Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
186 379 000 € 167 348 000 € 151 331 000 € 158 747 000 € 161 502 000 € 202 484 000 € 194 555 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
177 519 000€ 158 528 000€ 145 685 000€ 149 861 000€ 155 620 000€ 194 550 000€ 185 267 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
137 000€ 1 286 000€ 72 000€ 480 000€ 1 395 000€ 3 672 000€ 5 876 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 723 000€ 7 534 000€ 5 574 000€ 8 406 000€ 4 487 000€ 4 262 000€ 3 412 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
76 256 000 € 71 923 000 € 57 177 000 € 53 915 000 € 59 600 000 € 67 382 000 € 68 330 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 336 000€ 32 907 000€ 22 356 000€ 20 688 000€ 23 696 000€ 22 296 000€ 23 692 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 565 000 € 21 412 000 € 18 355 000 € 20 451 000 € 19 884 000 € 21 260 000 € 21 730 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 300 000€ 14 875 000€ 12 589 000€ 13 760 000€ 13 822 000€ 14 283 000€ 14 239 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 265 000€ 6 537 000€ 5 766 000€ 6 691 000€ 6 062 000€ 6 977 000€ 7 491 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 720 000€ 17 604 000€ 16 466 000€ 12 776 000€ 12 652 000€ 21 819 000€ 19 665 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 635 000€ 0€ 3 368 000€ 2 007 000€ 3 243 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
110 123 000 € 95 425 000 € 94 154 000 € 104 832 000 € 101 902 000 € 135 102 000 € 126 225 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
139 320 000 € 126 907 000 € 123 401 000 € 129 653 000 € 133 319 000 € 175 926 000 € 167 451 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 103 000 € 5 717 000 € 3 752 000 € 3 772 000 € 3 903 000 € 654 000 € 820 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 103 000 € 5 717 000 € 3 752 000 € 3 772 000 € 3 903 000 € 443 000 € 115 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 211 000€ 705 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 165 000 € 6 298 000 € 4 504 000 € 6 286 000 € 7 200 000 € 3 661 000 € 3 715 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 599 000 € 3 123 000 € 3 724 000 € 4 284 000 € 5 033 000 € 3 661 000 € 3 715 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 566 000€ 3 175 000€ 780 000€ 2 002 000€ 2 167 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 062 000 € -581 000 € -752 000 € -2 514 000 € -3 297 000 € -3 007 000 € -2 895 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
107 061 000 € 94 844 000 € 93 402 000 € 102 318 000 € 98 605 000 € 132 095 000 € 123 330 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
28 599 000 € 24 704 000 € 25 027 000 € 27 610 000 € 19 052 000 € 28 630 000 € 34 208 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
28 189 000€ 24 440 000€ 24 326 000€ 25 341 000€ 22 125 000€ 26 970 000€ 32 080 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
410 000€ 264 000€ 701 000€ 2 269 000€ -3 073 000€ 1 660 000€ 2 128 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
78 462 000 € 70 140 000 € 68 375 000 € 74 708 000 € 79 553 000 € 103 465 000 € 89 122 000 €