Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FURMET GROUP, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 079 € 110 158 € 70 625 € 533 621 € 781 230 € 1 315 461 € 1 897 829 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 079€ 110 158€ 70 625€ 533 621€ 761 238€ 1 315 461€ 1 897 829€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
19 992€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
32 750 € 55 674 € 65 704 € 392 502 € 499 097 € 1 153 816 € 1 945 899 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 226€ 11 105€ 25 804€ 160 881€ 90 913€ 402 137€ 557 985€
10
B.2
Služby
18 524€ 44 569€ 39 900€ 231 621€ 408 184€ 751 679€ 1 387 914€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-27 671 € 54 484 € 4 921 € 141 119 € 282 133 € 161 645 € -48 070 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
35 363 € 35 943 € 57 362 € 103 127 € 159 633 € 236 079 € 260 244 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 305€ 25 941€ 41 789€ 75 099€ 114 920€ 169 849€ 187 328€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 880€ 8 746€ 13 769€ 24 870€ 39 216€ 58 648€ 64 903€
16
C.4
Sociálne náklady
1 178€ 1 256€ 1 804€ 3 158€ 5 497€ 7 582€ 8 013€
17
D
Dane a poplatky
3 478€ 1 528€ 2 432€ 3 839€ 5 947€ 10 310€ 13 164€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 083€ 14 843€ 19 195€ 25 526€ 54 114€ 100 989€ 102 684€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22 409€ 2 500€ 41 016€ 66 083€ 18 600€ 10 550€ 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
90 585€ 47 035€ 2 332€ 3 304€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46 687€ 11 117€ 429€ 20 554€ 1 596€ 3 094€ 31 054€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 750€ 2 838€ 15 968€ 33 832€ 16 407€ 2 030€ 25 138€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-26 249 € 12 949 € -139 176 € 14 397 € 63 896 € -177 423 € -417 746 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 3€ 41€
39
N
Nákladové úroky
1 753€ 1 723€ 2 179€ 1 892€ 1 817€ 995€ 2 745€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
10€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
426€ 477€ 1 645€ 1 690€ 3 019€ 21 563€ 25 101€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 179 € -2 200 € -3 834 € -3 581 € -4 835 € -22 555 € -27 805 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-28 428 € 10 749 € -143 010 € 10 816 € 59 061 € -199 978 € -445 551 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 5 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 5€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-28 428 € 10 749 € -143 970 € 7 936 € 56 181 € -202 859 € -445 556 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-28 428 € 10 749 € -143 010 € 10 816 € 59 061 € -199 978 € -445 551 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-28 428 € 10 749 € -143 970 € 7 936 € 56 181 € -202 859 € -445 556 €