Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
142 448 € 191 501 € 166 670 € 211 264 € 178 561 € 127 419 € 169 273 € 88 717 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
84 065 € 88 397 € 89 624 € 64 955 € 51 070 € 76 654 € 85 096 € 26 615 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
84 065 € 88 397 € 89 624 € 64 955 € 51 070 € 76 654 € 85 096 € 26 615 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
38 832€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
84 065€ 88 397€ 89 624€ 64 955€ 51 070€ 76 654€ 46 264€ 26 615€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
58 383 € 103 104 € 77 046 € 146 309 € 127 491 € 50 765 € 84 177 € 62 102 €
015
B.I.
Zásoby
2 667€ 5 667€ 8 100€ 26 333€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
2 546€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
20 394 € 60 448 € 17 438 € 36 706 € 20 101 € 18 882 € 29 007 € 16 246 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 894€ 57 960€ 11 411€ 19 992€ 18 797€ 17 568€ 19 782€ 12 450€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 982€ 542€ 4 164€ 15 344€ 7 548€ 2 297€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 518€ 1 946€ 1 863€ 1 370€ 1 304€ 1 314€ 1 677€ 1 499€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
37 989 € 42 656 € 59 608 € 109 603 € 104 723 € 26 216 € 44 524 € 19 523 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
37 989€ 42 656€ 59 608€ 109 603€ 104 723€ 26 216€ 44 524€ 19 523€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
142 448 € 191 501 € 166 670 € 211 264 € 178 561 € 127 419 € 169 273 € 88 717 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
66 813 € 81 962 € 91 960 € 100 111 € 89 990 € 18 199 € 17 067 € 16 796 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 665€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
74 658€ 84 656€ 92 808€ 82 686€ 10 894€ 9 763€ 9 492€ 10 895€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-15 149 € -9 998 € -8 152 € 10 121 € 71 792 € 1 131 € 271 € -1 403 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
75 635 € 109 539 € 74 710 € 111 153 € 88 571 € 109 220 € 152 206 € 71 921 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
14 064€ 8 019€ 21 144€ 24 443€ 4 701€ 7 876€ 97€ 17 502€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 152€ 17 490€ 4 400€ 17 744€ 11 088€ 24 432€ 37 776€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
48 784 € 73 772 € 48 048 € 67 362 € 72 381 € 76 152 € 114 117 € 49 744 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 199€ 26 744€ 7 323€ 22 090€ 7 833€ 20 451€ 53 672€ 1 891€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 851€ 1 576€ 1 398€ 1 343€ 1 617€ 767€ 760€ 585€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 119€ 3 029€ 147€ 3 991€ 22 683€ 6 493€ 3 465€ 2 276€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
41 615€ 42 423€ 39 180€ 39 938€ 40 248€ 48 441€ 56 220€ 44 992€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
627€ 250€ 1 118€ 1 604€ 401€ 760€ 216€ 215€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 008€ 10 008€ 4 460€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci