Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
506 448€ 441 800€ 502 314€ 534 984€ 409 153€ 323 393€ 487 541€ 311 050€ 263 310€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
506 449 € 442 864 € 504 691 € 535 671 € 412 139 € 328 097 € 491 219 € 311 686 € 263 829 € 213 487 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
91 195€ 92 754€ 69 569€ 72 318€ 91 399€ 93 711€ 97 441€ 98 208€ 96 885€ 48 229€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
415 254€ 349 046€ 433 145€ 462 666€ 317 754€ 233 754€ 390 801€ 212 842€ 166 426€ 164 763€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 064€ 1 977€ 687€ 2 986€ 632€ 977€ 636€ 518€ 495€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
473 548 € 448 336 € 484 774 € 524 577 € 412 255 € 335 002 € 388 361 € 251 421 € 258 336 € 205 701 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
71 972€ 76 589€ 77 088€ 65 134€ 76 869€ 67 299€ 82 751€ 83 057€ 79 012€ 53 578€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
39 217€ 27 789€ 32 522€ 25 385€ 24 729€ 23 490€ 20 288€ 19 179€ 18 638€ 11 999€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
284 343€ 250 465€ 283 279€ 330 393€ 245 813€ 176 245€ 235 267€ 123 463€ 141 155€ 115 587€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
71 176 € 86 937 € 78 153 € 83 106 € 42 839 € 45 264 € 31 564 € 11 595 € 7 455 € 6 871 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50 942€ 59 790€ 55 905€ 59 012€ 29 864€ 32 418€ 22 638€ 8 289€ 5 132€ 4 698€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 929€ 21 043€ 19 676€ 21 827€ 10 427€ 11 410€ 7 668€ 2 659€ 1 806€ 1 653€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 305€ 6 104€ 2 572€ 2 267€ 2 548€ 1 436€ 1 258€ 647€ 517€ 520€
20
F.
Dane a poplatky
730€ 945€ 702€ 970€ 753€ 628€ 924€ 1 412€ 689€ 720€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 816€ 1 816€ 9 055€ 16 076€ 17 720€ 18 011€ 13 015€ 10 883€ 8 929€ 14 907€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 816€ 1 816€ 9 055€ 16 076€ 17 720€ 18 011€ 13 015€ 10 883€ 8 929€ 14 907€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
581€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 294€ 3 795€ 3 975€ 3 513€ 3 532€ 4 065€ 4 552€ 1 832€ 2 458€ 1 458€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
32 901 € -5 472 € 19 917 € 11 094 € -116 € -6 905 € 102 858 € 60 265 € 5 493 € 7 786 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
110 917 € 86 957 € 109 825 € 114 072 € 61 742 € 60 431 € 149 936 € 85 351 € 24 506 € 31 828 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 945 € 258 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 945 € 258 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 945€ 258€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 202 € 4 821 € 5 427 € 7 561 € 5 111 € 3 327 € 4 076 € 4 197 € 5 443 € 6 930 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 952 € 3 177 € 4 154 € 6 277 € 3 685 € 2 330 € 1 959 € 2 092 € 3 539 € 4 699 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 952€ 3 177€ 4 154€ 6 277€ 3 685€ 2 330€ 1 959€ 2 092€ 3 539€ 4 699€
52
O.
Kurzové straty
10€ 4€ 6€ 9€ 3€ 2€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 250€ 1 644€ 1 263€ 1 280€ 1 420€ 988€ 2 114€ 2 103€ 1 904€ 2 229€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 257 € -4 563 € -5 427 € -7 561 € -5 111 € -3 327 € -4 076 € -4 197 € -5 443 € -6 930 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
29 644 € -10 035 € 14 490 € 3 533 € -5 227 € -10 232 € 98 782 € 56 068 € 50 € 856 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 292 € 2 461 € 328 € 960 € 22 616 € 11 850 € 960 € 106 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 292€ 2 461€ 328€ 960€ 22 616€ 11 850€ 960€ 106€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
25 352 € -10 035 € 12 029 € 3 205 € -5 227 € -11 192 € 76 166 € 44 218 € -910 € 750 €