Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FURMET GROUP, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
542 712 € 504 063 € 568 542 € 618 817 € 721 404 € 745 942 € 1 069 003 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
194 166 € 141 305 € 154 018 € 252 757 € 310 067 € 366 514 € 455 441 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
194 166 € 141 305 € 154 018 € 252 757 € 310 067 € 366 514 € 453 591 €
012
A.II.1
Pozemky
22 528€ 22 528€ 22 528€ 26 012€ 28 615€ 28 615€ 28 615€
013
A.II.2
Stavby
97 601€ 103 356€ 110 037€ 202 624€ 260 911€ 278 184€ 300 426€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
74 037€ 15 421€ 21 453€ 8 871€ 20 541€ 59 715€ 124 550€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 250€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 850 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 850€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
347 220 € 328 392 € 413 938 € 362 803 € 408 130 € 374 322 € 609 504 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 992 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
19 992€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
320 306 € 300 707 € 377 030 € 333 588 € 387 866 € 344 757 € 496 354 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
309 294 € 287 466 € 362 057 € 321 303 € 357 460 € 319 414 € 472 278 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
309 294€ 287 466€ 362 057€ 321 303€ 357 460€ 319 414€ 472 278€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
376€ 2 605€ 4 315€ 1 526€ 740€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 636€ 10 636€ 10 658€ 10 759€ 30 406€ 24 603€ 24 076€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 914 € 27 685 € 36 908 € 29 215 € 272 € 29 565 € 113 150 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 366€ 19 220€ 12 930€ 2 228€ 45€ 11 782€ 24 798€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 548€ 8 465€ 23 978€ 26 987€ 227€ 17 783€ 88 352€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 326 € 34 366 € 586 € 3 257 € 3 207 € 5 106 € 4 058 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 326€ 360€ 586€ 2 950€ 2 987€ 5 106€ 4 058€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 006€ 307€ 220€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
542 712 € 504 063 € 568 542 € 618 817 € 721 404 € 745 942 € 1 069 003 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
49 158 € 27 586 € 16 837 € 49 880 € 82 871 € 26 690 € -20 451 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-537 547 € -598 296 € -454 326 € -573 189 € -588 443 € -385 584 € 59 972 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
134 838€ 124 089€ 124 089€ 75 226€ 59 972€ 59 972€ 59 972€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-672 385€ -722 385€ -578 415€ -648 415€ -648 415€ -445 556€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-28 428 € 10 749 € -143 970 € 7 936 € 56 181 € -202 859 € -445 556 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
492 486 € 476 473 € 551 480 € 568 937 € 638 533 € 719 252 € 1 089 454 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 696 € 7 592 € 7 520 € 7 433 € 7 243 € 7 976 € 9 185 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 073€ 989€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 623€ 7 592€ 7 520€ 7 433€ 7 243€ 6 987€ 6 477€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 708€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
477 004 € 428 049 € 503 893 € 521 382 € 581 463 € 701 973 € 1 066 992 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
41 025 € 50 703 € 62 754 € 62 895 € 150 096 € 104 206 € 195 888 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
41 025€ 50 703€ 62 754€ 62 895€ 150 096€ 104 206€ 195 888€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
419 324€ 375 663€ 429 435€ 447 285€ 410 480€ 572 071€ 818 922€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 303€ 998€ 2 045€ 4 791€ 8 880€ 9 376€ 10 297€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
814€ 606€ 1 236€ 2 890€ 5 281€ 5 655€ 6 358€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
690€ 79€ 1 212€ 3 521€ 5 737€ 4 169€ 28 769€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 848€ 7 211€ 989€ 6 496€ 6 758€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
786 € 446 € 1 081 € 2 536 € 4 946 € 9 303 € 13 277 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
786€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
446€ 1 081€ 2 536€ 4 946€ 9 303€ 13 277€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 695€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
40 386€ 38 986€ 37 586€ 36 186€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 068 € 4 € 225 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 068€ 4€ 225€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé