Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 655 469 € 1 896 535 € 2 093 933 € 2 638 117 € 2 749 846 € 3 222 312 € 4 025 547 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
85 068 € 87 900 € 1 038 582 € 1 097 882 € 1 150 666 € 1 210 170 € 1 351 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 917 € 6 749 € 957 431 € 1 016 731 € 1 069 515 € 1 129 019 € 1 250 370 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 4 493€ 4 493€ 4 493€ 4 493€ 86 466€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 936 953€ 971 726€ 1 006 500€ 1 041 273€ 1 110 820€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 921€ 5 753€ 14 989€ 38 683€ 57 526€ 82 257€ 52 088€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
996€ 996€ 996€ 1 829€ 996€ 996€ 996€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
81 151 € 81 151 € 81 151 € 81 151 € 81 151 € 81 151 € 100 911 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 19 760€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
12 957€ 12 957€ 12 957€ 6 307€ 6 307€ 6 307€ 6 307€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
68 194€ 68 194€ 68 194€ 74 844€ 74 844€ 74 844€ 74 844€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 569 377 € 1 806 798 € 1 054 066 € 1 537 622 € 1 598 265 € 2 009 302 € 2 671 167 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 68 300 € 77 765 € 79 083 € 76 420 € 82 052 € 95 057 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 68 300€ 77 765€ 79 083€ 76 420€ 82 052€ 95 057€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
128 131 € 172 577 € 160 023 € 162 726 € 121 825 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
128 131€ 172 577€ 160 023€ 162 726€ 121 825€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 405 959 € 1 525 442 € 725 821 € 1 138 112 € 1 304 808 € 1 657 572 € 2 413 153 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
713 046€ 946 030€ 611 269€ 1 057 407€ 1 279 969€ 1 639 306€ 2 359 954€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
33 435€ 0€ 0€ 9 946€ 29 782€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
220 818€ 120 000€ 0€ 98€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 831€ 55 539€ 84 635€ 44 669€ 2 817€ 9 307€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
407 829€ 403 873€ 29 917€ 25 992€ 22 022€ 18 266€ 14 110€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
35 287 € 40 479 € 90 457 € 157 701 € 95 212 € 269 678 € 162 957 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 721€ 14 520€ 26 980€ 81 258€ 26 869€ 202 810€ 96 322€
057
B.IV.2
Účty v bankách
33 566€ 13 169€ 7 276€ 20 310€ 2 783€ 66 868€ 6 090€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 12 790€ 56 201€ 56 133€ 65 560€ 60 545€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 024 € 1 837 € 1 285 € 2 613 € 915 € 2 840 € 3 099 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 024€ 1 837€ 1 280€ 2 613€ 775€ 1 018€ 2 331€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 5€ 0€ 140€ 1 822€ 768€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 655 469 € 1 896 535 € 2 093 933 € 2 638 117 € 2 749 846 € 3 222 312 € 4 025 547 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
620 945 € 636 396 € 681 211 € 844 236 € 1 126 943 € 1 220 322 € 1 452 761 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
856 500 € 856 500 € 846 500 € 992 842 € 1 290 042 € 1 290 042 € 1 293 205 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
856 500€ 856 500€ 846 500€ 1 002 800€ 1 300 000€ 1 300 000€ 1 300 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€ -9 958€ -9 958€ -9 958€ -6 795€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-256 617 € -201 802 € -202 266 € -199 612 € -106 233 € 123 043 € 114 537 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 123 043€ 114 537€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-256 617€ -201 802€ -202 266€ -199 612€ -106 233€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-15 451 € -54 815 € 464 € 14 493 € -93 379 € -229 276 € 8 506 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 034 524 € 1 260 139 € 1 405 778 € 1 770 270 € 1 582 625 € 1 945 045 € 2 531 627 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 888 € 7 370 € 10 701 € 6 653 € 6 079 € 6 999 € 8 504 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 3 279€ 6 999€ 8 504€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 888€ 7 370€ 10 701€ 6 653€ 2 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
873 € 61 451 € 20 233 € 34 997 € 35 804 € 170 957 € 145 058 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
872€ 1 451€ 1 965€ 3 454€ 2 944€ 2 322€ 1 934€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 60 000€ 4 878€ 18 080€ 18 080€ 153 798€ 125 245€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1€ 0€ 13 390€ 13 463€ 14 780€ 14 837€ 17 879€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
982 763 € 1 119 918 € 1 051 175 € 1 367 926 € 1 116 929 € 1 311 387 € 1 759 959 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
949 225€ 1 027 481€ 877 205€ 1 270 240€ 964 382€ 947 203€ 1 533 889€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 60 455€ 111 892€ 0€ 967€ 145 099€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
309€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 512€ 13 861€ 24 680€ 65 652€ 128 011€ 187 482€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 840€ 7 451€ 9 955€ 18 284€ 22 950€ 18 107€ 9 902€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 941€ 14 002€ 25 551€ 18 758€ 17 361€ 30 911€ 16 115€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 632€ 8 772€ 11 189€ 9 663€ 8 308€ 6 372€ 10 406€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 125€ 1 245€ 1 522€ 26 301€ 37 309€ 35 684€ 1 856€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
49 000€ 71 400€ 49 000€ 57 000€ 57 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 274 669 € 303 694 € 366 813 € 455 702 € 618 106 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 174 936€ 203 712€ 126 544€ 258 184€ 521 464€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 99 733€ 99 982€ 240 269€ 197 518€ 96 642€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 6 944 € 23 611 € 40 278 € 56 945 € 41 159 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 6 944€ 23 611€ 40 278€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 6 944€ 16 667€ 16 667€ 16 667€ 41 159€