Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
971 368 € 950 133 € 787 091 € 653 032 € 623 951 € 675 825 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
70 247 € 97 278 € 126 847 € 115 221 € 151 542 € 200 207 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
70 247 € 97 278 € 126 847 € 115 221 € 151 542 € 200 207 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
76 594€ 93 136€ 109 678€ 126 220€ 142 762€ 159 304€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-6 347€ 4 142€ 17 169€ -10 999€ 8 780€ 40 903€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
901 121 € 852 855 € 660 244 € 537 811 € 472 409 € 475 618 €
015
B.I.
Zásoby
133 216€ 141 606€ 173 438€ 232 959€ 222 966€ 250 064€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
751 063 € 693 536 € 468 048 € 292 695 € 247 781 € 116 409 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
429 874€ 373 867€ 263 619€ 256 675€ 216 765€ 85 179€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
321 189€ 319 669€ 204 429€ 36 020€ 31 016€ 31 230€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
16 842 € 17 713 € 18 758 € 12 157 € 1 662 € 109 145 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
16 842€ 17 713€ 18 758€ 12 157€ 1 662€ 109 145€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
971 368 € 950 133 € 787 091 € 653 032 € 623 951 € 675 825 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-116 033 € -79 874 € -104 658 € -111 951 € -105 225 € -106 975 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-86 511€ -111 241€ -118 886€ -111 864€ -113 614€ -103 098€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-36 161 € 24 728 € 7 589 € -6 726 € 1 750 € -10 516 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 087 401 € 1 030 007 € 891 749 € 764 983 € 729 176 € 782 800 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 112€ 1 112€ 1 112€ 1 112€ -400€ -400€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 082 093 € 1 024 038 € 885 624 € 756 686 € 725 745 € 781 715 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
829 440€ 763 544€ 649 700€ 531 671€ 486 745€ 428 867€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
14 544€ 20 269€ 19 364€ 17 647€ 16 870€ 16 465€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
10 421€ 21 888€ 10 467€ 7 562€ 22 544€ 7 795€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
227 688€ 218 337€ 206 093€ 199 806€ 199 586€ 328 588€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 196€ 4 857€ 5 013€ 7 185€ 3 831€ 1 485€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci