Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
534 082 € 571 493 € 613 224 € 621 231 € 587 985 € 534 240 € 471 099 € 478 520 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 439 € 10 138 € 24 723 € 24 908 € 40 079 € 37 123 € 22 549 € 37 474 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 439 € 10 138 € 24 723 € 24 908 € 40 079 € 37 123 € 22 549 € 37 474 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 439€ 10 138€ 24 723€ 24 908€ 40 079€ 13 918€ 22 549€ 21 511€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
23 205€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 963€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
526 947 € 558 104 € 584 362 € 593 523 € 545 368 € 494 834 € 446 426 € 438 909 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
207 435 € 425 886 € 375 309 € 366 628 € 310 991 € 297 573 € 264 487 € 253 481 €
035
B.I.1
Materiál
156 120€ 255 007€ 239 751€ 238 163€ 213 878€ 200 156€ 166 375€ 170 457€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
51 315€ 170 879€ 135 558€ 128 465€ 97 113€ 97 417€ 98 112€ 83 024€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
61 416 € 68 106 € 116 526 € 156 769 € 162 139 € 150 886 € 128 196 € 117 022 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
60 960 € 66 509 € 116 426 € 156 205 € 162 089 € 150 803 € 119 945 € 116 202 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
60 960€ 66 509€ 116 426€ 156 205€ 162 089€ 150 803€ 119 945€ 116 202€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
318€ 143€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
590€ 2 236€ 308€ 564€ 50€ 83€ 7 254€ 305€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-134€ -639€ -208€ 679€ 372€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
156 € 12 633 € 12 845 € 3 500 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
156€ 12 633€ 12 845€ 3 500€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
258 096 € 64 112 € 92 371 € 57 493 € 59 393 € 46 375 € 50 243 € 68 406 €
072
B.V.1.
Peniaze
62 969€ 45 181€ 45 536€ 46 310€ 31 779€ 32 172€ 27 109€ 47 486€
073
B.V.2.
Účty v bankách
195 127€ 18 931€ 46 835€ 11 183€ 27 614€ 14 203€ 23 134€ 20 920€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 696 € 3 251 € 4 139 € 2 800 € 2 538 € 2 283 € 2 124 € 2 137 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 696€ 3 251€ 4 139€ 2 800€ 2 538€ 2 283€ 2 124€ 2 137€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
534 082 € 571 493 € 613 224 € 621 231 € 587 985 € 534 240 € 471 099 € 478 520 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
196 072 € 195 548 € 207 690 € 244 006 € 243 842 € 239 422 € 232 473 € 236 400 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
106 226€ 106 227€ 106 226€ 106 226€ 106 226€ 106 226€ 106 226€ 106 227€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 992 € 1 992 € 1 991 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 € 1 992 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 992€ 1 992€ 1 991€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
80 690 € 81 236 € 129 150 € 128 984 € 124 170 € 116 658 € 121 542 € 101 063 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
129 219€ 129 219€ 134 034€ 133 868€ 129 054€ 121 542€ 121 542€ 101 063€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-48 529€ -47 983€ -4 884€ -4 884€ -4 884€ -4 884€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
525 € -546 € -36 316 € 165 € 4 815 € 7 907 € -3 926 € 20 479 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
338 010 € 375 945 € 405 534 € 377 225 € 344 143 € 294 818 € 238 626 € 242 120 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 309 € 1 175 € 1 040 € 911 € 781 € 179 € 7 € 117 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 309€ 1 175€ 1 040€ 911€ 781€ 179€ 7€ 117€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
329 701 € 359 732 € 383 348 € 348 314 € 308 362 € 294 639 € 238 619 € 233 022 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
24 815 € 50 970 € 69 294 € 66 575 € 56 434 € 83 607 € 45 877 € 66 382 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
24 815€ 50 970€ 69 294€ 66 575€ 56 434€ 83 607€ 45 877€ 66 382€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
278 202€ 278 203€ 276 750€ 230 440€ 196 433€ 192 071€ 173 912€ 159 448€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 285€ 2 961€ 3 748€ 3 213€ 3 542€ 2 765€ 1 976€ 1 983€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 159€ 1 723€ 2 234€ 4 189€ 2 647€ 1 596€ 1 137€ 1 122€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 583€ 16 051€ 17 415€ 9 895€ 11 373€ 10 200€ 8 149€ 3 868€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 657€ 9 824€ 13 907€ 34 002€ 37 933€ 4 400€ 7 568€ 219€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 038 € 146 € 2 669 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 038€ 146€ 2 669€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 000€ 14 000€ 21 000€ 28 000€ 35 000€ 6 312€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé