Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
449 865 € 515 536 € 270 388 € 720 017 € 193 197 € 245 143 € 245 100 € 276 450 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 133 € 24 030 € 32 604 € 21 118 € 4 492 € 8 115 € 11 738 € 15 360 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 317 € 4 147 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
3 317€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
4 147€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 816 € 19 883 € 32 604 € 21 118 € 4 492 € 8 115 € 11 738 € 15 360 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 816€ 19 883€ 32 604€ 21 118€ 4 492€ 8 115€ 11 738€ 15 360€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
338 645 € 459 625 € 152 582 € 641 269 € 179 329 € 214 415 € 204 605 € 246 317 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
32 442 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
32 442€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
228 277 € 249 041 € 122 918 € 571 586 € 102 798 € 120 007 € 94 510 € 151 574 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
208 541 € 249 041 € 113 131 € 571 586 € 94 639 € 114 730 € 59 541 € 121 095 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
208 541€ 249 041€ 113 131€ 571 586€ 94 639€ 114 730€ 59 541€ 121 095€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 736€ 9 787€ 6 365€ 574€ 34 969€ 30 479€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 794€ 4 703€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
110 368 € 210 584 € 29 664 € 69 683 € 76 531 € 94 408 € 110 095 € 62 301 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 758€ 2 865€
073
B.V.2.
Účty v bankách
110 368€ 210 584€ 29 664€ 69 683€ 76 531€ 94 408€ 107 337€ 59 436€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
98 087 € 31 881 € 85 202 € 57 630 € 9 376 € 22 613 € 28 757 € 14 773 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
35 202€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 373€ 31 881€ 57 630€ 9 376€ 22 613€ 28 757€ 14 773€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
67 714€ 50 000€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
449 865 € 515 536 € 270 388 € 720 017 € 193 197 € 245 143 € 245 100 € 276 450 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
171 718 € 226 045 € 134 027 € 148 846 € 104 705 € 105 633 € 109 410 € 74 055 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 500 € 3 500 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
3 500€ 3 500€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
107 546 € 85 527 € 80 345 € 61 605 € 56 133 € 45 910 € 35 556 € 24 269 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
107 546€ 85 527€ 80 345€ 61 605€ 56 133€ 45 910€ 35 556€ 24 269€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
25 672 € 102 018 € 15 182 € 48 741 € 10 072 € 21 223 € 35 354 € 11 286 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
197 459 € 214 570 € 93 215 € 498 468 € 84 202 € 133 374 € 122 879 € 188 459 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
575 € 366 € 381 € 169 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
575€ 366€ 381€ 169€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
196 884 € 214 204 € 92 834 € 498 299 € 84 202 € 133 374 € 122 879 € 188 459 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
164 175 € 149 947 € 72 709 € 397 913 € 73 403 € 121 080 € 117 009 € 169 339 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
67 804€ 124 590€ 36 123€ 82 764€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
117 009€ 169 339€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
96 371€ 25 357€ 36 586€ 397 913€ 73 403€ 38 316€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
128€ 57€ 106€ 145€ 2 925€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 243€ 3 619€ 3 544€ 1 889€ 383€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 833€ 2 403€ 2 341€ 1 481€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
25 633€ 57 885€ 14 067€ 96 543€ 10 668€ 12 149€ 2 945€ 16 126€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
350€ 45€ 416€ 25€ 2 611€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
80 688 € 74 921 € 43 146 € 72 703 € 4 290 € 6 136 € 12 811 € 13 936 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
80 688€ 74 921€ 43 146€ 72 703€ 4 290€ 6 136€ 12 811€ 13 936€