Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 16 221 897€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 6 213 673€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 10 008 224 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
177 656 000 € 159 814 000 € 145 757 000 € 150 341 000 € 157 015 000 € 198 222 000 € 191 143 000 € 175 854 851 € 160 609 281 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
177 519 000€ 158 528 000€ 145 685 000€ 149 861 000€ 155 620 000€ 194 550 000€ 185 267 000€ 166 615 985€ 153 850 069€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 282 623€ 1 114 917€
07
II.3
Aktivácia
137 000€ 1 286 000€ 72 000€ 480 000€ 1 395 000€ 3 672 000€ 5 876 000€ 12 521 489€ 5 644 295€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 336 000 € 32 907 000 € 22 356 000 € 20 688 000 € 23 696 000 € 22 296 000 € 23 692 000 € 28 092 410 € 23 121 287 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 336 000€ 32 907 000€ 22 356 000€ 20 688 000€ 23 696 000€ 22 296 000€ 23 692 000€ 9 531 978€ 8 523 714€
10
B.2
Služby
18 560 432€ 14 597 573€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
139 320 000 € 126 907 000 € 123 401 000 € 129 653 000 € 133 319 000 € 175 926 000 € 167 451 000 € 147 762 441 € 147 496 218 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
22 565 000 € 21 412 000 € 18 355 000 € 20 451 000 € 19 884 000 € 21 260 000 € 21 730 000 € 18 587 653 € 17 349 597 €
13
C.1
Mzdové náklady
15 300 000€ 14 875 000€ 12 589 000€ 13 760 000€ 13 822 000€ 14 283 000€ 14 239 000€ 12 343 392€ 11 704 995€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
328 620€ 298 044€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 265 000€ 6 537 000€ 5 766 000€ 6 691 000€ 6 062 000€ 6 977 000€ 7 491 000€ 4 271 132€ 3 929 135€
16
C.4
Sociálne náklady
1 644 509€ 1 417 423€
17
D
Dane a poplatky
2 477 621€ 2 817 081€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 720 000€ 17 604 000€ 16 466 000€ 12 776 000€ 12 652 000€ 21 819 000€ 19 665 000€ 37 512 249€ 27 912 690€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
808 032€ 2 142 946€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
173 861€ 1 065 392€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-642 499€ 652 667€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 723 000€ 7 534 000€ 5 574 000€ 8 406 000€ 4 487 000€ 4 262 000€ 3 412 000€ 533 553€ 1 488 047€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 635 000€ 0€ 3 368 000€ 2 007 000€ 3 243 000€ 4 312 222€ 4 195 237€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
110 123 000 € 95 425 000 € 94 154 000 € 104 832 000 € 101 902 000 € 135 102 000 € 126 225 000 € 86 682 919 € 97 134 547 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 303€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
3 658 499 € 3 027 101 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 658 499€ 3 027 101€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
206 475€ 943 413€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
1 237 871€ 2 554 536€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 138 850€
38
X.
Výnosové úroky
4 103 000€ 5 717 000€ 3 752 000€ 3 772 000€ 3 903 000€ 443 000€ 115 000€ 459 059€ 1 085 799€
39
N
Nákladové úroky
2 599 000€ 3 123 000€ 3 724 000€ 4 284 000€ 5 033 000€ 3 661 000€ 3 715 000€ 362 703€ 1 412 047€
40
XI.
Kurzové zisky
168 940€ 545 055€
41
O
Kurzové straty
191 673€ 824 791€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 211 000€ 705 000€ 5 211€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 566 000€ 3 175 000€ 780 000€ 2 002 000€ 2 167 000€ 184 207€ 18 209€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 062 000 € -581 000 € -752 000 € -2 514 000 € -3 297 000 € -3 007 000 € -2 895 000 € 2 532 033 € 652 935 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
107 061 000 € 94 844 000 € 93 402 000 € 102 318 000 € 98 605 000 € 132 095 000 € 123 330 000 € 89 214 952 € 97 787 482 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
28 599 000 € 24 704 000 € 25 027 000 € 27 610 000 € 19 052 000 € 28 630 000 € 34 208 000 € 16 312 742 € 18 156 037 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
28 189 000€ 24 440 000€ 24 326 000€ 25 341 000€ 22 125 000€ 26 970 000€ 32 080 000€ 20 885 361€ 19 320 373€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
410 000€ 264 000€ 701 000€ 2 269 000€ -3 073 000€ 1 660 000€ 2 128 000€ -4 572 619€ -1 164 336€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
78 462 000 € 70 140 000 € 68 375 000 € 74 708 000 € 79 553 000 € 103 465 000 € 89 122 000 € 72 902 210 € 79 631 445 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
107 061 000 € 94 844 000 € 93 402 000 € 102 318 000 € 98 605 000 € 132 095 000 € 123 330 000 € 89 214 952 € 97 787 482 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
78 462 000 € 70 140 000 € 68 375 000 € 74 708 000 € 79 553 000 € 103 465 000 € 89 122 000 € 72 902 210 € 79 631 445 €