313 410 € 1 285 212 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 085 281 € 1 057 577 € 1 016 365 € 2 214 999 € 915 439 € 1 789 944 € 995 975 € 1 015 212 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 085 281€ 1 057 577€ 1 016 365€ 2 214 999€ 915 439€ 1 789 944€ 995 975€ 1 015 212€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
101 377€ 138 092€ 125 642€ 117 382€ 117 572€ 109 767€ 107 984€ 101 154€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
89 208€ 110 156€ 92 542€ 99 047€ 95 233€ 89 682€ 91 978€ 85 038€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
148 278€ 110 188€ 128 525€ 121 952€ 173 058€ 28 191€ 117 092€ 83 427€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 432€ 300€ 300€ 300€ 390€ 381€ 381€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 006 965 € 585 580 € 600 424 € 508 988 € 622 658 € 487 591 € 420 788 € 386 481 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
64 569€ 82 733€ 84 298€ 75 525€ 90 170€ 64 800€ 73 569€ 72 305€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
942 396€ 502 847€ 516 126€ 433 463€ 532 488€ 422 791€ 347 219€ 314 176€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
871 672€ 871 672€ 871 672€ 521 656€ 677 281€ 729 156€ 634 580€ 833 743€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
266 414 € 6 245 467 € 6 381 471 € 4 910 168 € 496 480 € 519 547 € 519 123 € 505 067 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
164€ 1 715€ 2 168€ 3 441€ 2 248€ 4 457€ 5 191€ 7 372€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 083€ 5 982 673€ 5 983 203€ 4 418 115€ 666€ 2 269€ 3 876€ 5 480€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
263 167€ 261 079€ 396 100€ 488 612€ 493 566€ 512 821€ 510 056€ 492 215€