Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 7 840€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 8 080€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 € 0 € -240 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 327 861 € 2 158 529 € 2 656 159 € 2 885 430 € 1 588 628 € 1 879 902 € 2 629 955 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 327 861€ 2 158 529€ 2 656 159€ 2 885 430€ 1 588 628€ 1 879 902€ 2 629 955€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 285 841 € 1 877 784 € 2 380 558 € 2 429 547 € 1 281 288 € 1 785 582 € 2 459 655 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
497 220€ 1 063 762€ 1 211 178€ 1 135 872€ 503 614€ 673 022€ 917 300€
10
B.2
Služby
788 621€ 814 022€ 1 169 380€ 1 293 675€ 777 674€ 1 112 560€ 1 542 355€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
42 020 € 280 745 € 275 601 € 455 883 € 307 340 € 94 320 € 170 060 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
145 445 € 172 614 € 203 087 € 212 621 € 157 932 € 182 676 € 162 777 €
13
C.1
Mzdové náklady
104 380€ 121 870€ 144 324€ 159 024€ 119 375€ 129 227€ 111 995€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
35 872€ 39 975€ 45 134€ 47 990€ 36 045€ 44 714€ 39 151€
16
C.4
Sociálne náklady
5 193€ 10 769€ 13 629€ 5 607€ 2 512€ 8 735€ 11 631€
17
D
Dane a poplatky
3 246€ 4 389€ 6 045€ 7 703€ 5 931€ 3 921€ 7 788€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 833€ 34 424€ 58 467€ 61 979€ 62 277€ 104 028€ 122 861€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 853 578€ 16 667€ 16 667€ 26 667€ 55 226€ 118€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 918 307€ 0€ 0€ 84 723€ 987€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
151 762€ 65 691€ 4 486€ 222 063€ 208 705€ 34 431€ 34 903€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
261 540€ 112 135€ 1 323 594€ 356 079€ 118 134€ 306 431€ 337 004€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 640€ 101 268€ 1 324 555€ 287 323€ 84 120€ 249 133€ 129 158€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-15 366 € -50 235 € 19 222 € 36 940 € -66 824 € -202 935 € 48 708 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 58 400€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 58 400€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
3 956€ 3 958€ 4 045€ 4 027€ 4 158€ 4 180€ 4 249€
39
N
Nákladové úroky
1€ 8 339€ 15 466€ 18 457€ 19 840€ 25 633€ 32 228€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 128€ 1 940€ 1 048€
41
O
Kurzové straty
0€ 14€ 370€ 2€ 242€ 33€ 751€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 160€ 11 212€ 4 144€ 6 415€ 7 895€ 6 911€ 10 860€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 795 € -15 607 € -15 935 € -20 847 € -23 691 € -26 457 € -38 542 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-12 571 € -65 842 € 3 287 € 16 093 € -90 515 € -229 392 € 10 166 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € -11 027 € 2 823 € 1 600 € 2 864 € -116 € 1 660 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 363€ 2 896€ 2 917€ 2 921€ 2 926€ 2 261€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ -13 390€ -73€ -1 317€ -57€ -3 042€ -601€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-15 451 € -54 815 € 464 € 14 493 € -93 379 € -229 276 € 8 506 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-12 571 € -65 842 € 3 287 € 16 093 € -90 515 € -229 392 € 10 166 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-15 451 € -54 815 € 464 € 14 493 € -93 379 € -229 276 € 8 506 €