Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
533 816 € 500 196 € 472 234 € 458 955 € 169 399 € 164 133 € 174 303 € 140 854 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
297 615 € 315 345 € 310 392 € 323 105 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
297 615 € 315 345 € 310 392 € 323 105 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
282 931€ 290 578€ 298 225€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 684€ 24 767€ 12 167€ 323 105€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
236 201 € 184 851 € 161 842 € 135 850 € 169 399 € 164 133 € 174 303 € 140 854 €
015
B.I.
Zásoby
4 579€ 17 048€ 11 108€ 13 942€ 19 019€ 12 026€ 14 199€ 13 775€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
879€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
131 104 € 115 291 € 88 279 € 75 801 € 58 016 € 55 675 € 50 190 € 64 178 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
130 555€ 114 835€ 85 174€ 70 972€ 58 016€ 55 675€ 46 080€ 64 111€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
42€ 1 634€ 4 110€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
507€ 456€ 1 471€ 4 829€ 67€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
99 639 € 52 512 € 62 455 € 46 107 € 92 364 € 96 432 € 109 914 € 62 901 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
99 639€ 52 512€ 62 455€ 46 107€ 92 364€ 96 432€ 109 914€ 62 901€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
533 816 € 500 196 € 472 234 € 458 955 € 169 399 € 164 133 € 174 303 € 140 854 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
305 626 € 255 192 € 210 358 € 179 142 € 131 218 € 123 266 € 133 705 € 127 254 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
247 889€ 188 054€ 161 839€ 123 913€ 94 162€ 87 801€ 108 850€ 88 222€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
50 433 € 59 834 € 41 215 € 47 925 € 29 752 € 28 161 € 17 551 € 31 728 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
228 190 € 245 004 € 261 876 € 279 813 € 38 181 € 40 867 € 40 598 € 13 600 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
8 168€ 10 875€ 13 197€ 17 018€ 653€ 617€ 573€ 525€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
102 131 € 107 098 € 105 896 € 102 842 € 37 528 € 38 598 € 28 365 € 13 075 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 269€ 33 247€ 32 896€ 23 542€ 22 561€ 5 891€ 20 178€ 5 335€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 382€ 2 310€ 2 258€ 699€ 301€ 131€ 171€ 164€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 485€ 4 969€ 6 605€ 14 135€ 10 226€ 11 326€ 7 747€ 7 257€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
79 995€ 66 572€ 64 137€ 64 466€ 4 440€ 21 250€ 269€ 319€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 485€ 2 086€ 978€ 1 288€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
116 406€ 124 945€ 141 805€ 158 665€ 1 652€ 11 660€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci