Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 222 393 € 5 230 158 € 5 218 088 € 5 216 984 € 5 209 604 € 5 395 716 € 5 619 347 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 811 149 € 4 811 149 € 4 811 149 € 4 811 149 € 4 811 149 € 4 957 071 € 5 123 359 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 811 149 € 4 811 149 € 4 811 149 € 4 811 149 € 4 811 149 € 4 957 071 € 5 123 359 €
012
A.II.1
Pozemky
4 474 584€ 4 474 584€ 4 474 584€ 4 474 584€ 4 474 584€ 4 569 971€ 343 921€
013
A.II.2
Stavby
2 431 881€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
336 565€ 336 565€ 336 565€ 336 565€ 336 565€ 387 100€ 387 291€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 960 266€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
411 244 € 419 009 € 406 939 € 405 835 € 398 455 € 438 645 € 495 988 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
391 638 € 391 638 € 391 638 € 391 638 € 391 638 € 433 572 € 433 572 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
433 572€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 959 € 14 001 € 13 550 € 9 295 € 4 746 € 611 € 58 802 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 840€ 13 080€ 13 550€ 8 632€ 4 721€ 611€ 58 802€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
119€ 663€ 25€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
921€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 647 € 13 370 € 1 751 € 4 902 € 2 071 € 4 462 € 3 614 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 647€ 13 370€ 1 751€ 4 902€ 2 071€ 4 462€ 3 113€
057
B.IV.2
Účty v bankách
501€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 222 393 € 5 230 158 € 5 218 088 € 5 216 984 € 5 209 604 € 5 395 716 € 5 619 347 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 072 286 € 4 115 201 € 4 105 553 € 4 106 429 € 4 114 405 € 4 241 060 € 4 227 020 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
590 113 € 590 113 € 590 113 € 590 113 € 590 113 € 590 113 € 590 113 €
069
A.I.1
Základné imanie
590 113€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 668 415 € 3 668 415 € 3 668 415 € 3 668 415 € 3 668 415 € 3 668 415 € 3 668 415 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 668 415€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-143 327 € -152 975 € -152 099 € -144 123 € -17 468 € -25 508 € 5 337 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
39 238€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-33 901€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
957 085 € 9 648 € -876 € -7 976 € -126 655 € 8 040 € -36 845 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
150 107 € 1 114 957 € 1 112 535 € 1 110 555 € 1 095 199 € 1 154 656 € 1 392 327 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
821 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
821€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
88 735 € 1 054 406 € 1 051 984 € 1 050 004 € 1 034 648 € 1 044 355 € 1 182 026 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 664€ 3 411€ 543€ 1 728€ 572€ 565€ 104 077€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
76 705€ 1 050 316€ 1 050 316€ 1 047 316€ 1 033 116€ 1 041 116€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
116 231€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 137€ 225€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
229€ 454€ 1 125€ 960€ 960€ 2 674€ -5 115€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
966 833€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
60 551€ 60 551€ 60 551€ 60 551€ 60 551€ 85 551€ 185 551€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
24 750 € 24 750 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
24 750€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
24 750€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €