Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HTNS Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 715 393 € 3 619 508 € 4 813 987 € 3 000 020 € 9 892 921 € 4 158 430 € 7 286 951 € 4 509 267 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
156 035 € 79 038 € 83 424 € 7 987 € 219 511 € 31 599 € 43 686 € 15 454 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
156 035 € 79 038 € 83 424 € 7 987 € 19 511 € 31 599 € 43 686 € 15 454 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 335€ 79 038€ 83 424€ 7 987€ 19 511€ 31 599€ 43 686€ 15 454€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
87 700€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
200 000 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
200 000€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 879 380 € 3 269 771 € 4 727 613 € 2 987 881 € 9 374 299 € 4 122 891 € 7 239 237 € 4 479 453 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
458 245 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
458 245€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
266 326 € 14 439 € 13 023 € 6 025 € 2 625 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
250 000€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 025€ 4 025€ 4 025€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 301€ 10 414€ 8 998€ 6 025€ 2 625€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 349 597 € 2 357 130 € 3 237 597 € 1 380 055 € 7 755 748 € 2 346 772 € 3 975 431 € 2 991 713 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 331 895 € 2 321 445 € 2 994 749 € 1 263 749 € 6 917 884 € 1 311 639 € 3 113 701 € 2 270 901 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 027 681€ 1 360 372€ 615 442€ 24 865€ 132 170€ 231 925€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 443€ 9 048€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 304 214€ 961 073€ 2 379 307€ 1 238 441€ 6 776 666€ 1 079 714€ 3 113 701€ 2 270 901€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
507€ 201 359€ 69 736€ 750 000€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 974€ 35 685€ 38 570€ 38 227€ 87 864€ 133 946€ 10 543€ 18 067€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 221€ 0€ 2 919€ 8 343€ 901 187€ 851 187€ 702 745€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
805 212 € 898 202 € 1 476 993 € 1 601 801 € 1 615 926 € 1 776 119 € 3 263 806 € 1 487 740 €
072
B.V.1.
Peniaze
293€ 1 426€ 2 885€ 3 231€ 341€ 64€ 195€ 111€
073
B.V.2.
Účty v bankách
804 919€ 896 776€ 1 474 108€ 1 598 570€ 1 615 585€ 1 776 055€ 3 263 611€ 1 487 629€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
679 978 € 270 699 € 2 950 € 4 152 € 299 111 € 3 940 € 4 028 € 14 360 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 533€ 3 543€ 2 745€ 3 659€ 288 841€ 3 940€ 1 508€ 11 174€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
663 445€ 267 156€ 205€ 493€ 10 270€ 2 520€ 3 186€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 715 393 € 3 619 508 € 4 813 987 € 3 000 020 € 9 892 921 € 4 158 430 € 7 286 951 € 4 509 267 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 365 536 € 639 496 € 545 955 € 693 087 € 1 719 006 € 2 177 674 € 2 214 256 € 1 577 447 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
309 497 € 215 955 € 363 087 € 789 007 € 1 847 674 € 1 706 952 € 1 570 144 € 1 067 817 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
456 629€ 363 087€ 363 087€ 1 247 674€ 1 847 674€ 1 706 952€ 1 570 144€ 1 067 817€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-147 132€ -147 132€ -458 667€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
726 039 € 93 541 € -147 132 € -425 920 € -458 668 € 170 058 € 636 808 € 502 326 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 349 857 € 2 980 012 € 4 268 032 € 2 306 933 € 8 161 072 € 1 980 756 € 5 072 695 € 2 931 820 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
25 618 € 38 430 € 45 172 € 13 € 3 266 € 4 137 € 39 475 € 26 529 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
45€ 34€ 36€ 13€ 97€ 472€ 1 414€ 468€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 573€ 38 396€ 45 136€ 3 169€ 2 940€ 38 061€ 26 061€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
725€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 244 580 € 2 894 872 € 4 163 313 € 2 273 042 € 8 120 173 € 1 951 531 € 5 017 531 € 2 897 079 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 966 777 € 2 803 489 € 4 075 074 € 2 233 843 € 8 084 491 € 1 806 517 € 4 489 204 € 2 789 392 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 727 383€ 1 305 946€ 3 182 803€ 1 991 921€ 6 976 469€ 1 394 590€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
19 935€ 5 428€ 5 408€ 17 413€ 53 098€ 11 243€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 219 459€ 1 492 115€ 886 863€ 224 509€ 1 054 924€ 400 684€ 4 489 204€ 2 789 392€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
77 293€ 77 293€ 77 293€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
46 139€ 40 124€ 41 299€ 19 779€ 18 714€ 38 339€ 9 490€ 15 690€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 293€ 20 396€ 19 902€ 11 607€ 8 315€ 12 135€ 6 206€ 8 792€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
184 925€ 10 270€ 11 546€ 4 494€ 4 522€ 10 667€ 39 730€ 3 922€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 446€ 20 593€ 15 492€ 3 319€ 4 131€ 6 580€ 395 608€ 1 990€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
79 659 € 46 710 € 59 547 € 33 878 € 37 633 € 25 088 € 15 389 € 8 212 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
67 559€ 34 910€ 48 487€ 23 378€ 30 533€ 25 088€ 15 389€ 8 212€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 100€ 11 800€ 11 060€ 10 500€ 7 100€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
300€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 843 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 843€ 0€ 0€