Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PCA Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 773 324 000 € 3 402 449 000 € 3 459 932 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
103 016 000€ 67 989 000€ 31 831 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 544 190 000€ 3 288 995 000€ 3 391 928 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 345 000€ 8 406 000€ 11 958 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
58 203 000€
07
V.
Aktivácia
202 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 593 000€ 15 638 000€ 12 088 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 775 000€ 21 421 000€ 12 127 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 741 118 000 € 3 334 373 000 € 3 405 913 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 507 072 000€ 3 123 078 000€ 3 149 046 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
55 938 000€ 44 814 000€ 45 989 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
104 352 000 € 96 773 000 € 107 205 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
74 786 000€ 69 538 000€ 76 921 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 829 000€ 25 499 000€ 28 496 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 737 000€ 1 736 000€ 1 788 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
71 592 000€ 67 114 000€ 70 268 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 1 043 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 164 000€ 2 594 000€ 32 362 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
32 206 000 € 68 077 000 € 54 019 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
153 946 000 € 197 498 000 € 240 682 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 842 000 € 7 861 000 € 275 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
437 000 € 101 000 € 22 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
12 405 000€ 7 759 000€ 252 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 000€ 1 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 973 000 € 2 150 000 € 1 000 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 853 000 € 2 049 000 € 910 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
120 000€ 101 000€ 90 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
9 869 000 € 5 711 000 € -725 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
42 075 000 € 73 788 000 € 53 294 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 761 000 € 15 580 000 € 11 870 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 262 000€ 164 000€ 20 247 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 499 000€ 15 416 000€ -8 377 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
34 314 000 € 58 208 000 € 41 424 000 €