Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
767 178 € 759 074 € 754 678 € 748 195 € 705 911 € 693 168 € 735 176 € 623 939 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
389 406 € 393 375 € 375 882 € 385 153 € 404 816 € 400 919 € 400 023 € 289 169 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
35 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
354 406 € 358 375 € 340 882 € 350 153 € 369 816 € 365 919 € 365 023 € 254 169 €
012
A.II.1
Pozemky
151 230€ 151 230€ 151 230€ 156 532€ 171 085€ 174 650€ 173 754€ 93 664€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 118€ 51 087€ 55 056€ 59 025€ 62 994€ 66 963€ 66 963€ 33 773€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
64 596€ 64 596€ 64 596€ 64 596€ 65 737€ 54 306€ 54 306€ 56 732€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
91 462€ 91 462€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
377 772 € 365 699 € 378 796 € 363 042 € 301 092 € 292 246 € 335 150 € 334 767 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
58 352 € 58 352 € 63 840 € 141 639 € 126 691 € 124 861 € 124 861 € 218 181 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
58 352€ 58 352€ 63 840€ 141 639€ 126 691€ 124 861€ 124 861€ 218 181€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
45 299 € 84 578 € 83 454 € 1 320 € 1 754 € 2 501 € 140 926 € 105 226 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 454 € 1 320 € 1 320 € 1 674 € 140 926 € 86 918 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 454€ 1 320€ 1 320€ 1 674€ 140 926€ 86 918€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
16 768€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
299€ 4 578€ 434€ 827€ 1 540€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
45 000€ 80 000€ 80 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
274 121 € 222 769 € 231 502 € 220 083 € 172 647 € 164 884 € 69 363 € 11 360 €
072
B.V.1.
Peniaze
87€ 95€ 256€ 387€ 1 358€ 388€ 462€ 586€
073
B.V.2.
Účty v bankách
274 034€ 222 674€ 231 246€ 219 696€ 171 289€ 164 496€ 68 901€ 10 774€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 € 3 € 3 € 3 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3€ 3€ 3€ 3€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
767 178 € 759 074 € 754 678 € 748 195 € 705 911 € 693 168 € 735 176 € 623 939 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-199 242 € -206 772 € -213 693 € -218 813 € -280 156 € -272 324 € -216 414 € -252 319 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
700 € 353 € 98 € 98 € 98 € 98 € 98 € 98 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
700€ 353€ 98€ 98€ 98€ 98€ 98€ 98€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-240 665 € -247 240 € -252 105 € -313 448 € -305 616 € -249 706 € -274 255 € -210 088 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
99 190€ 92 615€ 87 750€ 26 407€ 26 407€ 26 407€ 1 858€ 1 858€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-339 855€ -339 855€ -339 855€ -339 855€ -332 023€ -276 113€ -276 113€ -211 946€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 529 € 6 921 € 5 120 € 61 343 € -7 832 € -55 910 € 24 549 € -75 523 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
966 420 € 965 846 € 968 371 € 967 008 € 984 967 € 965 492 € 951 590 € 876 258 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
961 198 € 961 198 € 961 198 € 961 198 € 980 770 € 961 197 € 923 726 € 869 539 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
961 198€ 961 198€ 961 198€ 961 198€ 980 770€ 961 197€ 923 726€ 869 539€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 922 € 4 348 € 6 873 € 5 510 € 3 997 € 4 095 € 27 364 € 6 387 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
186 € 3 € 3 276 € 62 € 1 312 € 1 687 € 5 662 € 4 587 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
186€ 3€ 3 276€ 62€ 1 312€ 1 687€ 5 662€ 4 587€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
480€ 480€ 1 448€ 1 448€ 1 448€ 1 448€ 1 800€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
277€ 277€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 056€ 1 665€ 1 397€ 1 523€ 960€ 960€ 20 254€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 200€ 2 200€ 2 200€ 2 200€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
300 € 300 € 300 € 300 € 200 € 200 € 500 € 332 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
300€ 300€ 300€ 300€ 200€ 200€ 500€ 332€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 100 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 100€